Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Topoklimat i mikroklimat:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Topoklimat i mikroklimat
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiadomości z geografii fizycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z synoptycznymi uwarunkowaniami zróżnicowania pogody i klimatu w różnych skalach przestrzennych
C-2Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji uprawy winorośli, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
C-3Wykształcenie umiejętności oceny różnic klimatycznych w warunkach topoklimatu i mikroklimatu na podstawie standardowych pomiarów sieci obserwacyjnej IMGW

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej.4
T-W-2Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.4
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.6
T-W-4Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne2
T-W-5Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.2
T-W-6Klasyfikacja i kartowanie topo- ii mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczn2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Studiowanie literatury16
A-W-3udział w konsultacjach6
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie treści wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-2_W02
student ma podstawową wiedzę z zakresu czasowej i przestrzennej zmienności elementów i zjawisk meteorologicznych i klimatycznych w skali loklnej
UWW_1A_W02C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-2_U05
Potrafi rozpoznać i ocenić lokalne warunki klimatyczne dla potrzeb optymalnej lokalizacji plantacji winorośli
UWW_1A_U05C-3T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O01-2_K01
Rozumiejąc atmosferyczne uwarunkowania produkcji winiarskiej w skali lokalnej i jej wpływ na środowisko rozumie potrzebę wspóldziałania na rzecz ochrony wszystkich komponentów środowiska
UWW_1A_K01, UWW_1A_K03C-2T-W-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-2_W02
student ma podstawową wiedzę z zakresu czasowej i przestrzennej zmienności elementów i zjawisk meteorologicznych i klimatycznych w skali loklnej
2,0
3,0Student definiuje pojęcia i wymienia czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-2_U05
Potrafi rozpoznać i ocenić lokalne warunki klimatyczne dla potrzeb optymalnej lokalizacji plantacji winorośli
2,0
3,0Rozpoznaje i interpretuje zróżnicowanie warunków termicznych i opadowych w skali lokalnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O01-2_K01
Rozumiejąc atmosferyczne uwarunkowania produkcji winiarskiej w skali lokalnej i jej wpływ na środowisko rozumie potrzebę wspóldziałania na rzecz ochrony wszystkich komponentów środowiska
2,0
3,0wymienia główne lokalne zagrożenia środowiska związane z uprawą winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bac S., Rojek M., Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, UWP (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), Wrocław, 2012, 2
  2. Kędziora A, Podstawy agrometeorologii, PWRiL, Poznań, 1999, wybrane rozdziały

Literatura dodatkowa

  1. M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 131-142., Warszawa, 2001
  2. Bac S. (red., Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce., PWRiL, Warszawa, 1982, wybrane rozdziały

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej.4
T-W-2Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.4
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.6
T-W-4Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne2
T-W-5Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.2
T-W-6Klasyfikacja i kartowanie topo- ii mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczn2
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach20
A-W-2Studiowanie literatury16
A-W-3udział w konsultacjach6
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-2_W02student ma podstawową wiedzę z zakresu czasowej i przestrzennej zmienności elementów i zjawisk meteorologicznych i klimatycznych w skali loklnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z synoptycznymi uwarunkowaniami zróżnicowania pogody i klimatu w różnych skalach przestrzennych
C-2Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji uprawy winorośli, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
Treści programoweT-W-2Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
T-W-4Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej.
T-W-6Klasyfikacja i kartowanie topo- ii mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczn
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje pojęcia i wymienia czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-2_U05Potrafi rozpoznać i ocenić lokalne warunki klimatyczne dla potrzeb optymalnej lokalizacji plantacji winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejętności oceny różnic klimatycznych w warunkach topoklimatu i mikroklimatu na podstawie standardowych pomiarów sieci obserwacyjnej IMGW
Treści programoweT-W-5Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozpoznaje i interpretuje zróżnicowanie warunków termicznych i opadowych w skali lokalnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O01-2_K01Rozumiejąc atmosferyczne uwarunkowania produkcji winiarskiej w skali lokalnej i jej wpływ na środowisko rozumie potrzebę wspóldziałania na rzecz ochrony wszystkich komponentów środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji uprawy winorośli, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
Treści programoweT-W-6Klasyfikacja i kartowanie topo- ii mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczn
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wymienia główne lokalne zagrożenia środowiska związane z uprawą winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0