Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Obszary wiejskie i ich walory turystyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Obszary wiejskie i ich walory turystyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw geografii Polski, w tym rolnictwa
W-2Podstawowe wiadomości z botaniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy związanej z potencjałem turystycznym terenów wiejskich, możliwościami ich dostosowania do współczesnych wymagań i wykorzystania w promocji gospodarstwa oraz regionu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Idea turystki na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka2
T-W-2Charakterystyka współczesnych obszarów wiejskich i ich problemy (przykłady Polska, kraje UE)2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni i funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Przestrzeń turystyczna i specyfika wiejskiej przestrzeni turystycznej2
T-W-4Potencjał turystyczny obszarów wiejskich. Przestrzenna identyfikacja walorów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Regiony turystyczne2
T-W-5Charakterystyka walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich. Wartości krajoznawcze (kulturowe dziedzictwo i jego ochrona oraz popularyzacja) obszarów wiejskich. Walory specjalistyczne (turystyka kwalifikowana) jako element atrakcyjności obszarów wiejskich2
T-W-6Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne obszarów wiejskich. Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju regionu2
T-W-7Ekonomiczne korzyści z turystyki na obszarach wiejskich. Specyfika i identyfikacja markowych produktów turystycznych na obszarach wiejskich (np. szlaki winiarskie, konne, kulinarne itp.)2
T-W-8Zasady i metody waloryzacja wiejskiej przestrzeni turystycznej2
T-W-9Tworzenie tras turystycznych i edukacyjnych4
T-W-10Krajobraz – jego klasyfikacja i elementy2
T-W-11Drzewa i krzewy w krajobrazie oraz na terenach wiejskich (parki, zadrzewienia śródpolne, przydrożne itp.)4
T-W-12Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne; szata roślinna parków historycznych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Udział w konsultacjach8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-5Przygotowanie prezentacji8
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykonanie prezentacji
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-1_W01
Student/ka zna walory przyrodnicze, kulturowe i specjalistyczne na obszarach wiejskich w Polsce oraz problemy związane z przestrzenią turystyczną na obszarach wiejskich. Zna metody klasyfikacji i waloryzacji turystycznych obszarów wiejskich.
UWW_1A_W10, UWW_1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-1_U01
Student/ka potrafi zidentyfikować (rozpoznać) potencjał turystyczny obszarów wiejskich i zastosować odpowiednią metodę waloryzacji. Potrafi wskazać regiony i korzyści z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O04-1_K01
Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania związane z turystycznym potencjałem obszarów wiejskich. Potrafi wskazać korzyści wynikające z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-1_W01
Student/ka zna walory przyrodnicze, kulturowe i specjalistyczne na obszarach wiejskich w Polsce oraz problemy związane z przestrzenią turystyczną na obszarach wiejskich. Zna metody klasyfikacji i waloryzacji turystycznych obszarów wiejskich.
