Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Roślinne metabolity wtórne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Roślinne metabolity wtórne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biochemii i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych; ponadto student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Klasyfikacja metod pozyskiwania metabolitów wtórnych: metody ilościowego oznaczania polifenoli, flawonoidów, antocyjanów, tokoferoli10
T-A-2Znaczenie metabolitów wtórnych w allelopatii; fitoaleksyny, fitotoksyny i antybiotyki5
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka najważniejszych grup metabolitów wtórnych (alkaloidów, terpenoidów, polifenoli, flawonoidów, chinonów, kumaryn, fenoloamin, fenoloamidów, poliamin, glikozydów cyjanogennych, glukozynolatów)6
T-W-2Szlaki biosyntezy, aktywność metaboliczna i funkcje metabolitów wtórnych w roślinach5
T-W-3Praktyczne zastosowanie metabolitów wtórnych2
T-W-4Metabolity wtórne występujące w winie i ich właściwości antyoksydacyjne2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowywanie konspektów ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
A-A-4Uczestniczenie w konsultacjach5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia części wykładowej6
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Udział w zaliczeniu części wykładowej1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje multimedialne
M-2Samodzielna praca studentów na podstawie otrzymanych informacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Test zaliczający zajęcia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-1_W01
Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych, i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych
UWW_1A_W01, UWW_1A_W04C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-1_U01
Student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski
UWW_1A_U05, UWW_1A_U13C-1T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-1_K01
Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
UWW_1A_K02C-1T-A-1, T-A-2M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-1_W01
Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych, i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych
2,0
3,0Student zna podstawowe funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-1_U01
Student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie potrafu wyciągać wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-1_K01
Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
2,0
3,0Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2006
  2. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok E., Fitoterapia i leki roślinne, PZWL, Warszawa, 2012
  3. Harborne J.B., Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2006
  2. Kohlmünzer S., Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2013
  3. Cseke L.J., Kirakosyan A., Kaufman P.B., Warber S.L., Duke J.A., Brielmann H.L., Natural products from plants, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Klasyfikacja metod pozyskiwania metabolitów wtórnych: metody ilościowego oznaczania polifenoli, flawonoidów, antocyjanów, tokoferoli10
T-A-2Znaczenie metabolitów wtórnych w allelopatii; fitoaleksyny, fitotoksyny i antybiotyki5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka najważniejszych grup metabolitów wtórnych (alkaloidów, terpenoidów, polifenoli, flawonoidów, chinonów, kumaryn, fenoloamin, fenoloamidów, poliamin, glikozydów cyjanogennych, glukozynolatów)6
T-W-2Szlaki biosyntezy, aktywność metaboliczna i funkcje metabolitów wtórnych w roślinach5
T-W-3Praktyczne zastosowanie metabolitów wtórnych2
T-W-4Metabolity wtórne występujące w winie i ich właściwości antyoksydacyjne2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowywanie konspektów ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć5
A-A-4Uczestniczenie w konsultacjach5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia części wykładowej6
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Udział w zaliczeniu części wykładowej1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-1_W01Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych, i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych; ponadto student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka najważniejszych grup metabolitów wtórnych (alkaloidów, terpenoidów, polifenoli, flawonoidów, chinonów, kumaryn, fenoloamin, fenoloamidów, poliamin, glikozydów cyjanogennych, glukozynolatów)
T-W-3Praktyczne zastosowanie metabolitów wtórnych
T-W-4Metabolity wtórne występujące w winie i ich właściwości antyoksydacyjne
T-W-2Szlaki biosyntezy, aktywność metaboliczna i funkcje metabolitów wtórnych w roślinach
T-A-1Klasyfikacja metod pozyskiwania metabolitów wtórnych: metody ilościowego oznaczania polifenoli, flawonoidów, antocyjanów, tokoferoli
T-A-2Znaczenie metabolitów wtórnych w allelopatii; fitoaleksyny, fitotoksyny i antybiotyki
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne
M-2Samodzielna praca studentów na podstawie otrzymanych informacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Test zaliczający zajęcia
S-2Ocena podsumowująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-1_U01Student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych; ponadto student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski.
Treści programoweT-A-1Klasyfikacja metod pozyskiwania metabolitów wtórnych: metody ilościowego oznaczania polifenoli, flawonoidów, antocyjanów, tokoferoli
T-A-2Znaczenie metabolitów wtórnych w allelopatii; fitoaleksyny, fitotoksyny i antybiotyki
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca studentów na podstawie otrzymanych informacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie potrafu wyciągać wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-1_K01Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Student rozumie funkcje jakie produkty wtórne pełnią w organizmach roślinnych i zasady klasyfikacji tych związków, dysponuje pogłębioną wiedzą o metabolizmie wtórnym roślin oraz dostrzega dynamiczny rozwój badań nad metabolitami wtórnymi roślin i rozumie konieczność identyfikacji nowych roślinnych produktów wtórnych; ponadto student posiada umiejętność konfrontacji informacji o metabolitach wtórnych pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski.
Treści programoweT-A-1Klasyfikacja metod pozyskiwania metabolitów wtórnych: metody ilościowego oznaczania polifenoli, flawonoidów, antocyjanów, tokoferoli
T-A-2Znaczenie metabolitów wtórnych w allelopatii; fitoaleksyny, fitotoksyny i antybiotyki
Metody nauczaniaM-2Samodzielna praca studentów na podstawie otrzymanych informacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0