Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin.
W-2Znajomość regulacji procesów życiowych roślin, reakcji na stresy środowiskowe oraz fizjologii wzrostu i rozwoju roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie oddziaływania roślin pojemnikowych na zdrowie, samopoczucie i wydajność pracy osób pracujących w winnicy.
C-2Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranżacji wnętrz.
C-3Zaznajomienie z zasadami doboru roślin pojemnikowych do wnętrz winnicy
C-4Zapoznanie z asortymentem roślin pojemnikowych stosowanych we wnętrzach.
C-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin pojemnikowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wpływ roślin ozdobnych, uprawianych we wnętrzach, na zdrowie i samopoczucie pracowników winnicy.2
T-W-2Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych w pomieszczeniach administracyjnych, reprezentacyjnych i produkcyjnych winnicy (recepcja, biuro, miejsce odpoczynku, hol i korytarz).4
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych typów pomieszczeń.10
T-W-4Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-4Rozpoznawanie i opis roślin na kolekcji15
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-2_W01
Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji wnętrz winnicy.
UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-1, C-2T-W-1, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-2_U01
Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-3, C-5T-W-2, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1
UWW_1A_O05-2_U02
Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych we wnętrzach winnicy.
UWW_1A_U03C-4T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-2_K01
Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
UWW_1A_K02C-5, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-2_W01
Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji wnętrz winnicy.
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji wnętrz winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-2_U01
Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
2,0
3,0Student dobiera i komponuje podstawowe gatunki roślin ozdobnych we wnętrzach winnicy z uwzględnieniem ich wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O05-2_U02
Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych we wnętrzach winnicy.
2,0
3,0Student na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany stosowane do aranżacji wnętrz.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-2_K01
Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych stosowanych do dekoracji wnętrz.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Czakalski M., Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz, Akademia Rolnicza, Poznań, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Longman D., Pielęgnowanie roślin pokojowych, Multico i PWRiL, Warszawa, 1992
  2. Wolverton B.C., Rośliny przyjazne dla domu, Korporint - Elew, Warszawa, 2001
  3. Czasopisma ogrodnicze - Hasło ogrodnicze, Rośliny ozdobne

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wpływ roślin ozdobnych, uprawianych we wnętrzach, na zdrowie i samopoczucie pracowników winnicy.2
T-W-2Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych w pomieszczeniach administracyjnych, reprezentacyjnych i produkcyjnych winnicy (recepcja, biuro, miejsce odpoczynku, hol i korytarz).4
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych typów pomieszczeń.10
T-W-4Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.4
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-4Rozpoznawanie i opis roślin na kolekcji15
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-2_W01Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji wnętrz winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Poznanie oddziaływania roślin pojemnikowych na zdrowie, samopoczucie i wydajność pracy osób pracujących w winnicy.
C-2Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranżacji wnętrz.
Treści programoweT-W-1Wpływ roślin ozdobnych, uprawianych we wnętrzach, na zdrowie i samopoczucie pracowników winnicy.
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych typów pomieszczeń.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji wnętrz winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-2_U01Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z zasadami doboru roślin pojemnikowych do wnętrz winnicy
C-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin pojemnikowych.
Treści programoweT-W-2Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych w pomieszczeniach administracyjnych, reprezentacyjnych i produkcyjnych winnicy (recepcja, biuro, miejsce odpoczynku, hol i korytarz).
T-W-4Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dobiera i komponuje podstawowe gatunki roślin ozdobnych we wnętrzach winnicy z uwzględnieniem ich wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-2_U02Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych we wnętrzach winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z asortymentem roślin pojemnikowych stosowanych we wnętrzach.
Treści programoweT-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych typów pomieszczeń.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany stosowane do aranżacji wnętrz.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-2_K01Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin pojemnikowych.
C-2Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranżacji wnętrz.
Treści programoweT-W-1Wpływ roślin ozdobnych, uprawianych we wnętrzach, na zdrowie i samopoczucie pracowników winnicy.
T-W-2Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych w pomieszczeniach administracyjnych, reprezentacyjnych i produkcyjnych winnicy (recepcja, biuro, miejsce odpoczynku, hol i korytarz).
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych typów pomieszczeń.
T-W-4Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych stosowanych do dekoracji wnętrz.
3,5
4,0
4,5
5,0