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym walory przyrodnicze, kulturowe i specjalistyczne na obszarach wiejskich oraz problemy zwiazane z przestrzenią turystyczna na obszarach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-1_U01
Student/ka potrafi zidentyfikować (rozpoznać) potencjał turystyczny obszarów wiejskich i zastosować odpowiednią metodę waloryzacji. Potrafi wskazać regiony i korzyści z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zidentyfikować potencjał turystyczny obszarów wiejskich i zastosować odpowiednią metodę waloryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O04-1_K01
Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania związane z turystycznym potencjałem obszarów wiejskich. Potrafi wskazać korzyści wynikające z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania związane z turystycznym potencjałem obszarów wiejskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bielska A., Kupidura A., Kształtowanie przestrzeni na terenach wiejskich, OWPW, Warszawa, 2013
  2. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa, 2008
  3. Stachak A., Kubus M., Nowak G., Wsie i miasta Pomorza Zachodniego. Przewodnik do zajęć terenowych z wybranych zagadnień planowania przestrzennego., Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2002
  4. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Jastrzębski C., Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, WSEiP, Kielce, 2010
  2. Jędrysiak T., Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2011
  3. Kalita-Skwirzyńska K., Kubus M., Maciejewski J., Nowak G., Stachak A., Tałasiewicz M., Z Lipian do Maszewa i z powrotem, Oficyna In Plus, Szczecin, 2004
  4. Stachak A. (red.), Między Odrą a Myślą, Oficyna In Plus, Szczecin, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Idea turystki na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka2
T-W-2Charakterystyka współczesnych obszarów wiejskich i ich problemy (przykłady Polska, kraje UE)2
T-W-3Kształtowanie przestrzeni i funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Przestrzeń turystyczna i specyfika wiejskiej przestrzeni turystycznej2
T-W-4Potencjał turystyczny obszarów wiejskich. Przestrzenna identyfikacja walorów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Regiony turystyczne2
T-W-5Charakterystyka walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich. Wartości krajoznawcze (kulturowe dziedzictwo i jego ochrona oraz popularyzacja) obszarów wiejskich. Walory specjalistyczne (turystyka kwalifikowana) jako element atrakcyjności obszarów wiejskich2
T-W-6Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne obszarów wiejskich. Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju regionu2
T-W-7Ekonomiczne korzyści z turystyki na obszarach wiejskich. Specyfika i identyfikacja markowych produktów turystycznych na obszarach wiejskich (np. szlaki winiarskie, konne, kulinarne itp.)2
T-W-8Zasady i metody waloryzacja wiejskiej przestrzeni turystycznej2
T-W-9Tworzenie tras turystycznych i edukacyjnych4
T-W-10Krajobraz – jego klasyfikacja i elementy2
T-W-11Drzewa i krzewy w krajobrazie oraz na terenach wiejskich (parki, zadrzewienia śródpolne, przydrożne itp.)4
T-W-12Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne; szata roślinna parków historycznych.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Udział w konsultacjach8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-5Przygotowanie prezentacji8
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-1_W01Student/ka zna walory przyrodnicze, kulturowe i specjalistyczne na obszarach wiejskich w Polsce oraz problemy związane z przestrzenią turystyczną na obszarach wiejskich. Zna metody klasyfikacji i waloryzacji turystycznych obszarów wiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy związanej z potencjałem turystycznym terenów wiejskich, możliwościami ich dostosowania do współczesnych wymagań i wykorzystania w promocji gospodarstwa oraz regionu
Treści programoweT-W-1Idea turystki na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka
T-W-2Charakterystyka współczesnych obszarów wiejskich i ich problemy (przykłady Polska, kraje UE)
T-W-3Kształtowanie przestrzeni i funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Przestrzeń turystyczna i specyfika wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-4Potencjał turystyczny obszarów wiejskich. Przestrzenna identyfikacja walorów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Regiony turystyczne
T-W-5Charakterystyka walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich. Wartości krajoznawcze (kulturowe dziedzictwo i jego ochrona oraz popularyzacja) obszarów wiejskich. Walory specjalistyczne (turystyka kwalifikowana) jako element atrakcyjności obszarów wiejskich
T-W-6Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne obszarów wiejskich. Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju regionu
T-W-10Krajobraz – jego klasyfikacja i elementy
T-W-11Drzewa i krzewy w krajobrazie oraz na terenach wiejskich (parki, zadrzewienia śródpolne, przydrożne itp.)
T-W-12Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne; szata roślinna parków historycznych.
T-W-7Ekonomiczne korzyści z turystyki na obszarach wiejskich. Specyfika i identyfikacja markowych produktów turystycznych na obszarach wiejskich (np. szlaki winiarskie, konne, kulinarne itp.)
