Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 0,70,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 5 0,50,20zaliczenie
wykładyW6 10 0,80,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powienien wykazać się znajomością fizjologii roślin, przebiegu morfogenezy, działania roslinnych regulatorów wzrsotu. Powinien znać metody rozmnażania generatywnego i wegetatywnego oraz hodowli twórczej nowych gatunków roslin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przyswojenie wiedzy teoretycznej pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro
C-2Nabycie umiejętności przygotowywania podłoży wzrostowych do prowadzenia kultur in vitro
C-3Nabycie umiejętności oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roslin w kulturach in vitro

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizacja laboratorium kultur tkankowych, wyposażenie, odczynniki, zasady BHP1
T-A-2Rodzaje i skład pożywek stosowanych do nanażania roślin2
T-A-3Somatyczna embriogeneza - proces tworzenia i wykorzystania sztucznych nasion2
5
laboratoria
T-L-1Przygotowanie pożywek hodowlanych2
T-L-2Dezynfekcja materiału roślinnego na potrzeby hodowli in vitro2
T-L-3Kultury izolowanych organów wybranych roslin ogrodniczych6
T-L-4Metody prowadzenia kultur płynnych, otoczkowanie i przechowywanie tkanek w kulturach in vitro2
T-L-5Adaptacja roslin do warunków in vivo. Obserwacje i ocena wpływu zastosowanych czynników (regulatory wzrostu, skład mineralny pożywki) na efektywność namnażania i ukorzeniania3
15
wykłady
T-W-1Roslinne kultury in vitro, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce ogrodniczej2
T-W-2Etapy mikrorozmnażania.2
T-W-3Regulatory wzrosu i ich wpływ na mikrorozmnażanie roslin2
T-W-4Metody dezynfekcji materiału roslinnego na potrzeby kultur in vitro2
T-W-5Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli twórczej roslin ogrodniczych. Metody komercyjnego namnażania roślin ogrodniczych w kulturach in vitro2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-A-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć4
A-A-3Przygotowanie prezentacji z wybranego zagadnienia3
15
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach14
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do zajęć3
A-L-3Opracowanie wyników doświadczeń i przygotowanie prezentacji4
21
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach16
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi
M-2Ćwiczenia praktyczne - samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowanych sprawozdań i kospektów
S-4Ocena formująca: Bieżąca ocena aktywności studenta na zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roslin w kulturach in vitro
UWW_1A_W04C-1T-A-2, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-1_U01
Potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela przygotować różnorodne podłoża wzrostowe oraz zakładać i prowadzić akseniczne kultury in vitro
UWW_1A_U14, UWW_1A_U06, UWW_1A_U13C-2, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O11-1_K01
Student pracuje w grupie potrafi podejmować samodzielne podejmować działania przy wykonywaniu analiz
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1, C-2, C-3T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roslin w kulturach in vitro
2,0
3,0zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-1_U01
Potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela przygotować różnorodne podłoża wzrostowe oraz zakładać i prowadzić akseniczne kultury in vitro
2,0
3,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzystając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełania liczne błędy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O11-1_K01
Student pracuje w grupie potrafi podejmować samodzielne podejmować działania przy wykonywaniu analiz
2,0
3,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zenkteler M, Hodowla komórek i tkanek roslinncych, PWN, Wa-wa, 1981
  2. Malepszy S, Biotechnologia roslin, PWN, Wa-wa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Stokłosowa E, Hodowla komórek i tkanek, PWN, Wa-wa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizacja laboratorium kultur tkankowych, wyposażenie, odczynniki, zasady BHP1
T-A-2Rodzaje i skład pożywek stosowanych do nanażania roślin2
T-A-3Somatyczna embriogeneza - proces tworzenia i wykorzystania sztucznych nasion2
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przygotowanie pożywek hodowlanych2
T-L-2Dezynfekcja materiału roślinnego na potrzeby hodowli in vitro2
T-L-3Kultury izolowanych organów wybranych roslin ogrodniczych6
T-L-4Metody prowadzenia kultur płynnych, otoczkowanie i przechowywanie tkanek w kulturach in vitro2
T-L-5Adaptacja roslin do warunków in vivo. Obserwacje i ocena wpływu zastosowanych czynników (regulatory wzrostu, skład mineralny pożywki) na efektywność namnażania i ukorzeniania3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Roslinne kultury in vitro, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce ogrodniczej2
T-W-2Etapy mikrorozmnażania.2
T-W-3Regulatory wzrosu i ich wpływ na mikrorozmnażanie roslin2
T-W-4Metody dezynfekcji materiału roslinnego na potrzeby kultur in vitro2
T-W-5Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli twórczej roslin ogrodniczych. Metody komercyjnego namnażania roślin ogrodniczych w kulturach in vitro2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-A-2Samodzielne przygotowanie studenta do zajęć4
A-A-3Przygotowanie prezentacji z wybranego zagadnienia3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach14
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do zajęć3
A-L-3Opracowanie wyników doświadczeń i przygotowanie prezentacji4
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach16
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-1_W01Posiada wiedzę z zakresu biochemicznych i fizjologicznych podstaw rozmnażania roslin w kulturach in vitro
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Przyswojenie wiedzy teoretycznej pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro
Treści programoweT-A-2Rodzaje i skład pożywek stosowanych do nanażania roślin
T-A-3Somatyczna embriogeneza - proces tworzenia i wykorzystania sztucznych nasion
T-W-1Roslinne kultury in vitro, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce ogrodniczej
T-W-2Etapy mikrorozmnażania.
