Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Drzewa i krzewy ozdobne w gospodarstwie agroturystycznym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien wykazywać się podstawową wiedza z zakresu botaniki roślin drzewiastych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiające dokonanie poprawnego ustalania kryteriów doboru gatunków i odmian drzew oraz krzewów do wykorzystania w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną
C-2poznanie cech diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie.
C-3nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych oraz urządzania terenów zieleni w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji2
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych4
T-W-3Podstawowe gatunki drzew i krzewów rodzimych4
T-W-4Drzewa i krzewy ozdobne o jadalnych owocach i miododajne - przegląd gatunków4
T-W-5Drzewa i krzewy ozdobne o walorach ozdobnych w różnych porach roku4
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym2
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym2
T-W-8Symbolika drzew i krzewów i jej wykorzystanie w agroturystyce2
T-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych4
T-W-10Drzewa i krzewy na różne typy żywopłotów naturalnych i formowanych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2wykonanie projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego10
A-W-3wykonanie prezentacji na zadany temat5
A-W-4samodzielne studiowanie treści wykładów10
A-W-5przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
S-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-2_W01
student ma wiedzę z zakresu kryteriów doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasad ich kompozycji
UWW_1A_W10C-1T-W-8, T-W-1M-1S-1
UWW_1A_O04-2_W02
Student ma wiedzę z zakresu gatunków drzew i krzewów o różnych walorach ozdobnych (dekoracyjnych) polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
UWW_1A_W10C-2T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-6M-1, M-2S-3
UWW_1A_O04-2_W03
student zna gatunki i odmiany drzew i krzewów polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
UWW_1A_W14C-2T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-10M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-2_U01
student rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych i diagnostycznych podstawowe drzewa i krzewy ozdobne polecane dla gospodarstw agroturystycznych
UWW_1A_U03C-2T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-3, T-W-6M-1, M-2S-2
UWW_1A_O04-2_U02
student potrafi określić, dobrać stanowisko pod uprawę drzew i krzewów ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych, oraz wskazać ich racjonalne potrzeby nawozowe
UWW_1A_U05, UWW_1A_U06C-3T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-2S-3
UWW_1A_O04-2_U03
student posiada umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
UWW_1A_U08C-3T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1
UWW_1A_O04-2_U04
student posiada umiejętność prawidłowego przygotowania projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego opartego na poprawnym doborze drzew i krzewów ozdobnych uwzględniającym ich walory dekoracyjne i kompozycyjne. Student potrafi właściwie przedstawić wartość kompozycyjną i symbolikę zastosowanych drzew i krzewów ozdobnych.
UWW_1A_U13C-1, C-3T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-2_K01
Student potrafi rozróżnić i ocenić krytycznie kryteria doboru drzew i krzewów ozdobnych w gospodarstwie agroturystycznym
UWW_1A_K01C-1T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-1, M-2S-1, S-3
UWW_1A_O04-2_K02
Student ma świadomość znaczenia prawidłowego doboru drzew i krzewów, ich zasad kompozycji uprawy i pielęgnacji w gospodarstwie agroturystycznym
UWW_1A_K02C-2, C-3T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-1, T-W-10M-1, M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-2_W01
student ma wiedzę z zakresu kryteriów doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasad ich kompozycji
2,0
3,0student w stopniu podstawowym opanował wiedzę z zakresu kryteriów doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasad ich kompozycji
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_W02
Student ma wiedzę z zakresu gatunków drzew i krzewów o różnych walorach ozdobnych (dekoracyjnych) polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
2,0
3,0Student ma wiedzę z zakresu podstawowych gatunków drzew i krzewów o wskazanych walorach ozdobnych (dekoracyjnych), polecanych dla gospodarstw agroturystycznych; potrafi je scharakteryzować w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_W03
student zna gatunki i odmiany drzew i krzewów polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
2,0
3,0student zna podstawowe gatunki i odmiany (potrafi wymienić kilka przykładów) drzew i krzewów polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-2_U01
student rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych i diagnostycznych podstawowe drzewa i krzewy ozdobne polecane dla gospodarstw agroturystycznych
2,0
3,0student rozpoznaje na podstawie niektórych cech morfologicznych i diagnostycznych podstawowe drzewa i krzewy ozdobne polecane dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_U02
student potrafi określić, dobrać stanowisko pod uprawę drzew i krzewów ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych, oraz wskazać ich racjonalne potrzeby nawozowe
2,0
3,0student potrafi określić i dobrać w stopniu podstawowym stanowisko pod uprawę niektórych drzew i krzewów ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_U03
student posiada umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
2,0
3,0student posiada elementarną umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_U04
student posiada umiejętność prawidłowego przygotowania projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego opartego na poprawnym doborze drzew i krzewów ozdobnych uwzględniającym ich walory dekoracyjne i kompozycyjne. Student potrafi właściwie przedstawić wartość kompozycyjną i symbolikę zastosowanych drzew i krzewów ozdobnych.
