Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny ozdobne w otoczeniu winnicy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin.
W-2Znajomość regulacji procesów życiowych roślin, reakcji na stresy środowiskowe oraz fizjologii wzrostu i rozwoju roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranążacji w otoczeniu winnicy.
C-2Zaznajomienie z zasadami doboru roślin ozdobnych na kwietniki, rabaty, do ogrodów skalnych i wodnych.
C-3Zapoznanie z asortymentem ozdobnych odmian winorośli.
C-4Zapoznanie z asortymentem roślin ozdobnych stosowanych w otoczeniu winnicy.
C-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zastosowanie roślin ozdobnych w otoczeniu winnicy wielkotowarowej i amatorskiej.2
T-W-2Przegląd i wykorzystanie ozdobnych gatunków i odmian winorośli.4
T-W-3Asortyment roślinny do stosowania w otoczeniu winnicy.4
T-W-4Kwietniki, rabaty, ogrody skalne i wodne - budowa, zakładanie i dobór gatunków.8
T-W-5Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin gruntowych.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-4Rozpoznawanie i opis roślin na kolekcji15
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-1_W01
Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji w otoczeniu winnicy.
UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-1T-W-1, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-1_U01
Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-1, C-5T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1
UWW_1A_O05-1_U02
Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych w otoczeniu winnicy.
UWW_1A_U03C-3, C-4T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O05-1_K01
Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
UWW_1A_K02C-1, C-5T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-1_W01
Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji w otoczeniu winnicy.
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-1_U01
Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
2,0
3,0Student dobiera i komponuje podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych stosowane do aranżacji wybranych miejsc w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O05-1_U02
Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych w otoczeniu winnicy.
2,0
3,0Student na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany stosowane w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O05-1_K01
Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Marcinkowski J., Byliny ogrodowe, PWRiL, Warszawa, 2002
  3. Adamczewska-Sowińska K. (red.), Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli, Wrocław, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Kresadlova L., Vilim S., Jednoroczne i dwuletnie rośliny ozdobne, Natalis, Warzsawa, 2006
  2. Czasopisma ogrodnicze - Hasło ogrodnicze, Rośliny ozdobne, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie roślin ozdobnych w otoczeniu winnicy wielkotowarowej i amatorskiej.2
T-W-2Przegląd i wykorzystanie ozdobnych gatunków i odmian winorośli.4
T-W-3Asortyment roślinny do stosowania w otoczeniu winnicy.4
T-W-4Kwietniki, rabaty, ogrody skalne i wodne - budowa, zakładanie i dobór gatunków.8
T-W-5Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin gruntowych.2
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-4Rozpoznawanie i opis roślin na kolekcji15
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-1_W01Zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji w otoczeniu winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranążacji w otoczeniu winnicy.
Treści programoweT-W-1Zastosowanie roślin ozdobnych w otoczeniu winnicy wielkotowarowej i amatorskiej.
T-W-4Kwietniki, rabaty, ogrody skalne i wodne - budowa, zakładanie i dobór gatunków.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie wybranych miejsc do aranżacji w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-1_U01Dobiera i komponuje właściwe gatunki roślin zgodnie z ich wymaganiami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranążacji w otoczeniu winnicy.
C-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin.
Treści programoweT-W-1Zastosowanie roślin ozdobnych w otoczeniu winnicy wielkotowarowej i amatorskiej.
T-W-4Kwietniki, rabaty, ogrody skalne i wodne - budowa, zakładanie i dobór gatunków.
T-W-5Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin gruntowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dobiera i komponuje podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych stosowane do aranżacji wybranych miejsc w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-1_U02Rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych stosowanych w otoczeniu winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z asortymentem ozdobnych odmian winorośli.
C-4Zapoznanie z asortymentem roślin ozdobnych stosowanych w otoczeniu winnicy.
Treści programoweT-W-2Przegląd i wykorzystanie ozdobnych gatunków i odmian winorośli.
T-W-3Asortyment roślinny do stosowania w otoczeniu winnicy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany stosowane w otoczeniu winnicy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O05-1_K01Ma świadomość konieczności stosowania najnowszysch aspektów wiedzy i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem wybranych miejsc do aranążacji w otoczeniu winnicy.
C-5Poznanie zasad pielęgnacji roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin.
Treści programoweT-W-4Kwietniki, rabaty, ogrody skalne i wodne - budowa, zakładanie i dobór gatunków.
T-W-5Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin gruntowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, ryciny, zdjęcia, kolekcja roślin ozdobnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych technologii w pielęgnacji roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0