Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Przechowywanie surowców i przetworów owocowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przechowywanie surowców i przetworów owocowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, chemii i biochemii oraz fizjologii roślin, fitopatologii i entomologii
W-2Student ma podstawową wiedzę z zakresu przetwórstwa owoców.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej procesów pozbiorczych zachodzących w owocach oraz zmian występujących w przechowywanych przetworach owocowych, warunków i technologii ich przechowywania oraz zasad przygotowania do obrotu po przechowywaniu, a także zasad doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych.
C-2Przekazanie studentowi wiedzy na temat wymagań jakościowych dla owoców przeznaczonych do przechowywania i metod przeprowadzenia oceny surowców owocowych.
C-3Przekazanie studentowi umiejętności zanalizowania i zinterpretowania zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz dobrania właściwych parametrów i sposobów ich przechowywania.
C-4Przekazanie studentowi umiejętności doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych i zanalizowania znaczenia właściwości opakowania w odniesieniu do jakości opakowanego produktu.
C-5Wykształcenie w studencie świadomości dotyczącej znaczenia oceny skutków prowadzonej działalności przechowalniczej oraz pogłębiania wiedzy w celu rozwiązywania problemów związanych z tą działalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Fizykochemiczne i mikrobiologiczne parametry środowiska przechowalniczego i metody ich pomiaru.4
T-A-2Stan dojrzałości i jakość owoców przeznaczonych do przechowywania. Zasady klasyfikacji jakościowej różnych gatunków owoców wg norm.4
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania4
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.3
15
wykłady
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa owoców i przetworów owocowych1
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych3
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.2
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.4
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.2
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie sprawozdań/analiz5
A-A-3czytanie zalecanej literatury2
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćw.8
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
M-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań/analiz
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C40_W01
Student ma wiedzę z zakresu warunków i technologii przechowywania winogron, innych owoców podstawowych gatunków roślin sadowniczych oraz przetworów owocowych, a także opakowań jednostkowych i przeznaczonych do przechowywania oraz transportu owoców i przetworów owocowych.
UWW_1A_W17C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-3, T-A-4M-1, M-2S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C40_U01
student zna uwarunkowania techniczne i technologiczne konieczne do spełnienia w celu zorganizowania procesu przechowywania owoców i przetworów owocowych
UWW_1A_U10C-3T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-4
UWW_1A_C40_U02
student zna wymagania i potrafi ocenić jakość owoców przeznaczonych do przechowywania, a także zanalizować i ocenic zmiany zachodzące w owocach i przetworach owocowych w czasie przechowywania.
UWW_1A_U12C-2T-W-2, T-W-3, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-3S-2, S-3
UWW_1A_C40_U03
student potrafi przygotować sprawozdanie związane z analizą zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych.
UWW_1A_U13C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-4M-2, M-3S-3, S-4
UWW_1A_C40_U04
Sudent potrafi przeprowadzić po kierunkiem opiekuna naukowego proste doświadczenie przechowalnicze, prawidłowo je zinterpretować i wyciagnąć wnioski
UWW_1A_U14C-3, C-4, C-1T-W-3, T-W-6, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C40_K01
Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności przechowalniczej surowców i przetworów owocowych
UWW_1A_K01C-5T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-4
UWW_1A_C40_K02
Student ma świadomość znaczenia wiedzy i jej najbardziej aktualnych aspektów w rozwiązywaniu problemów dotyczących branży przechowalniczej, w tym podejmowaniu właściwych decyzji odnośnie warunków i metod przechowywania
UWW_1A_K02C-5T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C40_W01
Student ma wiedzę z zakresu warunków i technologii przechowywania winogron, innych owoców podstawowych gatunków roślin sadowniczych oraz przetworów owocowych, a także opakowań jednostkowych i przeznaczonych do przechowywania oraz transportu owoców i przetworów owocowych.
2,0
3,0student ma podstawowa wiedzę w podanym obszarze zagadnień
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C40_U01
student zna uwarunkowania techniczne i technologiczne konieczne do spełnienia w celu zorganizowania procesu przechowywania owoców i przetworów owocowych
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu zna uwarunkowania techniczne i technologiczne, niezbędne w celu zorganizowania procesu przechowywania owoców i przetworów owocowych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C40_U02
student zna wymagania i potrafi ocenić jakość owoców przeznaczonych do przechowywania, a także zanalizować i ocenic zmiany zachodzące w owocach i przetworach owocowych w czasie przechowywania.
