Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Integrowana i ekologiczna uprawa winorośli i innych roślin ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 20 1,00,30zaliczenie
wykładyW7 30 1,40,51zaliczenie
laboratoriaL7 10 0,60,19zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ogrodnictwa, entomologii, fitopatologii i ochrony środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.15
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.5
20
laboratoria
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym10
10
wykłady
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.22
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje3
A-L-3przygotowanie do praktycznego zaliczenia zajęć laobratoryjnych5
18
wykłady
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-3uczestnictwo w zajęciach30
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C39_W01
Zna schematy działania i normy IPO.
UWW_1A_W21, UWW_1A_W15, UWW_1A_W10, UWW_1A_W16, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-1
UWW_1A_C39_W02
Zna odmiany polecane w IPO.
UWW_1A_W15, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12C-1T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2
UWW_1A_C39_W03
Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
UWW_1A_W21, UWW_1A_W15, UWW_1A_W10, UWW_1A_W16, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-1T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C39_U01
Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-1
UWW_1A_C39_U02
Umie dobrać odmiany do IPO.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U04C-1T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C39_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działa etycznie, mając na uwadze wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-2, M-4, M-3, M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C39_W01
Zna schematy działania i normy IPO.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę na temat schematu działania i norm IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C39_W02
Zna odmiany polecane w IPO.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat odmian polecanych w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C39_W03
Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C39_U01
Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C39_U02
Umie dobrać odmiany do IPO.
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C39_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działa etycznie, mając na uwadze wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne
2,0
3,0student jest dostatecznie zorientowany i określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działa etycznie, mając na uwadze wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.15
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.5
20

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.22
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.8
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2konsultacje3
A-L-3przygotowanie do praktycznego zaliczenia zajęć laobratoryjnych5
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu7
A-W-3uczestnictwo w zajęciach30
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_W01Zna schematy działania i normy IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę na temat schematu działania i norm IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_W02Zna odmiany polecane w IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat odmian polecanych w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_W03Ma wiedzę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą zwalczania chorób i szkodników w IPO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_U01Potrafi zaplanować i zorganizować IPO poszczególnych gatunków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_U02Umie dobrać odmiany do IPO.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował umiejętność w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C39_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działa etycznie, mając na uwadze wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z Integrowaną Produkcją Owoców.
C-2Zapoznanie studenta z normami Integrowanej Produkcji Owoców.
Treści programoweT-A-1Przedplony i stanowisko w IPO. Lustracje winnic, sadów i innych upraw ogrodniczych. Określanie potrzeb nawozowych w IPO. Charakterystyka i stosowanie środków chemicznych w IPO. Biologiczne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach winorośli i innych gatunków ogrodniczych.
T-A-2Pielęgnacja roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej i integrowanej.
T-W-1Schematy działania dla poszczególnych etapów produkcji winorośli i wybranych roślin ogrodniczych. Integrowana ochrona winnic i innych upraw ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. Dobór odmian poszczególnych gatunków w Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Liczby graniczne zawartości składników chemicznych w glebie, liściach i owocach w IPO.
T-W-2Chwasty, ich znaczenie w aspekcie bioróżnorodności agrocenozy (sady, winnice, jagodniki). Metody ograniczania zachwaszczenia i możliwości ich integrowania w celu regulowania stanu i stopnia zachwaszczenia. Technika stosowania herbicydów - zagrożenia dla użytkownika, środowiska i roślin sadowniczych wynikające z nieprawidłowego ich zastosowania.
T-L-1Przegląd najważniejszych grup szkodników i patogenów stanowiących zagrożenie w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych oraz ich zwalczanie w systemie zintegrowanym
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest dostatecznie zorientowany i określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działa etycznie, mając na uwadze wpływ ochrony roślin na środowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0