2,0
3,0student posiada elementarną umiejętność prawidłowego przygotowania projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego opartego na poprawnym doborze drzew i krzewów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-2_K01
Student potrafi rozróżnić i ocenić krytycznie kryteria doboru drzew i krzewów ozdobnych w gospodarstwie agroturystycznym
2,0
3,0Student potrafi rozróżnić i ocenić krytycznie podstawowe kryteria doboru drzew i krzewów ozdobnych w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O04-2_K02
Student ma świadomość znaczenia prawidłowego doboru drzew i krzewów, ich zasad kompozycji uprawy i pielęgnacji w gospodarstwie agroturystycznym
2,0
3,0student ma elementarną świadomość znaczenia prawidłowego doboru drzew i krzewów, ich zasad kompozycji uprawy i pielęgnacji w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bugała W., Drzewa i krzewy iglaste, PWRiL, Warszawa, 2000, 1
  2. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 2001, 3
  3. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016, i starsze wydania
  4. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunków Architektura Krajobrazu i Ogrodnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Coombes A.J., Drzewa. Kolekcjoner, Wydawnictwo Wiedza i Życie S.A., Warszawa, 1992
  2. Godet J.D., Drzewa i krzewy. Rozpoznawanie gatunków, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1997
  3. Kremer B.P., Przewodnik drzewa i krzewy, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1995
  4. Katalog roślin, drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa, 2016
  5. Prat Jean-Yves, Retournard D., ABC cięcia drzew i krzewów, Delta W-Z, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji2
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych4
T-W-3Podstawowe gatunki drzew i krzewów rodzimych4
T-W-4Drzewa i krzewy ozdobne o jadalnych owocach i miododajne - przegląd gatunków4
T-W-5Drzewa i krzewy ozdobne o walorach ozdobnych w różnych porach roku4
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym2
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym2
T-W-8Symbolika drzew i krzewów i jej wykorzystanie w agroturystyce2
T-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych4
T-W-10Drzewa i krzewy na różne typy żywopłotów naturalnych i formowanych2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2wykonanie projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego10
A-W-3wykonanie prezentacji na zadany temat5
A-W-4samodzielne studiowanie treści wykładów10
A-W-5przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_W01student ma wiedzę z zakresu kryteriów doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasad ich kompozycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiające dokonanie poprawnego ustalania kryteriów doboru gatunków i odmian drzew oraz krzewów do wykorzystania w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną
Treści programoweT-W-8Symbolika drzew i krzewów i jej wykorzystanie w agroturystyce
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym opanował wiedzę z zakresu kryteriów doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasad ich kompozycji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_W02Student ma wiedzę z zakresu gatunków drzew i krzewów o różnych walorach ozdobnych (dekoracyjnych) polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
Cel przedmiotuC-2poznanie cech diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie.
Treści programoweT-W-5Drzewa i krzewy ozdobne o walorach ozdobnych w różnych porach roku
T-W-4Drzewa i krzewy ozdobne o jadalnych owocach i miododajne - przegląd gatunków
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-3Podstawowe gatunki drzew i krzewów rodzimych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę z zakresu podstawowych gatunków drzew i krzewów o wskazanych walorach ozdobnych (dekoracyjnych), polecanych dla gospodarstw agroturystycznych; potrafi je scharakteryzować w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_W03student zna gatunki i odmiany drzew i krzewów polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-2poznanie cech diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie.