T-W-3Regulatory wzrosu i ich wpływ na mikrorozmnażanie roslin
T-W-4Metody dezynfekcji materiału roslinnego na potrzeby kultur in vitro
T-W-5Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli twórczej roslin ogrodniczych. Metody komercyjnego namnażania roślin ogrodniczych w kulturach in vitro
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-1_U01Potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela przygotować różnorodne podłoża wzrostowe oraz zakładać i prowadzić akseniczne kultury in vitro
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności przygotowywania podłoży wzrostowych do prowadzenia kultur in vitro
C-3Nabycie umiejętności oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roslin w kulturach in vitro
Treści programoweT-L-1Przygotowanie pożywek hodowlanych
T-L-2Dezynfekcja materiału roślinnego na potrzeby hodowli in vitro
T-L-4Metody prowadzenia kultur płynnych, otoczkowanie i przechowywanie tkanek w kulturach in vitro
T-L-3Kultury izolowanych organów wybranych roslin ogrodniczych
T-L-5Adaptacja roslin do warunków in vivo. Obserwacje i ocena wpływu zastosowanych czynników (regulatory wzrostu, skład mineralny pożywki) na efektywność namnażania i ukorzeniania
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia praktyczne - samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena przygotowanych sprawozdań i kospektów
S-4Ocena formująca: Bieżąca ocena aktywności studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pod kierunkiem nauczyciela przygotować podłoża, korzystając z gotowych zestawów. Zna zasady zakładania sterylnych kultur, ale popełania liczne błędy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O11-1_K01Student pracuje w grupie potrafi podejmować samodzielne podejmować działania przy wykonywaniu analiz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Przyswojenie wiedzy teoretycznej pozwalającej na założenie i optymalizację danego rodzaju kultury in vitro
C-2Nabycie umiejętności przygotowywania podłoży wzrostowych do prowadzenia kultur in vitro
C-3Nabycie umiejętności oceny wpływu czynników zewnętrznych na rozwój roslin w kulturach in vitro
Treści programoweT-A-2Rodzaje i skład pożywek stosowanych do nanażania roślin
T-A-3Somatyczna embriogeneza - proces tworzenia i wykorzystania sztucznych nasion
T-A-1Organizacja laboratorium kultur tkankowych, wyposażenie, odczynniki, zasady BHP
T-W-1Roslinne kultury in vitro, obecne osiągnięcia oraz wykorzystanie w nauce i praktyce ogrodniczej
T-W-2Etapy mikrorozmnażania.
T-W-3Regulatory wzrosu i ich wpływ na mikrorozmnażanie roslin
T-W-4Metody dezynfekcji materiału roslinnego na potrzeby kultur in vitro
T-W-5Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli twórczej roslin ogrodniczych. Metody komercyjnego namnażania roślin ogrodniczych w kulturach in vitro
T-L-1Przygotowanie pożywek hodowlanych
T-L-2Dezynfekcja materiału roślinnego na potrzeby hodowli in vitro
T-L-4Metody prowadzenia kultur płynnych, otoczkowanie i przechowywanie tkanek w kulturach in vitro
T-L-3Kultury izolowanych organów wybranych roslin ogrodniczych
T-L-5Adaptacja roslin do warunków in vivo. Obserwacje i ocena wpływu zastosowanych czynników (regulatory wzrostu, skład mineralny pożywki) na efektywność namnażania i ukorzeniania
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny wspomagany technikami multimedialnymi
M-2Ćwiczenia praktyczne - samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowanych sprawozdań i kospektów
S-4Ocena formująca: Bieżąca ocena aktywności studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi porozumieć się z grupą i pracować w zespole osób prowadzących namnażanie roślin w kulturach in vitro jako bierny wykonawca poleceń, popełnia liczne błędy
3,5
4,0
4,5
5,0