Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia roślin ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia roślin ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 0,70,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 5 0,50,20zaliczenie
wykładyW6 10 0,80,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z hodowlą roslin w warunkach laboratoryjnych
C-2Zapoznanie studentów z mozliwościami wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przegląd metod biotechnologicznych wykorzystywanych w hodowli roślin ogrodniczych2
T-A-2Zastosowanie roslinnych kultur in vitro w hodowli roslin ogrodniczych2
T-A-3Prezentacja planów hodowlanych1
5
laboratoria
T-L-1Zapoznanie z zasadami BHP w laboratorium kultur tkankowych. Obliczenia matematyczne związane z przygotowaniem pożywek.1
T-L-2Sporządzenie podłoży do namnażania wybranych roślin2
T-L-3Sterylizacja materiału biologicznego na potrzeby hodowli in vitro2
T-L-4Indukcja organogenezy na przykładzie wybranych gatunków roślin ogrodniczych6
T-L-5Kultury kalusa wybranych gatunków roślin ogrodniczych2
T-L-6Aklimatyzacja wybranych gatunków roślin ogrodniczych2
15
wykłady
T-W-1Wykorzystanie biotechnologii w hodowli roslin. Cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.2
T-W-2Wykorzystanie mutacji w kulturach in vitro w hodowli roslin. Zmienność somaklonalna, selekcja w kulturach in vitro. Wykorzystanie zmienności somaklonalnej w hodowli roslin.2
T-W-3Otrzymywanie homozygotycznych linii w oparciu o rośliny haploidalne. Wykorzystanie DH w hodowli mieszańcowej.2
T-W-4Otrzymywanie i wykorzystanie mieszańców oddalonych.2
T-W-5Hodowla biotechnologiczna. Istota transformacji genetycznej i jej znaczenie.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć5
A-A-3Samodzielne przygotowanie i prezentacja wybranych zagadnień5
15
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć laboratoryjnych6
21
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów6
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Prezentacje multimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kontrola na bieżąco przygotowania studenta
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowanych prezentacji przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej i audytoryjnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-2_W01
Zna cele i metody hodowli roślin metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi
UWW_1A_W06C-2T-A-2, T-A-1, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-2_U01
student ma umiejętności teoretycznego i praktycznego wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roslin
UWW_1A_U07, UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1T-L-4, T-L-3, T-L-6, T-L-5, T-L-2M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-2_K01
Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-L-4, T-L-3, T-L-6, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-2_W01
Zna cele i metody hodowli roślin metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi
2,0
3,0wykazuje podstawową wiedzę na temat omawianych zagadnień dotyczących biotechnologii roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-2_U01
student ma umiejętności teoretycznego i praktycznego wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roslin
2,0
3,0umie zaplanować prosty eksperyment, ale nie potrai go wykonać praktycznie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-2_K01
Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole osób prowadzących zadane doswiadczenie jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Malepszy S, Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa, 2001
  2. Lindley K., Jones M, Plant biotechnology in agriculture, Open University Press, London, 1999
  3. Michalik B, Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, Kraków, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Woźny A., Przybył K, Komórki roślinne w warunkach stresu. Komórki in vitro, UAM, Poznań, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przegląd metod biotechnologicznych wykorzystywanych w hodowli roślin ogrodniczych2
T-A-2Zastosowanie roslinnych kultur in vitro w hodowli roslin ogrodniczych2
T-A-3Prezentacja planów hodowlanych1
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie z zasadami BHP w laboratorium kultur tkankowych. Obliczenia matematyczne związane z przygotowaniem pożywek.1
T-L-2Sporządzenie podłoży do namnażania wybranych roślin2
T-L-3Sterylizacja materiału biologicznego na potrzeby hodowli in vitro2
T-L-4Indukcja organogenezy na przykładzie wybranych gatunków roślin ogrodniczych6
T-L-5Kultury kalusa wybranych gatunków roślin ogrodniczych2
T-L-6Aklimatyzacja wybranych gatunków roślin ogrodniczych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykorzystanie biotechnologii w hodowli roslin. Cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.2
T-W-2Wykorzystanie mutacji w kulturach in vitro w hodowli roslin. Zmienność somaklonalna, selekcja w kulturach in vitro. Wykorzystanie zmienności somaklonalnej w hodowli roslin.2
T-W-3Otrzymywanie homozygotycznych linii w oparciu o rośliny haploidalne. Wykorzystanie DH w hodowli mieszańcowej.2
T-W-4Otrzymywanie i wykorzystanie mieszańców oddalonych.2
T-W-5Hodowla biotechnologiczna. Istota transformacji genetycznej i jej znaczenie.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć5
A-A-3Samodzielne przygotowanie i prezentacja wybranych zagadnień5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć laboratoryjnych6
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów6
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-2_W01Zna cele i metody hodowli roślin metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W06student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z mozliwościami wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roślin
Treści programoweT-A-2Zastosowanie roslinnych kultur in vitro w hodowli roslin ogrodniczych
T-A-1Przegląd metod biotechnologicznych wykorzystywanych w hodowli roślin ogrodniczych
T-W-2Wykorzystanie mutacji w kulturach in vitro w hodowli roslin. Zmienność somaklonalna, selekcja w kulturach in vitro. Wykorzystanie zmienności somaklonalnej w hodowli roslin.
