Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Przetwórstwo owoców:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przetwórstwo owoców
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,49zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii i chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
C-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-3Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych
C-4Wyrobienie w studencie świadomości związanej z umiejętnością oceny skutków prowadzenia działalności w branży przetwórstwa owoców, ze znaczeniem wiedzy w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie oraz wartości płynących z przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych2
T-A-2Zmiany barwy owoców w procesach przetwarzania i sposoby ich ograniczania2
T-A-3Susze owocowe tradycyjne i osmotyczno-konwekcyjne. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec.2
T-A-4Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej2
T-A-5Cechy jakościowe mrożonek owocowych2
T-A-6Wskaźniki jakości soków owocowych, nektarów i napojów. Wydajność soków.2
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)2
T-A-8Prezentacja wybranych opracowań dpotyczących technologii produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)1
15
wykłady
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.2
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.2
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania2
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.3
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.2
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.3
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-3opracowanie sprawozdań z ćwiczeń3
A-A-4opracowanie schematu produkcji zadanego przetworu owocowego7
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury uzupełniającej wykłady5
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-3prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
M-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
M-5dyskusja dydaktyczna dotycząca tematyki wykladów/ćwiczeń

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję,
S-5Ocena formująca: rozwiązywanie/analiza zadań

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C15_W01
Student ma wiedzę o cechach i przydatnosci winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych, do wykorzystania w produkcji przetworów owocowych; zna procesy technologiczne związane z produkcją tradycyjnych przetworów owocowych oraz innowacyjne trendy w tej dziedzinie.
UWW_1A_W17C-1T-A-1, T-A-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-4, M-1, M-5S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C15_U01
Student potrafi określić wymagania techniczne i technologiczne niezbędne do uruchomienia produkcji przetworów owocowych w gospodarstwie ogrodniczym.
UWW_1A_U10C-2, C-3T-A-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-4, M-2, M-3S-3, S-2
UWW_1A_C15_U02
Student zna wymagania i metody oceny jakości owoców przeznaczonych do przetwórstwa oraz wyrobów gotowych
UWW_1A_U12C-2T-A-1, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-W-1M-4S-3, S-2, S-5
UWW_1A_C15_U03
Student potrafi przygotować sprawozdanie obejmujące analizę cech jakościowych surowców i przetworów owocowych oraz zapotrzebowania na surowce potrezbne w określonym profilu produkcji.
UWW_1A_U13C-2, C-3T-A-1, T-A-7, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6M-4, M-2, M-3S-3, S-2, S-5
UWW_1A_C15_U04
Student potrafi przygotować opracowanie dotyczące przebiegu produkcji określonego przetworu owocowego.
UWW_1A_U14C-2, C-1T-A-8M-4S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C15_K01
Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych.
UWW_1A_K01C-4T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1, M-5S-4
UWW_1A_C15_K02
Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem przetwórstwa winogron i owoców innych gatunków roślin sadowniczych
UWW_1A_K02C-4T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1, M-5S-4
UWW_1A_C15_K03
Student przestrzega zasad etyki zawodowej związanej z odpowiedzialnością za produkcji przetworów owocowych wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta
UWW_1A_K05C-4T-A-1, T-A-7, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C15_W01
Student ma wiedzę o cechach i przydatnosci winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych, do wykorzystania w produkcji przetworów owocowych; zna procesy technologiczne związane z produkcją tradycyjnych przetworów owocowych oraz innowacyjne trendy w tej dziedzinie.
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę na temat technologii przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C15_U01
Student potrafi określić wymagania techniczne i technologiczne niezbędne do uruchomienia produkcji przetworów owocowych w gospodarstwie ogrodniczym.
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia danego profilu przetwórstwa owoców oraz ocenić jakość produktu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C15_U02
Student zna wymagania i metody oceny jakości owoców przeznaczonych do przetwórstwa oraz wyrobów gotowych
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu zna wymagania jakościowe jakom powinny odpowiadać surowce i przetwory owocowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C15_U03
Student potrafi przygotować sprawozdanie obejmujące analizę cech jakościowych surowców i przetworów owocowych oraz zapotrzebowania na surowce potrezbne w określonym profilu produkcji.