2,0
3,0student dostatecznie zna wymagania jakościowe dla owoców i sposoby ich oceny
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C40_U03
student potrafi przygotować sprawozdanie związane z analizą zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych.
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu zanalizować zmiany zachodzące w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz zinterpretować ich przyczyny
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C40_U04
Sudent potrafi przeprowadzić po kierunkiem opiekuna naukowego proste doświadczenie przechowalnicze, prawidłowo je zinterpretować i wyciagnąć wnioski
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu potrafi zinterpretować wyniki doświadczenia przechowalniczego i wyciągnąć odpowiednie wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C40_K01
Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności przechowalniczej surowców i przetworów owocowych
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu ocenić skutki prowadzonej działalności przechowalniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C40_K02
Student ma świadomość znaczenia wiedzy i jej najbardziej aktualnych aspektów w rozwiązywaniu problemów dotyczących branży przechowalniczej, w tym podejmowaniu właściwych decyzji odnośnie warunków i metod przechowywania
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość odnośnie znaczenia wiedzy w rowiązywaniu problemów występujących w przechowalnictwie owoców i przetworów owocowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zin M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie żywności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008
  2. Lange E., Ostrowski W., Przechowalnictwo owoców, PWRiL, Warszawa, 1992

Literatura dodatkowa

  1. Grzesiuk S., Górecki R., Fizjologia plonów, Wyd. ART Olsztyn, Olsztyn, 2003
  2. Ciećko Z., Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych, Wyd. ART Olsztyn, Olsztyn, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Fizykochemiczne i mikrobiologiczne parametry środowiska przechowalniczego i metody ich pomiaru.4
T-A-2Stan dojrzałości i jakość owoców przeznaczonych do przechowywania. Zasady klasyfikacji jakościowej różnych gatunków owoców wg norm.4
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania4
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa owoców i przetworów owocowych1
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych3
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.2
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.4
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.2
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie sprawozdań/analiz5
A-A-3czytanie zalecanej literatury2
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćw.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_W01Student ma wiedzę z zakresu warunków i technologii przechowywania winogron, innych owoców podstawowych gatunków roślin sadowniczych oraz przetworów owocowych, a także opakowań jednostkowych i przeznaczonych do przechowywania oraz transportu owoców i przetworów owocowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej procesów pozbiorczych zachodzących w owocach oraz zmian występujących w przechowywanych przetworach owocowych, warunków i technologii ich przechowywania oraz zasad przygotowania do obrotu po przechowywaniu, a także zasad doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych.
Treści programoweT-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa owoców i przetworów owocowych
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawowa wiedzę w podanym obszarze zagadnień
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_U01student zna uwarunkowania techniczne i technologiczne konieczne do spełnienia w celu zorganizowania procesu przechowywania owoców i przetworów owocowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-3Przekazanie studentowi umiejętności zanalizowania i zinterpretowania zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz dobrania właściwych parametrów i sposobów ich przechowywania.
Treści programoweT-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.
T-A-1Fizykochemiczne i mikrobiologiczne parametry środowiska przechowalniczego i metody ich pomiaru.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
M-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu zna uwarunkowania techniczne i technologiczne, niezbędne w celu zorganizowania procesu przechowywania owoców i przetworów owocowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_U02student zna wymagania i potrafi ocenić jakość owoców przeznaczonych do przechowywania, a także zanalizować i ocenic zmiany zachodzące w owocach i przetworach owocowych w czasie przechowywania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
Cel przedmiotuC-2Przekazanie studentowi wiedzy na temat wymagań jakościowych dla owoców przeznaczonych do przechowywania i metod przeprowadzenia oceny surowców owocowych.
Treści programoweT-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-A-2Stan dojrzałości i jakość owoców przeznaczonych do przechowywania. Zasady klasyfikacji jakościowej różnych gatunków owoców wg norm.
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.