T-W-8Zasady i metody waloryzacja wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-9Tworzenie tras turystycznych i edukacyjnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów
S-1Ocena formująca: Wykonanie prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym walory przyrodnicze, kulturowe i specjalistyczne na obszarach wiejskich oraz problemy zwiazane z przestrzenią turystyczna na obszarach wiejskich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-1_U01Student/ka potrafi zidentyfikować (rozpoznać) potencjał turystyczny obszarów wiejskich i zastosować odpowiednią metodę waloryzacji. Potrafi wskazać regiony i korzyści z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy związanej z potencjałem turystycznym terenów wiejskich, możliwościami ich dostosowania do współczesnych wymagań i wykorzystania w promocji gospodarstwa oraz regionu
Treści programoweT-W-1Idea turystki na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka
T-W-2Charakterystyka współczesnych obszarów wiejskich i ich problemy (przykłady Polska, kraje UE)
T-W-3Kształtowanie przestrzeni i funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Przestrzeń turystyczna i specyfika wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-4Potencjał turystyczny obszarów wiejskich. Przestrzenna identyfikacja walorów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Regiony turystyczne
T-W-5Charakterystyka walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich. Wartości krajoznawcze (kulturowe dziedzictwo i jego ochrona oraz popularyzacja) obszarów wiejskich. Walory specjalistyczne (turystyka kwalifikowana) jako element atrakcyjności obszarów wiejskich
T-W-6Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne obszarów wiejskich. Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju regionu
T-W-10Krajobraz – jego klasyfikacja i elementy
T-W-11Drzewa i krzewy w krajobrazie oraz na terenach wiejskich (parki, zadrzewienia śródpolne, przydrożne itp.)
T-W-12Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne; szata roślinna parków historycznych.
T-W-7Ekonomiczne korzyści z turystyki na obszarach wiejskich. Specyfika i identyfikacja markowych produktów turystycznych na obszarach wiejskich (np. szlaki winiarskie, konne, kulinarne itp.)
T-W-8Zasady i metody waloryzacja wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-9Tworzenie tras turystycznych i edukacyjnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów
S-1Ocena formująca: Wykonanie prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zidentyfikować potencjał turystyczny obszarów wiejskich i zastosować odpowiednią metodę waloryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O04-1_K01Student/ka ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania związane z turystycznym potencjałem obszarów wiejskich. Potrafi wskazać korzyści wynikające z rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy związanej z potencjałem turystycznym terenów wiejskich, możliwościami ich dostosowania do współczesnych wymagań i wykorzystania w promocji gospodarstwa oraz regionu
Treści programoweT-W-1Idea turystki na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, agroturystyka, ekoturystyka
T-W-2Charakterystyka współczesnych obszarów wiejskich i ich problemy (przykłady Polska, kraje UE)
T-W-3Kształtowanie przestrzeni i funkcji turystycznych obszarów wiejskich. Przestrzeń turystyczna i specyfika wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-4Potencjał turystyczny obszarów wiejskich. Przestrzenna identyfikacja walorów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Regiony turystyczne
T-W-5Charakterystyka walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich. Wartości krajoznawcze (kulturowe dziedzictwo i jego ochrona oraz popularyzacja) obszarów wiejskich. Walory specjalistyczne (turystyka kwalifikowana) jako element atrakcyjności obszarów wiejskich
T-W-6Zagospodarowanie (infrastruktura) turystyczne obszarów wiejskich. Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju regionu
T-W-10Krajobraz – jego klasyfikacja i elementy
T-W-11Drzewa i krzewy w krajobrazie oraz na terenach wiejskich (parki, zadrzewienia śródpolne, przydrożne itp.)
T-W-12Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne; szata roślinna parków historycznych.
T-W-7Ekonomiczne korzyści z turystyki na obszarach wiejskich. Specyfika i identyfikacja markowych produktów turystycznych na obszarach wiejskich (np. szlaki winiarskie, konne, kulinarne itp.)
T-W-8Zasady i metody waloryzacja wiejskiej przestrzeni turystycznej
T-W-9Tworzenie tras turystycznych i edukacyjnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści wykładów
S-1Ocena formująca: Wykonanie prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania związane z turystycznym potencjałem obszarów wiejskich.
3,5
4,0
4,5
5,0