2,0
3,0student potrafi na dostatecznym poziomie wykonać sprawozdanie z analizy jakości surowców i przetworów owocowych oraz przeprowadzonych obliczeń zapotrzebowania na surowce
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C15_U04
Student potrafi przygotować opracowanie dotyczące przebiegu produkcji określonego przetworu owocowego.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi przygotować i zaprezentować opis technologiczny produkcji danego przetworu owocowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C15_K01
Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych.
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość skutków działalności w branży przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C15_K02
Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem przetwórstwa winogron i owoców innych gatunków roślin sadowniczych
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów występujących w branży przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C15_K03
Student przestrzega zasad etyki zawodowej związanej z odpowiedzialnością za produkcji przetworów owocowych wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przestrzegania zasad etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jarczyk A., Płocharski W., Technologia produktów owocowych i warzywnych. T. I i II., Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Skierniewice, 2010
  2. Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i watrzyw, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2001
  3. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I i II, WSiP, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Oszmiański J., Sożyński J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zgadnienia., Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2002
  2. Wybrane arykuły z czasopisma "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny"

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych2
T-A-2Zmiany barwy owoców w procesach przetwarzania i sposoby ich ograniczania2
T-A-3Susze owocowe tradycyjne i osmotyczno-konwekcyjne. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec.2
T-A-4Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej2
T-A-5Cechy jakościowe mrożonek owocowych2
T-A-6Wskaźniki jakości soków owocowych, nektarów i napojów. Wydajność soków.2
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)2
T-A-8Prezentacja wybranych opracowań dpotyczących technologii produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.2
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.2
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania2
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.3
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.2
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.3
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-3opracowanie sprawozdań z ćwiczeń3
A-A-4opracowanie schematu produkcji zadanego przetworu owocowego7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury uzupełniającej wykłady5
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_W01Student ma wiedzę o cechach i przydatnosci winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych, do wykorzystania w produkcji przetworów owocowych; zna procesy technologiczne związane z produkcją tradycyjnych przetworów owocowych oraz innowacyjne trendy w tej dziedzinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
Treści programoweT-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych
T-A-8Prezentacja wybranych opracowań dpotyczących technologii produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.
Metody nauczaniaM-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-5dyskusja dydaktyczna dotycząca tematyki wykladów/ćwiczeń
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
S-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę na temat technologii przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_U01Student potrafi określić wymagania techniczne i technologiczne niezbędne do uruchomienia produkcji przetworów owocowych w gospodarstwie ogrodniczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-3Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych
Treści programoweT-A-8Prezentacja wybranych opracowań dpotyczących technologii produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.
Metody nauczaniaM-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
M-2prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-3prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia danego profilu przetwórstwa owoców oraz ocenić jakość produktu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_U02Student zna wymagania i metody oceny jakości owoców przeznaczonych do przetwórstwa oraz wyrobów gotowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
Treści programoweT-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)
T-A-2Zmiany barwy owoców w procesach przetwarzania i sposoby ich ograniczania
T-A-4Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej
T-A-3Susze owocowe tradycyjne i osmotyczno-konwekcyjne. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec.
T-A-5Cechy jakościowe mrożonek owocowych
T-A-6Wskaźniki jakości soków owocowych, nektarów i napojów. Wydajność soków.
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
Metody nauczaniaM-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-5Ocena formująca: rozwiązywanie/analiza zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w dostatecznym stopniu zna wymagania jakościowe jakom powinny odpowiadać surowce i przetwory owocowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_U03Student potrafi przygotować sprawozdanie obejmujące analizę cech jakościowych surowców i przetworów owocowych oraz zapotrzebowania na surowce potrezbne w określonym profilu produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-3Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych
Treści programoweT-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)
T-A-2Zmiany barwy owoców w procesach przetwarzania i sposoby ich ograniczania
T-A-4Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej
T-A-3Susze owocowe tradycyjne i osmotyczno-konwekcyjne. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec.