T-W-1Wykorzystanie biotechnologii w hodowli roslin. Cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.
T-W-3Otrzymywanie homozygotycznych linii w oparciu o rośliny haploidalne. Wykorzystanie DH w hodowli mieszańcowej.
T-W-4Otrzymywanie i wykorzystanie mieszańców oddalonych.
T-W-5Hodowla biotechnologiczna. Istota transformacji genetycznej i jej znaczenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej i audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje podstawową wiedzę na temat omawianych zagadnień dotyczących biotechnologii roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-2_U01student ma umiejętności teoretycznego i praktycznego wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roslin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z hodowlą roslin w warunkach laboratoryjnych
Treści programoweT-L-4Indukcja organogenezy na przykładzie wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-3Sterylizacja materiału biologicznego na potrzeby hodowli in vitro
T-L-6Aklimatyzacja wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-5Kultury kalusa wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-2Sporządzenie podłoży do namnażania wybranych roślin
Metody nauczaniaM-3Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola na bieżąco przygotowania studenta
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowanych prezentacji przez studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0umie zaplanować prosty eksperyment, ale nie potrai go wykonać praktycznie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-2_K01Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z hodowlą roslin w warunkach laboratoryjnych
C-2Zapoznanie studentów z mozliwościami wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli roślin
Treści programoweT-A-2Zastosowanie roslinnych kultur in vitro w hodowli roslin ogrodniczych
T-A-1Przegląd metod biotechnologicznych wykorzystywanych w hodowli roślin ogrodniczych
T-A-3Prezentacja planów hodowlanych
T-L-4Indukcja organogenezy na przykładzie wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-3Sterylizacja materiału biologicznego na potrzeby hodowli in vitro
T-L-6Aklimatyzacja wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-5Kultury kalusa wybranych gatunków roślin ogrodniczych
T-L-1Zapoznanie z zasadami BHP w laboratorium kultur tkankowych. Obliczenia matematyczne związane z przygotowaniem pożywek.
T-L-2Sporządzenie podłoży do namnażania wybranych roślin
T-W-2Wykorzystanie mutacji w kulturach in vitro w hodowli roslin. Zmienność somaklonalna, selekcja w kulturach in vitro. Wykorzystanie zmienności somaklonalnej w hodowli roslin.
T-W-1Wykorzystanie biotechnologii w hodowli roslin. Cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.
T-W-3Otrzymywanie homozygotycznych linii w oparciu o rośliny haploidalne. Wykorzystanie DH w hodowli mieszańcowej.
T-W-4Otrzymywanie i wykorzystanie mieszańców oddalonych.
T-W-5Hodowla biotechnologiczna. Istota transformacji genetycznej i jej znaczenie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kontrola na bieżąco przygotowania studenta
S-2Ocena formująca: Ocena przygotowanych prezentacji przez studenta
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne części wykładowej i audytoryjnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole osób prowadzących zadane doswiadczenie jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy
3,5
4,0
4,5
5,0