Metody nauczaniaM-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań/analiz
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student dostatecznie zna wymagania jakościowe dla owoców i sposoby ich oceny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_U03student potrafi przygotować sprawozdanie związane z analizą zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Przekazanie studentowi umiejętności zanalizowania i zinterpretowania zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz dobrania właściwych parametrów i sposobów ich przechowywania.
C-4Przekazanie studentowi umiejętności doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych i zanalizowania znaczenia właściwości opakowania w odniesieniu do jakości opakowanego produktu.
Treści programoweT-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
M-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań/analiz
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu zanalizować zmiany zachodzące w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz zinterpretować ich przyczyny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_U04Sudent potrafi przeprowadzić po kierunkiem opiekuna naukowego proste doświadczenie przechowalnicze, prawidłowo je zinterpretować i wyciagnąć wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-3Przekazanie studentowi umiejętności zanalizowania i zinterpretowania zmian zachodzących w przechowywanych owocach i przetworach owocowych oraz dobrania właściwych parametrów i sposobów ich przechowywania.
C-4Przekazanie studentowi umiejętności doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych i zanalizowania znaczenia właściwości opakowania w odniesieniu do jakości opakowanego produktu.
C-1Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej procesów pozbiorczych zachodzących w owocach oraz zmian występujących w przechowywanych przetworach owocowych, warunków i technologii ich przechowywania oraz zasad przygotowania do obrotu po przechowywaniu, a także zasad doboru opakowań dla owoców i przetworów owocowych.
Treści programoweT-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
M-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań/analiz
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu potrafi zinterpretować wyniki doświadczenia przechowalniczego i wyciągnąć odpowiednie wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_K01Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności przechowalniczej surowców i przetworów owocowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-5Wykształcenie w studencie świadomości dotyczącej znaczenia oceny skutków prowadzonej działalności przechowalniczej oraz pogłębiania wiedzy w celu rozwiązywania problemów związanych z tą działalnością.
Treści programoweT-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa owoców i przetworów owocowych
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu ocenić skutki prowadzonej działalności przechowalniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C40_K02Student ma świadomość znaczenia wiedzy i jej najbardziej aktualnych aspektów w rozwiązywaniu problemów dotyczących branży przechowalniczej, w tym podejmowaniu właściwych decyzji odnośnie warunków i metod przechowywania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-5Wykształcenie w studencie świadomości dotyczącej znaczenia oceny skutków prowadzonej działalności przechowalniczej oraz pogłębiania wiedzy w celu rozwiązywania problemów związanych z tą działalnością.
Treści programoweT-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz fizycznych i chemicznych zachodzących podczas przechowywania surowców i produktów przetworzonych
T-W-3Parmetry środowiska przechowalniczego i ich wpływ na tempo zmian zachodzącycch w przechowywanej żywności. Przyczyny powstawania i klasyfikacja strat przechowlniczych.
T-W-4Trwałość przechowalnicza owoców podstawowych gtunków roślin sadowniczych, zalecane warunki i technologie ich przechowywania.- chłodnie z atmosferą normalną i KA, innowacyjne KA, pozbiorcze traktowanie owoców.
T-W-5Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA, magazyny do przechowywania żywnosci przetworzonej. Zasady załadunku obiektów przechowalniczych i ustawiania opakowań oraz przygotowania do obrotu po okresie przechowywania.
T-W-6Podział i charakterystyka opakowań do przechowywania i transportu surowców i produktów przetworzonych; systemy pakowania, pakowanie MAP, CAP, opakowania aktywne, inteligentne, paletowe systemy workowe, system bag in box. Wymagania stawiane nowoczesnym opakowaniom.
T-A-3Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w owocach oraz produktach owocowych w zależności od warunków przechowywania
T-A-4Analiza zmian zachodzących w przechowywanych produktach w zależności od rodzaju opakowania; podstawowe zasady doboru opakowań.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2dyskusja dydaktyczna związana z tematyką wykł. i ćw.
M-3samodzielne lub zespołowe wykonanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań/analiz
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość odnośnie znaczenia wiedzy w rowiązywaniu problemów występujących w przechowalnictwie owoców i przetworów owocowych
3,5
4,0
4,5
5,0