Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanizacja prac w winnicy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanizacja prac w winnicy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>, Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>, Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>, Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 10 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 10 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących uprawy i wymagań winorośli uzyskane na zajęciach z botaniki, warzywnictwa i sadownictwa oraz podstaw techniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1nabycie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami w produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji winogron

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjne ciągników i mechanizmów łączenia ciągnika z maszynami i narzędziami roboczymi. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych narzędzi uprawowych stosowanych w przygotowaniu plantacji pod sadzenie winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych sadzarek wykorzystywanych do zakładania plantacji winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn służących do wysiewu nawozów i chemicznej ochrony plantacji. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych mechanicznych zespołów roboczych maszyn i narzędzi służących do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych plantacji winorośli oraz urządzenia wspomagające pielęgnację mechaniczną (napędy narzędzi, podesty, narzędzia usuwające itp.). Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów pracy maszyn do zbioru winogron Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń wspomagających zbiór winogron.10
10
wykłady
T-W-1Źródła uciągu i napędu narzędzi i maszyn stosowanych w produkcji rolniczej i ogrodniczej - klasyfikacja, charakterystyka podstawowych parametrów eksploatacyjnych. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych parametrów eksploatacyjnych agregatów maszynowych, sposoby łączenia narzędzi i maszyn roboczych z maszynami i narzędziami napędzanymi od WOM wykorzystywanymi przy zakładaniu i użytkowaniu plantacji winorośli. Mechanizacja uprawy roli - rodzaje maszynowych zabiegów uprawowych, systematyka, ogólna budowa, podstawowe parametry eksploatacyjne narzędzi i maszyn uprawowych. Mechanizacja: nawożenia, sadzenia, pielęgnacji mechanicznej, ochrony roślin i zbioru winorośli. Klasyfikacja, ogólna budowa, podstawowe parametry eksploatacyjne maszyn i narzędzi wykorzystywanych w uprawie roli. Mechanizacja zbioru winogron oraz maszyn wspomagające zbiór winogron. Podstawowe parametry eksploatacyjne maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w technologii w uprawie winorośli.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samokształcenie polegające na studiowaniu literatury tematu.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samokształcenie polegające na studiowaniu literatury tematu15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda aktywizująca
M-2Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielne przygotowanie prezentacji związanych z maszynami, narzędziami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w produkcji ogrodniczej, a w szczególności wykorzystywanych w mechanizacji prac w winnicy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z prezentacji obejmującej ćwiczenia. Ocena z przedstawionej prezentacji na ćwiczeniach, obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Test sprawdzający umiejętność wykorzystania wiadomości związanych z budową, eksploatacją i regulacją urządzeń technicznych stosowanych na plantacjach winogron. System punktowy: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C20_W01
Ma wiedzę z zakresu budowy, zasady działania oraz potrafi przeprowadzać regulacje maszyn rolniczych i ogrodniczych wykorzystywanych na plantacjach winorośli
UWW_1A_W16, UWW_1A_W13C-1T-A-1M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C20_U01
Student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic. Student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U09, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10C-1T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C20_K01
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1T-A-1M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C20_W01
Ma wiedzę z zakresu budowy, zasady działania oraz potrafi przeprowadzać regulacje maszyn rolniczych i ogrodniczych wykorzystywanych na plantacjach winorośli
2,0
3,0Student ma podstawowe wiadomości z zakresu budowy i maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych wykorzystywanych w winnicach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C20_U01
Student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic. Student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
2,0
3,0Posiada podstawową wiedę w zakresie eksploatacji urządzń technicznych stosowanych na plantacjach winogron
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C20_K01
Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bichta H., Bieganowski F., Maszynoznawstwo ogrodnicze, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999
  2. Bieganowski J., Kowalczuk J., Mechanizacja ogrodnictwa, WSiP S.A., Warszawa, 1999
  3. Kowalczuk J., Bieganowski F., Mechanizacja ogrodnictwa cz.1 i cz. 2, WSiP S.A., Warszawa, 2000
  4. Błaszkiewicz Z., Technika rolnicza - Narzędzia i maszyny rolnicze, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2012, Wyd. II
  5. Kuczewski J., Budowa i regulacja maszyn rolniczych, PWN, Warszawa, 1992
  6. Kufel K., Błażejczak D., Jurga J., Maszyny i urządzenia rolnicze, Wyd.AR, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. atr ekspress (aktualności techniki rolniczej), czasopismo
  2. Przegląd techniki rolniczej i leśnej, czasopismo
  3. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna, czasopismo
  4. top agrar polska, czasopismo

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjne ciągników i mechanizmów łączenia ciągnika z maszynami i narzędziami roboczymi. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych narzędzi uprawowych stosowanych w przygotowaniu plantacji pod sadzenie winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych sadzarek wykorzystywanych do zakładania plantacji winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn służących do wysiewu nawozów i chemicznej ochrony plantacji. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych mechanicznych zespołów roboczych maszyn i narzędzi służących do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych plantacji winorośli oraz urządzenia wspomagające pielęgnację mechaniczną (napędy narzędzi, podesty, narzędzia usuwające itp.). Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów pracy maszyn do zbioru winogron Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń wspomagających zbiór winogron.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Źródła uciągu i napędu narzędzi i maszyn stosowanych w produkcji rolniczej i ogrodniczej - klasyfikacja, charakterystyka podstawowych parametrów eksploatacyjnych. