Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 10 1,01,00zaliczenie
seminariaS7 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Opracowanie wyników badań (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badań.5
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań5
10
seminaria
T-S-1Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań.5
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.5
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Konsultacje dydaktyczne odnośnie zasad opracowania wyników badań.10
A-S-2Pzrygotowanie prezentacji własnych wyników badań.10
A-S-3uczestnictwo w zajęciach10
30
seminaria
A-S-1Konsultacje związane z tematyką seminarium3
A-S-2Przygotowanie do seminarium.10
A-S-3Przygotowanie prezentacji własnej studenta.7
A-S-4uczestnictwo w zajęciach10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C38_W01
Student ma wiedzę na temat struktury pracy, układu, metod badań stosowanych w pracach inżynierskich.
UWW_1A_W21, UWW_1A_W05C-1T-S-1M-4, M-2, M-1S-1
UWW_1A_C38_W02
Student ma wiedzę na temat zasad korzystania w pracy dyplomowej z literatury fachowej krajowej i zagranicznej oraz zasad jej cytowania.
UWW_1A_W21, UWW_1A_W05C-2T-S-2M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C38_U01
Student posiada umiejętność pisania pracy naukowej w języku polskim, włącznie z cytowaniem literatury krajowej i zagranicznej.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-2, C-3T-S-2M-3, M-4, M-2, M-1S-2, S-1
UWW_1A_C38_U02
Student posiada umiejętność wykonywania doświadczeń, eksperymentów, interpretowania wyników badań oraz prezentowania ich.
UWW_1A_U18C-2, C-3T-S-1M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C38_K01
Student posiada umiejętność pracy w zespole i krytycznej oceny wyników swoich działań.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05C-2, C-3, C-1T-S-2M-3, M-4, M-2S-2, S-1
UWW_1A_C38_K02
Student ma świadomość potrzeby doskonalenia się w zakresie tematyki pracy dyplomowej.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05C-3T-S-2, T-S-1, T-S-2M-3, M-4, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C38_W01
Student ma wiedzę na temat struktury pracy, układu, metod badań stosowanych w pracach inżynierskich.
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C38_W02
Student ma wiedzę na temat zasad korzystania w pracy dyplomowej z literatury fachowej krajowej i zagranicznej oraz zasad jej cytowania.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował zasady korzystania w pracy dyplomowej z fachowej literatury, głównie polskojęzycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C38_U01
Student posiada umiejętność pisania pracy naukowej w języku polskim, włącznie z cytowaniem literatury krajowej i zagranicznej.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował umiejętnośc pisania pracy dyplomowej, ma problemy z cytowaniem literatury krajowej i zagranicznej,
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C38_U02
Student posiada umiejętność wykonywania doświadczeń, eksperymentów, interpretowania wyników badań oraz prezentowania ich.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność wykonywania własnego doświadczenia, potrafi zinterpretować podstawowe wyniki uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0S

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C38_K01
Student posiada umiejętność pracy w zespole i krytycznej oceny wyników swoich działań.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej nie wykazując własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C38_K02
Student ma świadomość potrzeby doskonalenia się w zakresie tematyki pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student biernie wykonuje polecenia prowadzącego zajęcia bez przejawiania własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową., Wyd. Złote myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Opracowanie wyników badań (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badań.5
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań5
10

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań.5
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.5
10

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Konsultacje dydaktyczne odnośnie zasad opracowania wyników badań.10
A-S-2Pzrygotowanie prezentacji własnych wyników badań.10
A-S-3uczestnictwo w zajęciach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Konsultacje związane z tematyką seminarium3
A-S-2Przygotowanie do seminarium.10
A-S-3Przygotowanie prezentacji własnej studenta.7
A-S-4uczestnictwo w zajęciach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_W01Student ma wiedzę na temat struktury pracy, układu, metod badań stosowanych w pracach inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy inżynierskiej.
Treści programoweT-S-1Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych. Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - pokaz
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował wymaganą wiedzę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_W02Student ma wiedzę na temat zasad korzystania w pracy dyplomowej z literatury fachowej krajowej i zagranicznej oraz zasad jej cytowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
Treści programoweT-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował zasady korzystania w pracy dyplomowej z fachowej literatury, głównie polskojęzycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_U01Student posiada umiejętność pisania pracy naukowej w języku polskim, włącznie z cytowaniem literatury krajowej i zagranicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował umiejętnośc pisania pracy dyplomowej, ma problemy z cytowaniem literatury krajowej i zagranicznej,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_U02Student posiada umiejętność wykonywania doświadczeń, eksperymentów, interpretowania wyników badań oraz prezentowania ich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badań.
Metody nauczaniaM-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność wykonywania własnego doświadczenia, potrafi zinterpretować podstawowe wyniki uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0S
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_K01Student posiada umiejętność pracy w zespole i krytycznej oceny wyników swoich działań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy inżynierskiej.
Treści programoweT-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej nie wykazując własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C38_K02Student ma świadomość potrzeby doskonalenia się w zakresie tematyki pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań
T-S-1Opracowanie wyników badań (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badań.
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie wykonuje polecenia prowadzącego zajęcia bez przejawiania własnej inicjatywy.
3,5
4,0
4,5
5,0