Treści programoweT-W-4Drzewa i krzewy ozdobne o jadalnych owocach i miododajne - przegląd gatunków
T-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-3Podstawowe gatunki drzew i krzewów rodzimych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
T-W-10Drzewa i krzewy na różne typy żywopłotów naturalnych i formowanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe gatunki i odmiany (potrafi wymienić kilka przykładów) drzew i krzewów polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_U01student rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych i diagnostycznych podstawowe drzewa i krzewy ozdobne polecane dla gospodarstw agroturystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-2poznanie cech diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie.
Treści programoweT-W-5Drzewa i krzewy ozdobne o walorach ozdobnych w różnych porach roku
T-W-4Drzewa i krzewy ozdobne o jadalnych owocach i miododajne - przegląd gatunków
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-3Podstawowe gatunki drzew i krzewów rodzimych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje na podstawie niektórych cech morfologicznych i diagnostycznych podstawowe drzewa i krzewy ozdobne polecane dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_U02student potrafi określić, dobrać stanowisko pod uprawę drzew i krzewów ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych, oraz wskazać ich racjonalne potrzeby nawozowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-3nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych oraz urządzania terenów zieleni w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną.
Treści programoweT-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi określić i dobrać w stopniu podstawowym stanowisko pod uprawę niektórych drzew i krzewów ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_U03student posiada umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-3nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych oraz urządzania terenów zieleni w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną.
Treści programoweT-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych
T-W-10Drzewa i krzewy na różne typy żywopłotów naturalnych i formowanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada elementarną umiejętność zaplanowania i wykonania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach ozdobnych polecanych dla gospodarstw agroturystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_U04student posiada umiejętność prawidłowego przygotowania projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego opartego na poprawnym doborze drzew i krzewów ozdobnych uwzględniającym ich walory dekoracyjne i kompozycyjne. Student potrafi właściwie przedstawić wartość kompozycyjną i symbolikę zastosowanych drzew i krzewów ozdobnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiające dokonanie poprawnego ustalania kryteriów doboru gatunków i odmian drzew oraz krzewów do wykorzystania w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną
C-3nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych oraz urządzania terenów zieleni w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną.
Treści programoweT-W-5Drzewa i krzewy ozdobne o walorach ozdobnych w różnych porach roku
T-W-8Symbolika drzew i krzewów i jej wykorzystanie w agroturystyce
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada elementarną umiejętność prawidłowego przygotowania projektu koncepcyjnego zieleni gospodarstwa agroturystycznego opartego na poprawnym doborze drzew i krzewów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_K01Student potrafi rozróżnić i ocenić krytycznie kryteria doboru drzew i krzewów ozdobnych w gospodarstwie agroturystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiające dokonanie poprawnego ustalania kryteriów doboru gatunków i odmian drzew oraz krzewów do wykorzystania w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną
Treści programoweT-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji
T-W-2Podstawowe drzewa i krzewy iglaste polecane dla gospodarstw agroturystycznych
T-W-6Pnącza w gospodarstwie agroturystycznym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi rozróżnić i ocenić krytycznie podstawowe kryteria doboru drzew i krzewów ozdobnych w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-2_K02Student ma świadomość znaczenia prawidłowego doboru drzew i krzewów, ich zasad kompozycji uprawy i pielęgnacji w gospodarstwie agroturystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2poznanie cech diagnostycznych drzew i krzewów umożliwiających ich rozpoznanie.
C-3nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych oraz urządzania terenów zieleni w gospodarstwach prowadzących działalność agroturystyczną.
Treści programoweT-W-9Podstawowe zasady uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych
T-W-8Symbolika drzew i krzewów i jej wykorzystanie w agroturystyce
T-W-7Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych i do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym
T-W-1Kryteria doboru drzew i krzewów w gospodarstwie agroturystycznym i zasady ich kompozycji
T-W-10Drzewa i krzewy na różne typy żywopłotów naturalnych i formowanych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena z projektu i prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma elementarną świadomość znaczenia prawidłowego doboru drzew i krzewów, ich zasad kompozycji uprawy i pielęgnacji w gospodarstwie agroturystycznym
3,5
4,0
4,5
5,0