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych parametrów eksploatacyjnych agregatów maszynowych, sposoby łączenia narzędzi i maszyn roboczych z maszynami i narzędziami napędzanymi od WOM wykorzystywanymi przy zakładaniu i użytkowaniu plantacji winorośli. Mechanizacja uprawy roli - rodzaje maszynowych zabiegów uprawowych, systematyka, ogólna budowa, podstawowe parametry eksploatacyjne narzędzi i maszyn uprawowych. Mechanizacja: nawożenia, sadzenia, pielęgnacji mechanicznej, ochrony roślin i zbioru winorośli. Klasyfikacja, ogólna budowa, podstawowe parametry eksploatacyjne maszyn i narzędzi wykorzystywanych w uprawie roli. Mechanizacja zbioru winogron oraz maszyn wspomagające zbiór winogron. Podstawowe parametry eksploatacyjne maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w technologii w uprawie winorośli.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samokształcenie polegające na studiowaniu literatury tematu.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samokształcenie polegające na studiowaniu literatury tematu15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C20_W01Ma wiedzę z zakresu budowy, zasady działania oraz potrafi przeprowadzać regulacje maszyn rolniczych i ogrodniczych wykorzystywanych na plantacjach winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami w produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji winogron
Treści programoweT-A-1Podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjne ciągników i mechanizmów łączenia ciągnika z maszynami i narzędziami roboczymi. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych narzędzi uprawowych stosowanych w przygotowaniu plantacji pod sadzenie winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych sadzarek wykorzystywanych do zakładania plantacji winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn służących do wysiewu nawozów i chemicznej ochrony plantacji. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych mechanicznych zespołów roboczych maszyn i narzędzi służących do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych plantacji winorośli oraz urządzenia wspomagające pielęgnację mechaniczną (napędy narzędzi, podesty, narzędzia usuwające itp.). Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów pracy maszyn do zbioru winogron Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń wspomagających zbiór winogron.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielne przygotowanie prezentacji związanych z maszynami, narzędziami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w produkcji ogrodniczej, a w szczególności wykorzystywanych w mechanizacji prac w winnicy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z prezentacji obejmującej ćwiczenia. Ocena z przedstawionej prezentacji na ćwiczeniach, obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Test sprawdzający umiejętność wykorzystania wiadomości związanych z budową, eksploatacją i regulacją urządzeń technicznych stosowanych na plantacjach winogron. System punktowy: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawowe wiadomości z zakresu budowy i maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych wykorzystywanych w winnicach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C20_U01Student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic. Student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami w produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji winogron
Treści programoweT-A-1Podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjne ciągników i mechanizmów łączenia ciągnika z maszynami i narzędziami roboczymi. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych narzędzi uprawowych stosowanych w przygotowaniu plantacji pod sadzenie winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych sadzarek wykorzystywanych do zakładania plantacji winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn służących do wysiewu nawozów i chemicznej ochrony plantacji. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych mechanicznych zespołów roboczych maszyn i narzędzi służących do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych plantacji winorośli oraz urządzenia wspomagające pielęgnację mechaniczną (napędy narzędzi, podesty, narzędzia usuwające itp.). Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów pracy maszyn do zbioru winogron Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń wspomagających zbiór winogron.
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca
M-2Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielne przygotowanie prezentacji związanych z maszynami, narzędziami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w produkcji ogrodniczej, a w szczególności wykorzystywanych w mechanizacji prac w winnicy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z prezentacji obejmującej ćwiczenia. Ocena z przedstawionej prezentacji na ćwiczeniach, obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Test sprawdzający umiejętność wykorzystania wiadomości związanych z budową, eksploatacją i regulacją urządzeń technicznych stosowanych na plantacjach winogron. System punktowy: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedę w zakresie eksploatacji urządzń technicznych stosowanych na plantacjach winogron
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C20_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1nabycie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami w produkcji ogrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji winogron
Treści programoweT-A-1Podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjne ciągników i mechanizmów łączenia ciągnika z maszynami i narzędziami roboczymi. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych narzędzi uprawowych stosowanych w przygotowaniu plantacji pod sadzenie winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych sadzarek wykorzystywanych do zakładania plantacji winorośli. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn służących do wysiewu nawozów i chemicznej ochrony plantacji. Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych mechanicznych zespołów roboczych maszyn i narzędzi służących do mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych plantacji winorośli oraz urządzenia wspomagające pielęgnację mechaniczną (napędy narzędzi, podesty, narzędzia usuwające itp.). Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów pracy maszyn do zbioru winogron Identyfikacja zespołów roboczych, podstawowe regulacje parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń wspomagających zbiór winogron.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielne przygotowanie prezentacji związanych z maszynami, narzędziami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w produkcji ogrodniczej, a w szczególności wykorzystywanych w mechanizacji prac w winnicy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z prezentacji obejmującej ćwiczenia. Ocena z przedstawionej prezentacji na ćwiczeniach, obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Test sprawdzający umiejętność wykorzystania wiadomości związanych z budową, eksploatacją i regulacją urządzeń technicznych stosowanych na plantacjach winogron. System punktowy: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0