Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia wina i technologie fermentacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,51zaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z mikroorganizmami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu winifikacji oraz z bakteriami i grzybami niepożądanymi, nabycie wiedzy na temat doboru ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Poznanie zastosowania fermentacji alkoholowej w innych gałęziach przemysłu.
C-2Nauczenie studentów jak właściwie wykonać nastaw, dobierać surowce i rasy drożdży (charakterystyka jakościowo-ilościowa) pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Umiejętność zdiagnozowania problemów mikrobiologicznych i przedsięwzięcie środków zaradczych (etap produkcji i przechowywania wina)

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11. Skrining bakterii i drożdży z różnych środowisk i produktów: kiszonki, naturalne wino, szczątki winorośli, jogurt, owoce. Wyprowadzenie czystych kultur do dalszych badań. Porównanie różnorodnosci i liczebności. Przygotowanie sprawozdania. 2. Właściwy dobór drożdży, surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji (wina owocowe). Obliczanie nastawu winiarskiego, samodzielny nastaw, kontrola wybranych parametrów (gęstość cieczy, % alkoholu, zapach, klarownośc). Różne rasy, szlachetne i dzikie. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 3. Poszukiwanie organizmu producenckiego – początkowy etap procesu biotechnologicznego. Skrining mikroorganizmów środowiskowych. Ocena możliwości wykorzystania izolatów w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Badanie właściwości proteolitycznych, lipolitycznych, amylolitycznych, wydajności biosyntezy kwasu mlekowego, cytrynowego. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 4. Morfologia grzybów strzępkowych, potencjalnych fitopatogenów winorośli. Obserwacja mikroskopowa.15
15
wykłady
T-W-11. Charakterystyka mikroorganizmów i ich rola w poszczególnych etapach winifikacji, począwszy od mikroorganizmów surowców przemysłu fermentacyjnego do etapu przechowywania produktów. 2. Biologia drożdży. Metabolizm cukrów w komórce eukariotycznej, wydajność etanolu teoretyczna i praktyczna, produkty uboczne fermentacji. Sterowanie metabolizmem komórki. Inne, poza drożdżami, mikroorganizmy wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym. Rolnicze i przemysłowe zanieczyszczenia surowców i ich oddziaływanie na przebieg fermentacji. 3. Procesy i operacje jednostkowe w technologiach fermentacyjnych. Źródła i kryteria doboru mikroorganizmów do procesu winifikacji. Kształtowanie typowych i nietypowych cech sensorycznych win poprzez dobór ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Bioreaktory w technologii fermentacji – podstawy. Fermentacja jabłkowo-mlekowa, wpływ metabolizmu bakterii kwasu mlekowego na profil sensoryczny wina. Metody konserwacji win i ich skuteczność. 4. Najczęściej występujące choroby win. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne na wszystkich etapach produkcji wina. Procesy zachodzące w winie przy udziale bakterii octowych i innych niepożądanych mikroorganizmów. 5. Fermentacja alkoholowa w innych gałęziach przemysłu. Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, browarnictwie i gorzelnictwie. Produkcja kiszonek rolniczych15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1obecność15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia5
A-L-3przygotowanie sprawozdań10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo15
A-W-2przygotowanie do zaleczenia10
A-W-3konsultacje2
A-W-4zapoznanie z literaturą naukową3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny)
M-2metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-3metoda praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: ocena formująca: zaliczenie zadań wykonanych w trakcie ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C16_W01
wiedza na temat pozytywnych i negatywnych skutków obecności mikroorganizmów w surowcach przemysłu fermentacyjnego, w przebiegu procesu winifikacji i w końcowych produktach
UWW_1A_W11, UWW_1A_W18C-1T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C16_U01
Zdolność rozpoznawania przyczyn psucia surowców i produktów winiarskich. Umiejętność analizy mikrobiologicznej, oceny wydajności fermentacyjnej różnych ras drożdży. Umiejętność właściwego dobór surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Samodzielna analiza wyników i sporządzenie raportu z zadań laboratoryjnych.
