Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia spożywcza:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia spożywcza
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i organicznej na poziomie akademickim

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posiada podstawową wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Najważniejsze grupy związków chemicznych występujące w żywności. Woda jako składnik żywności, jakość wody pitnej, uzdatnianie wody pitnej. Składniki mineralne w żywności, występowanie i właściwości. Straty w przetwórstwie i możliwości ich uzupełniania. Sacharydy w żywności . Reakcje sacharydów prostych (reakcje grup karboksylowych, hydroksylowych i wiązania glikozydowego). Chemiczne i fizyczne przekształcenia polisacharydów. Właściwości funkcjonalne sacharydów. Lipidy, reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli (reakcje grupy estrowej i karboksylowej, reakcje w łańcuchu węglowodorowym. Charakterystyka tłuszczów jadalnych. Białkowe produkty żywnościowe. Funkcjonalne właściwości białek (utrzymywanie wody, żelowanie, emulgowanie lipidyów, tworzenie piany) Chemiczne przemiany białek podczas przechowania i przetwarzania żywności. Koloidy i emulsje. Hydrokoloidy w żywności. Chemiczne skażenia żywności.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się studenta do zaliczenia wykładów7
A-W-4samodzielne studiowanie wskzanej literatury7
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny z elementami dyskusji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-1_W01
Student poszerzy wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
UWW_1A_W17, UWW_1A_W01C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-1_U01
Posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
UWW_1A_U12, UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O03-1_K01
Student jest świadomy znaczenia wiedzy o składzie chemicznym żywności, o budowie poszczególnych związków chemicznych wchodzących w jej skład i przemianach chemicznych z ich udziałem oraz ich wpływu na organizm człowieka
UWW_1A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-1_W01
Student poszerzy wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
3,0Student posiada dostateczna wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
3,5Student na poziomie dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych. Mimo osiągnietego efektu kształcenia na poziomie dobrym, popełnia błędy.
4,0Student na poziomie dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
4,5Student na poziomie bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych. Mimo osiągnietego efektu kształcenia na poziomie bardzo dobrym, popełnia błędy.
5,0Student na poziomie bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-1_U01
Posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
2,0Student nie posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
3,0Posiada dostateczą umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
3,5Student na poziomie dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych. Mimo osiągnięcia efektu kształcenia na poziomie dobrym popełnia błędy.
4,0Student na poziomie dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
4,5Student na poziomie bardzo dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych. Mimo osiągnięcia efektu kształcenia na poziomie bardzo dobrym popełnia błędy.
5,0Student na poziomie bardzo dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O03-1_K01
Student jest świadomy znaczenia wiedzy o składzie chemicznym żywności, o budowie poszczególnych związków chemicznych wchodzących w jej skład i przemianach chemicznych z ich udziałem oraz ich wpływu na organizm człowieka
2,0Student nie jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
3,5Student w stopniu dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka. Mimo osiągniętego efektu kształcenia popełnia błędy.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
4,5Student w stopniu bardzo dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka. Mimo osiągniętego efektu kształcenia popełnia błędy.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka.