T-A-5Cechy jakościowe mrożonek owocowych
T-A-6Wskaźniki jakości soków owocowych, nektarów i napojów. Wydajność soków.
Metody nauczaniaM-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
M-2prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-3prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-5Ocena formująca: rozwiązywanie/analiza zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi na dostatecznym poziomie wykonać sprawozdanie z analizy jakości surowców i przetworów owocowych oraz przeprowadzonych obliczeń zapotrzebowania na surowce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_U04Student potrafi przygotować opracowanie dotyczące przebiegu produkcji określonego przetworu owocowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
Treści programoweT-A-8Prezentacja wybranych opracowań dpotyczących technologii produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)
Metody nauczaniaM-4samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi przygotować i zaprezentować opis technologiczny produkcji danego przetworu owocowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_K01Student potrafi krytycznie ocenić skutki prowadzenia działalności związanej z przetwórstwem winogron oraz owoców innych gatunków roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-4Wyrobienie w studencie świadomości związanej z umiejętnością oceny skutków prowadzenia działalności w branży przetwórstwa owoców, ze znaczeniem wiedzy w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie oraz wartości płynących z przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Treści programoweT-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-5dyskusja dydaktyczna dotycząca tematyki wykladów/ćwiczeń
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość skutków działalności w branży przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem przetwórstwa winogron i owoców innych gatunków roślin sadowniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-4Wyrobienie w studencie świadomości związanej z umiejętnością oceny skutków prowadzenia działalności w branży przetwórstwa owoców, ze znaczeniem wiedzy w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie oraz wartości płynących z przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Treści programoweT-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych
T-A-2Zmiany barwy owoców w procesach przetwarzania i sposoby ich ograniczania
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-5dyskusja dydaktyczna dotycząca tematyki wykladów/ćwiczeń
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów występujących w branży przetwórstwa owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C15_K03Student przestrzega zasad etyki zawodowej związanej z odpowiedzialnością za produkcji przetworów owocowych wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-4Wyrobienie w studencie świadomości związanej z umiejętnością oceny skutków prowadzenia działalności w branży przetwórstwa owoców, ze znaczeniem wiedzy w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie oraz wartości płynących z przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Treści programoweT-A-1Podstawowe fizykochemicznne wskaźniki jakościowe surowców i przetworów owocowych
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)
T-A-4Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej
T-A-3Susze owocowe tradycyjne i osmotyczno-konwekcyjne. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec.
T-A-5Cechy jakościowe mrożonek owocowych
T-A-6Wskaźniki jakości soków owocowych, nektarów i napojów. Wydajność soków.
T-W-1Znaczenie przetwórstwa owoców, kierunki przetwarzania owoców i możliwości ich prowadzenia w gospodarstwie sadowniczym. Charakterystyka surowców głównych i pomocniczych wykorzystywanych w przetwórstwie owoców.
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych, ich znaczenie i wyposażenie konieczne do jej prowadzenia.
T-W-3Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania
T-W-5Zasady produkcji soków owocowych bezpośrednich i odtwarzanych; nowe tendencje w produkcji sokowniczej - soki NFC, soki mętne i niepasteryzowane.
T-W-4Tradycyjne metody produkcji wyrobów owocowych o niskim stopniu przetworzenia - suszu, mrożonek i konserw - wymagania surowcowe i przebieg ciągu technologicznego.
T-W-6Zasady produkcji tradycyjnych przetworów owocowych słodzonych - dżemów, marmolad, powideł, syropów, galaretek.
T-W-7Nowe tendencje w przetwórstwie owoców - produkty wygodne, ekologiczne, funkcjonalne. Podstawowe zasady higieny produkcji.
Metody nauczaniaM-2prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: zaangażowanie w dyskusję,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przestrzegania zasad etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0