Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozją:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Winnice i sady jako element stabilizacji i ochrony gruntów przed erozją
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>, Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy informacje o środowisku, jego elementach i powiązaniach między nimi.
W-2Gleboznawstwo - właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb kształtujące ich żyzność i urodzajność oraz odporność na procesy degradacji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z przyczynami i formami degradacji gruntów powodowanej ruchami masowymi, w tym procesami erozyjnymi, oraz ich niekorzystnym wpływem na środowisko.
C-2Nabycie umiejętności zaplanowania ochrony gruntów w terenach urzeźbionych, w tym przez zabiegi agrotechniczne oraz techniczną i biologiczną stabilizację zboczy.
C-3Uświadomienie konieczności ochrony gruntów urzeźbionych w aspekcie ochrony całego środowiska oraz uzyskiwania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przyczyny i formy ruchów masowych, w tym erozyjnych, oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko. Czynniki naturalne i antropogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych4
T-W-2Formy zabiegów przeciwerozyjnych, w tym techniczna i biologiczna stabilizacja zboczy (zadarnienie, zakrzaczenie i zadrzewianie). Wpływ roślinności zielnej i trwałej na stabilizację gruntów, ochronę gleb, wód i powietrza oraz estetykę krajobrazu4
T-W-3Rola sadów i winnic w ograniczaniu degradacji gruntów i ekosystemów (erozja wodna, erozja wietrzna, hamowanie migracji składników pokarmowych i substancji toksycznych)5
T-W-4Przykłady zagospodarowania sadowniczego gruntów narożnych na erozję i ruchy masowe w Polsce i na świecie2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Konsultacje przedmiotowe i studiowanie literatury specjalistycznej7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora.
M-2Metoda problemowa (dyskusja dydaktyczna).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceny formujące z kolokwiów cząstkowych, przeprowadzanych w trakcie trwania zajęć, oraz oceny za aktywność.
S-2Ocena podsumowująca: Oceny podsumowujące przeprowadzane w formie pisemnej w końcowej fazie wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-1_W01
Student nabywa wiedzę z zakresu ochrony gleb i gruntów przed degradacją, w tym przede wszystkim w wyniku ruchów masowych i procesów erozyjnych
UWW_1A_W15, UWW_1A_W08C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-1_U01
Student potrafi uzasadnić potrzebę ochrony gleb i gruntów w terenach urzeźbionych. Posiada umiejętność zaplanowania obudowy biologicznej zboczy z wykorzystaniem roślinności zielnej i trwałej, w tym gartunków sadowniczych
UWW_1A_U02, UWW_1A_U13C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O07-1_K01
Student ma świadomość zależności, jakie istnieją między stanem gruntów a jakością całego środowiska
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-1_W01
Student nabywa wiedzę z zakresu ochrony gleb i gruntów przed degradacją, w tym przede wszystkim w wyniku ruchów masowych i procesów erozyjnych
2,0
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-1_U01
Student potrafi uzasadnić potrzebę ochrony gleb i gruntów w terenach urzeźbionych. Posiada umiejętność zaplanowania obudowy biologicznej zboczy z wykorzystaniem roślinności zielnej i trwałej, w tym gartunków sadowniczych
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O07-1_K01
Student ma świadomość zależności, jakie istnieją między stanem gruntów a jakością całego środowiska
2,0
3,0Student ma dostateczne kompetencje w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karczewska Anna, Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, Wydanie II.

Literatura dodatkowa

  1. Żarska Barbara, Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, 2011, Wydanie IV zmienione.