UWW_1A_U12, UWW_1A_U14, UWW_1A_U11, UWW_1A_U13C-2T-L-1M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C16_K01
Świadomośc roli mikroorganizmów w procesie winifikacji, istotności samodzielnego poszukiwania nowości w dziedzinie technologii fermentacyjnych i nowatorskich rozwiązań
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-1, C-2T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C16_W01
wiedza na temat pozytywnych i negatywnych skutków obecności mikroorganizmów w surowcach przemysłu fermentacyjnego, w przebiegu procesu winifikacji i w końcowych produktach
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu biologii i ras drożdży winiarskich, technologii fermentacji, parametrów procesu winifikacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C16_U01
Zdolność rozpoznawania przyczyn psucia surowców i produktów winiarskich. Umiejętność analizy mikrobiologicznej, oceny wydajności fermentacyjnej różnych ras drożdży. Umiejętność właściwego dobór surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Samodzielna analiza wyników i sporządzenie raportu z zadań laboratoryjnych.
2,0
3,0Podstawowe umiejętności z zakresu analizy mikrobiologicznej surowców i produktów winiarskich. Umiejętność przeciwdziałania psuciu wina i własciwy dobór ras drożdży.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C16_K01
Świadomośc roli mikroorganizmów w procesie winifikacji, istotności samodzielnego poszukiwania nowości w dziedzinie technologii fermentacyjnych i nowatorskich rozwiązań
2,0
3,0Wykazanie umiejętności pracy w grupie, wyciągana wniosków z wyników badań, podstawowa świadomość potrzeby szukania rozwiazań i udoskonaleń
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Błażeja S., Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego, Wyd. SGGW, Warszawa., 2014
  2. Bonin S. Wzorek W., Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa., Wyd. SGGW, Warszawa, 2005
  3. Kowal K., Libudzisz Z., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna t. I, II, PWN Warszawa, 2011
  4. Tuszyński T., Tarko T., Procesy fermentacyjne przewodnik do ćwiczeń., Wyd. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej., WNT Warszawa., 2012
  2. Satora P., Wpływ kultur mieszanych wybranych szczepów drożdży z rodzaju Saccharomyces na fermentację i skład chemiczny win jabłkowych., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie., 2011, Rozprawy 1899-3486 z. 346
  3. Katz S.E., Sztuka fermentacji: praktyczne wskazówki z całego świata na temat procesu kiszenia i fermentacji warzywwarzyw, owoców, ziaren, mleka, fasoli, mięsa i innych produktów., Wydawnictwo Vivante, Białystok., 2016

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11. Skrining bakterii i drożdży z różnych środowisk i produktów: kiszonki, naturalne wino, szczątki winorośli, jogurt, owoce. Wyprowadzenie czystych kultur do dalszych badań. Porównanie różnorodnosci i liczebności. Przygotowanie sprawozdania. 2. Właściwy dobór drożdży, surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji (wina owocowe). Obliczanie nastawu winiarskiego, samodzielny nastaw, kontrola wybranych parametrów (gęstość cieczy, % alkoholu, zapach, klarownośc). Różne rasy, szlachetne i dzikie. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 3. Poszukiwanie organizmu producenckiego – początkowy etap procesu biotechnologicznego. Skrining mikroorganizmów środowiskowych. Ocena możliwości wykorzystania izolatów w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Badanie właściwości proteolitycznych, lipolitycznych, amylolitycznych, wydajności biosyntezy kwasu mlekowego, cytrynowego. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 4. Morfologia grzybów strzępkowych, potencjalnych fitopatogenów winorośli. Obserwacja mikroskopowa.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Charakterystyka mikroorganizmów i ich rola w poszczególnych etapach winifikacji, począwszy od mikroorganizmów surowców przemysłu fermentacyjnego do etapu przechowywania produktów. 2. Biologia drożdży. Metabolizm cukrów w komórce eukariotycznej, wydajność etanolu teoretyczna i praktyczna, produkty uboczne fermentacji. Sterowanie metabolizmem komórki. Inne, poza drożdżami, mikroorganizmy wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym. Rolnicze i przemysłowe zanieczyszczenia surowców i ich oddziaływanie na przebieg fermentacji. 3. Procesy i operacje jednostkowe w technologiach fermentacyjnych. Źródła i kryteria doboru mikroorganizmów do procesu winifikacji. Kształtowanie typowych i nietypowych cech sensorycznych win poprzez dobór ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Bioreaktory w technologii fermentacji – podstawy. Fermentacja jabłkowo-mlekowa, wpływ metabolizmu bakterii kwasu mlekowego na profil sensoryczny wina. Metody konserwacji win i ich skuteczność. 4. Najczęściej występujące choroby win. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne na wszystkich etapach produkcji wina. Procesy zachodzące w winie przy udziale bakterii octowych i innych niepożądanych mikroorganizmów. 5. Fermentacja alkoholowa w innych gałęziach przemysłu. Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, browarnictwie i gorzelnictwie. Produkcja kiszonek rolniczych15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1obecność15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia5