Literatura podstawowa

  1. Z.E.Sikorski (red.), Chemia żywności, t. 1 – 3, WNT, Warszawa, 2009
  2. Bartoszek A., Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności”., WNT, Warszawa, 2010
  3. J.McMurry, Chemia organiczna, tom 1 – 5, PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. A.Górska, M.Łobacz (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności, SGGW, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Najważniejsze grupy związków chemicznych występujące w żywności. Woda jako składnik żywności, jakość wody pitnej, uzdatnianie wody pitnej. Składniki mineralne w żywności, występowanie i właściwości. Straty w przetwórstwie i możliwości ich uzupełniania. Sacharydy w żywności . Reakcje sacharydów prostych (reakcje grup karboksylowych, hydroksylowych i wiązania glikozydowego). Chemiczne i fizyczne przekształcenia polisacharydów. Właściwości funkcjonalne sacharydów. Lipidy, reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli (reakcje grupy estrowej i karboksylowej, reakcje w łańcuchu węglowodorowym. Charakterystyka tłuszczów jadalnych. Białkowe produkty żywnościowe. Funkcjonalne właściwości białek (utrzymywanie wody, żelowanie, emulgowanie lipidyów, tworzenie piany) Chemiczne przemiany białek podczas przechowania i przetwarzania żywności. Koloidy i emulsje. Hydrokoloidy w żywności. Chemiczne skażenia żywności.15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie się studenta do zaliczenia wykładów7
A-W-4samodzielne studiowanie wskzanej literatury7
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-1_W01Student poszerzy wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Posiada podstawową wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
Treści programoweT-W-1Najważniejsze grupy związków chemicznych występujące w żywności. Woda jako składnik żywności, jakość wody pitnej, uzdatnianie wody pitnej. Składniki mineralne w żywności, występowanie i właściwości. Straty w przetwórstwie i możliwości ich uzupełniania. Sacharydy w żywności . Reakcje sacharydów prostych (reakcje grup karboksylowych, hydroksylowych i wiązania glikozydowego). Chemiczne i fizyczne przekształcenia polisacharydów. Właściwości funkcjonalne sacharydów. Lipidy, reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli (reakcje grupy estrowej i karboksylowej, reakcje w łańcuchu węglowodorowym. Charakterystyka tłuszczów jadalnych. Białkowe produkty żywnościowe. Funkcjonalne właściwości białek (utrzymywanie wody, żelowanie, emulgowanie lipidyów, tworzenie piany) Chemiczne przemiany białek podczas przechowania i przetwarzania żywności. Koloidy i emulsje. Hydrokoloidy w żywności. Chemiczne skażenia żywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny z elementami dyskusji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczącej składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
3,0Student posiada dostateczna wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
3,5Student na poziomie dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych. Mimo osiągnietego efektu kształcenia na poziomie dobrym, popełnia błędy.
4,0Student na poziomie dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
4,5Student na poziomie bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych. Mimo osiągnietego efektu kształcenia na poziomie bardzo dobrym, popełnia błędy.
5,0Student na poziomie bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-1_U01Posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Posiada podstawową wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
Treści programoweT-W-1Najważniejsze grupy związków chemicznych występujące w żywności. Woda jako składnik żywności, jakość wody pitnej, uzdatnianie wody pitnej. Składniki mineralne w żywności, występowanie i właściwości. Straty w przetwórstwie i możliwości ich uzupełniania. Sacharydy w żywności . Reakcje sacharydów prostych (reakcje grup karboksylowych, hydroksylowych i wiązania glikozydowego). Chemiczne i fizyczne przekształcenia polisacharydów. Właściwości funkcjonalne sacharydów. Lipidy, reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli (reakcje grupy estrowej i karboksylowej, reakcje w łańcuchu węglowodorowym. Charakterystyka tłuszczów jadalnych. Białkowe produkty żywnościowe. Funkcjonalne właściwości białek (utrzymywanie wody, żelowanie, emulgowanie lipidyów, tworzenie piany) Chemiczne przemiany białek podczas przechowania i przetwarzania żywności. Koloidy i emulsje. Hydrokoloidy w żywności. Chemiczne skażenia żywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny z elementami dyskusji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
3,0Posiada dostateczą umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
3,5Student na poziomie dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych. Mimo osiągnięcia efektu kształcenia na poziomie dobrym popełnia błędy.
4,0Student na poziomie dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
4,5Student na poziomie bardzo dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych. Mimo osiągnięcia efektu kształcenia na poziomie bardzo dobrym popełnia błędy.
5,0Student na poziomie bardzo dobrym posiada umiejętność oceny jakości żywności oraz określić funkcje jakie pełnią chemiczne składniki żywności w kształtowaniu jakości produktów żywieniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O03-1_K01Student jest świadomy znaczenia wiedzy o składzie chemicznym żywności, o budowie poszczególnych związków chemicznych wchodzących w jej skład i przemianach chemicznych z ich udziałem oraz ich wpływu na organizm człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Posiada podstawową wiedzę dotyczącą składu chemicznego żywności i budowy głównych surowców żywnościowych, z uwzględnieniem ich struktury chemicznej i właściwości fizyko-chemicznych, oraz funkcji, jakie pełnią kształtując jakość zdrowotną produktów żywieniowych.
Treści programoweT-W-1Najważniejsze grupy związków chemicznych występujące w żywności. Woda jako składnik żywności, jakość wody pitnej, uzdatnianie wody pitnej. Składniki mineralne w żywności, występowanie i właściwości. Straty w przetwórstwie i możliwości ich uzupełniania. Sacharydy w żywności . Reakcje sacharydów prostych (reakcje grup karboksylowych, hydroksylowych i wiązania glikozydowego). Chemiczne i fizyczne przekształcenia polisacharydów. Właściwości funkcjonalne sacharydów. Lipidy, reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli (reakcje grupy estrowej i karboksylowej, reakcje w łańcuchu węglowodorowym. Charakterystyka tłuszczów jadalnych. Białkowe produkty żywnościowe. Funkcjonalne właściwości białek (utrzymywanie wody, żelowanie, emulgowanie lipidyów, tworzenie piany) Chemiczne przemiany białek podczas przechowania i przetwarzania żywności. Koloidy i emulsje. Hydrokoloidy w żywności. Chemiczne skażenia żywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny z elementami dyskusji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
3,5Student w stopniu dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka. Mimo osiągniętego efektu kształcenia popełnia błędy.
4,0Student w stopniu dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka
4,5Student w stopniu bardzo dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka. Mimo osiągniętego efektu kształcenia popełnia błędy.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadom znaczenia wiedzy o jakości żywności w życiu człowieka.