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przyczyny i formy ruchów masowych, w tym erozyjnych, oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko. Czynniki naturalne i antropogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych4
T-W-2Formy zabiegów przeciwerozyjnych, w tym techniczna i biologiczna stabilizacja zboczy (zadarnienie, zakrzaczenie i zadrzewianie). Wpływ roślinności zielnej i trwałej na stabilizację gruntów, ochronę gleb, wód i powietrza oraz estetykę krajobrazu4
T-W-3Rola sadów i winnic w ograniczaniu degradacji gruntów i ekosystemów (erozja wodna, erozja wietrzna, hamowanie migracji składników pokarmowych i substancji toksycznych)5
T-W-4Przykłady zagospodarowania sadowniczego gruntów narożnych na erozję i ruchy masowe w Polsce i na świecie2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Konsultacje przedmiotowe i studiowanie literatury specjalistycznej7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-1_W01Student nabywa wiedzę z zakresu ochrony gleb i gruntów przed degradacją, w tym przede wszystkim w wyniku ruchów masowych i procesów erozyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konieczności ochrony gruntów urzeźbionych w aspekcie ochrony całego środowiska oraz uzyskiwania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie z przyczynami i formami degradacji gruntów powodowanej ruchami masowymi, w tym procesami erozyjnymi, oraz ich niekorzystnym wpływem na środowisko.
C-2Nabycie umiejętności zaplanowania ochrony gruntów w terenach urzeźbionych, w tym przez zabiegi agrotechniczne oraz techniczną i biologiczną stabilizację zboczy.
Treści programoweT-W-3Rola sadów i winnic w ograniczaniu degradacji gruntów i ekosystemów (erozja wodna, erozja wietrzna, hamowanie migracji składników pokarmowych i substancji toksycznych)
T-W-4Przykłady zagospodarowania sadowniczego gruntów narożnych na erozję i ruchy masowe w Polsce i na świecie
T-W-1Przyczyny i formy ruchów masowych, w tym erozyjnych, oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko. Czynniki naturalne i antropogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych
T-W-2Formy zabiegów przeciwerozyjnych, w tym techniczna i biologiczna stabilizacja zboczy (zadarnienie, zakrzaczenie i zadrzewianie). Wpływ roślinności zielnej i trwałej na stabilizację gruntów, ochronę gleb, wód i powietrza oraz estetykę krajobrazu
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa (dyskusja dydaktyczna).
M-1Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceny podsumowujące przeprowadzane w formie pisemnej w końcowej fazie wykładów.
S-1Ocena formująca: Oceny formujące z kolokwiów cząstkowych, przeprowadzanych w trakcie trwania zajęć, oraz oceny za aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-1_U01Student potrafi uzasadnić potrzebę ochrony gleb i gruntów w terenach urzeźbionych. Posiada umiejętność zaplanowania obudowy biologicznej zboczy z wykorzystaniem roślinności zielnej i trwałej, w tym gartunków sadowniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konieczności ochrony gruntów urzeźbionych w aspekcie ochrony całego środowiska oraz uzyskiwania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie z przyczynami i formami degradacji gruntów powodowanej ruchami masowymi, w tym procesami erozyjnymi, oraz ich niekorzystnym wpływem na środowisko.
C-2Nabycie umiejętności zaplanowania ochrony gruntów w terenach urzeźbionych, w tym przez zabiegi agrotechniczne oraz techniczną i biologiczną stabilizację zboczy.
Treści programoweT-W-3Rola sadów i winnic w ograniczaniu degradacji gruntów i ekosystemów (erozja wodna, erozja wietrzna, hamowanie migracji składników pokarmowych i substancji toksycznych)
T-W-4Przykłady zagospodarowania sadowniczego gruntów narożnych na erozję i ruchy masowe w Polsce i na świecie
T-W-1Przyczyny i formy ruchów masowych, w tym erozyjnych, oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko. Czynniki naturalne i antropogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych
T-W-2Formy zabiegów przeciwerozyjnych, w tym techniczna i biologiczna stabilizacja zboczy (zadarnienie, zakrzaczenie i zadrzewianie). Wpływ roślinności zielnej i trwałej na stabilizację gruntów, ochronę gleb, wód i powietrza oraz estetykę krajobrazu
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa (dyskusja dydaktyczna).
M-1Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceny podsumowujące przeprowadzane w formie pisemnej w końcowej fazie wykładów.
S-1Ocena formująca: Oceny formujące z kolokwiów cząstkowych, przeprowadzanych w trakcie trwania zajęć, oraz oceny za aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O07-1_K01Student ma świadomość zależności, jakie istnieją między stanem gruntów a jakością całego środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konieczności ochrony gruntów urzeźbionych w aspekcie ochrony całego środowiska oraz uzyskiwania wysokiej ilości i jakości plonów roślin uprawnych.
C-1Zapoznanie z przyczynami i formami degradacji gruntów powodowanej ruchami masowymi, w tym procesami erozyjnymi, oraz ich niekorzystnym wpływem na środowisko.
C-2Nabycie umiejętności zaplanowania ochrony gruntów w terenach urzeźbionych, w tym przez zabiegi agrotechniczne oraz techniczną i biologiczną stabilizację zboczy.
Treści programoweT-W-3Rola sadów i winnic w ograniczaniu degradacji gruntów i ekosystemów (erozja wodna, erozja wietrzna, hamowanie migracji składników pokarmowych i substancji toksycznych)
T-W-4Przykłady zagospodarowania sadowniczego gruntów narożnych na erozję i ruchy masowe w Polsce i na świecie
T-W-1Przyczyny i formy ruchów masowych, w tym erozyjnych, oraz ich niekorzystny wpływ na środowisko. Czynniki naturalne i antropogeniczne mające wpływ na rozwój procesów erozyjnych
T-W-2Formy zabiegów przeciwerozyjnych, w tym techniczna i biologiczna stabilizacja zboczy (zadarnienie, zakrzaczenie i zadrzewianie). Wpływ roślinności zielnej i trwałej na stabilizację gruntów, ochronę gleb, wód i powietrza oraz estetykę krajobrazu
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa (dyskusja dydaktyczna).
M-1Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceny podsumowujące przeprowadzane w formie pisemnej w końcowej fazie wykładów.
S-1Ocena formująca: Oceny formujące z kolokwiów cząstkowych, przeprowadzanych w trakcie trwania zajęć, oraz oceny za aktywność.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczne kompetencje w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0