A-L-3przygotowanie sprawozdań10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo15
A-W-2przygotowanie do zaleczenia10
A-W-3konsultacje2
A-W-4zapoznanie z literaturą naukową3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C16_W01wiedza na temat pozytywnych i negatywnych skutków obecności mikroorganizmów w surowcach przemysłu fermentacyjnego, w przebiegu procesu winifikacji i w końcowych produktach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z mikroorganizmami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu winifikacji oraz z bakteriami i grzybami niepożądanymi, nabycie wiedzy na temat doboru ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Poznanie zastosowania fermentacji alkoholowej w innych gałęziach przemysłu.
Treści programoweT-W-11. Charakterystyka mikroorganizmów i ich rola w poszczególnych etapach winifikacji, począwszy od mikroorganizmów surowców przemysłu fermentacyjnego do etapu przechowywania produktów. 2. Biologia drożdży. Metabolizm cukrów w komórce eukariotycznej, wydajność etanolu teoretyczna i praktyczna, produkty uboczne fermentacji. Sterowanie metabolizmem komórki. Inne, poza drożdżami, mikroorganizmy wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym. Rolnicze i przemysłowe zanieczyszczenia surowców i ich oddziaływanie na przebieg fermentacji. 3. Procesy i operacje jednostkowe w technologiach fermentacyjnych. Źródła i kryteria doboru mikroorganizmów do procesu winifikacji. Kształtowanie typowych i nietypowych cech sensorycznych win poprzez dobór ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Bioreaktory w technologii fermentacji – podstawy. Fermentacja jabłkowo-mlekowa, wpływ metabolizmu bakterii kwasu mlekowego na profil sensoryczny wina. Metody konserwacji win i ich skuteczność. 4. Najczęściej występujące choroby win. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne na wszystkich etapach produkcji wina. Procesy zachodzące w winie przy udziale bakterii octowych i innych niepożądanych mikroorganizmów. 5. Fermentacja alkoholowa w innych gałęziach przemysłu. Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, browarnictwie i gorzelnictwie. Produkcja kiszonek rolniczych
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny)
M-2metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa wiedza z zakresu biologii i ras drożdży winiarskich, technologii fermentacji, parametrów procesu winifikacji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C16_U01Zdolność rozpoznawania przyczyn psucia surowców i produktów winiarskich. Umiejętność analizy mikrobiologicznej, oceny wydajności fermentacyjnej różnych ras drożdży. Umiejętność właściwego dobór surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Samodzielna analiza wyników i sporządzenie raportu z zadań laboratoryjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Nauczenie studentów jak właściwie wykonać nastaw, dobierać surowce i rasy drożdży (charakterystyka jakościowo-ilościowa) pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Umiejętność zdiagnozowania problemów mikrobiologicznych i przedsięwzięcie środków zaradczych (etap produkcji i przechowywania wina)
Treści programoweT-L-11. Skrining bakterii i drożdży z różnych środowisk i produktów: kiszonki, naturalne wino, szczątki winorośli, jogurt, owoce. Wyprowadzenie czystych kultur do dalszych badań. Porównanie różnorodnosci i liczebności. Przygotowanie sprawozdania. 2. Właściwy dobór drożdży, surowców i ich proporcji pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji (wina owocowe). Obliczanie nastawu winiarskiego, samodzielny nastaw, kontrola wybranych parametrów (gęstość cieczy, % alkoholu, zapach, klarownośc). Różne rasy, szlachetne i dzikie. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 3. Poszukiwanie organizmu producenckiego – początkowy etap procesu biotechnologicznego. Skrining mikroorganizmów środowiskowych. Ocena możliwości wykorzystania izolatów w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. Badanie właściwości proteolitycznych, lipolitycznych, amylolitycznych, wydajności biosyntezy kwasu mlekowego, cytrynowego. Praca w grupach - przygotowanie sprawozdania. 4. Morfologia grzybów strzępkowych, potencjalnych fitopatogenów winorośli. Obserwacja mikroskopowa.
Metody nauczaniaM-2metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-3metoda praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena formująca: zaliczenie zadań wykonanych w trakcie ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowe umiejętności z zakresu analizy mikrobiologicznej surowców i produktów winiarskich. Umiejętność przeciwdziałania psuciu wina i własciwy dobór ras drożdży.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C16_K01Świadomośc roli mikroorganizmów w procesie winifikacji, istotności samodzielnego poszukiwania nowości w dziedzinie technologii fermentacyjnych i nowatorskich rozwiązań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z mikroorganizmami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu winifikacji oraz z bakteriami i grzybami niepożądanymi, nabycie wiedzy na temat doboru ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Poznanie zastosowania fermentacji alkoholowej w innych gałęziach przemysłu.
C-2Nauczenie studentów jak właściwie wykonać nastaw, dobierać surowce i rasy drożdży (charakterystyka jakościowo-ilościowa) pod względem optymalnego przebiegu procesu fermentacji. Umiejętność zdiagnozowania problemów mikrobiologicznych i przedsięwzięcie środków zaradczych (etap produkcji i przechowywania wina)
Treści programoweT-W-11. Charakterystyka mikroorganizmów i ich rola w poszczególnych etapach winifikacji, począwszy od mikroorganizmów surowców przemysłu fermentacyjnego do etapu przechowywania produktów. 2. Biologia drożdży. Metabolizm cukrów w komórce eukariotycznej, wydajność etanolu teoretyczna i praktyczna, produkty uboczne fermentacji. Sterowanie metabolizmem komórki. Inne, poza drożdżami, mikroorganizmy wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym. Rolnicze i przemysłowe zanieczyszczenia surowców i ich oddziaływanie na przebieg fermentacji. 3. Procesy i operacje jednostkowe w technologiach fermentacyjnych. Źródła i kryteria doboru mikroorganizmów do procesu winifikacji. Kształtowanie typowych i nietypowych cech sensorycznych win poprzez dobór ras drożdży i warunków prowadzenia procesu winifikacji. Bioreaktory w technologii fermentacji – podstawy. Fermentacja jabłkowo-mlekowa, wpływ metabolizmu bakterii kwasu mlekowego na profil sensoryczny wina. Metody konserwacji win i ich skuteczność. 4. Najczęściej występujące choroby win. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne na wszystkich etapach produkcji wina. Procesy zachodzące w winie przy udziale bakterii octowych i innych niepożądanych mikroorganizmów. 5. Fermentacja alkoholowa w innych gałęziach przemysłu. Technologie fermentacyjne w przemyśle mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, browarnictwie i gorzelnictwie. Produkcja kiszonek rolniczych
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (multimedialny wykład informacyjny)
M-2metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna)
M-3metoda praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena formująca: zaliczenie zadań wykonanych w trakcie ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazanie umiejętności pracy w grupie, wyciągana wniosków z wyników badań, podstawowa świadomość potrzeby szukania rozwiazań i udoskonaleń
3,5
4,0
4,5
5,0