Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogeny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy odporności roślin na szkodniki i patogeny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada wiedzę o objawach chorób roślin, ich przebiegu i czynnikach im sprzyjających

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy z zakresu podstaw odporności i umiejętności jej wzbudzania u roślin uprawnych, w tym ogrodniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Immunia i tolerancja roślin na patogeny. Odporność pozorna. Odporność bierna i czynna roślin na patogeny.2
T-W-2Rola reaktywnych form tlenu, białek typu PR, związków fenolowych i hormonów w procesach odpornościowych.3
T-W-3Reakcja nadwrażliwości. Teoria gen na gen. Możliwości indukowania odporności roślin na patogeny.2
T-W-4Definicja odporności roślin na szkodniki. Rodzaje strategii obronnych roślin przed szkodnikami.3
T-W-5Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Dobór gatunków i odmian roślin o najwyższej odporności na szkodniki.3
T-W-6Naturalna odporność roślin na szkodniki. Oddziaływania allelopatyczne roślin na szkodniki.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów9
A-W-3czytanie wskazanej literatury3
A-W-4udział w konsultacjach4
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z zakresu przedmiotu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O17-1_W01
posiada wiedze na temat mechanizmów odpornościowych zachodzących w roślinach pod wpływem obecności patogenów i szkodników i sposobów wzbudzania tej odporności
UWW_1A_W10, UWW_1A_W12C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O17-1_U01
posiada umiejętność przeprowadzania zabiegów podnoszących poziom odporności roślin na patogeny i szkodniki
UWW_1A_U04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O17-1_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące integrowanej ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
UWW_1A_K02C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O17-1_W01
posiada wiedze na temat mechanizmów odpornościowych zachodzących w roślinach pod wpływem obecności patogenów i szkodników i sposobów wzbudzania tej odporności
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe mechanizmy odpowrnościowe zachodzące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O17-1_U01
posiada umiejętność przeprowadzania zabiegów podnoszących poziom odporności roślin na patogeny i szkodniki
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe sposoby podniesienia odporności roślin na patogeny i szkodniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O17-1_K01
rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące integrowanej ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
2,0
3,0ma świadmość konieczności ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Płażek Agnieszka, Patofizjologia roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2011
  2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii, PWRiL, Poznań, 2010
  3. Dąbrowski Z. T., Podstawy odporności roślin na szkodniki, PWRiL, Warszawa, 1998
  4. Kozłowska M, Konieczny G., Biologia odporności roślin na patogenny i szkodniki, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Grzesiuk S., Koczowska I, Górecki R.J., Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby., Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999
  2. Leszczyński B. (Oleszek W., Głowniak K., Leszczyński B. red), Naturalna odporność roślin na szkodniki [W:] Biochemiczne Oddziaływania Środowiskowe, Lublin, Adademia Medyczna, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Immunia i tolerancja roślin na patogeny. Odporność pozorna. Odporność bierna i czynna roślin na patogeny.2
T-W-2Rola reaktywnych form tlenu, białek typu PR, związków fenolowych i hormonów w procesach odpornościowych.3
T-W-3Reakcja nadwrażliwości. Teoria gen na gen. Możliwości indukowania odporności roślin na patogeny.2
T-W-4Definicja odporności roślin na szkodniki. Rodzaje strategii obronnych roślin przed szkodnikami.3
T-W-5Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Dobór gatunków i odmian roślin o najwyższej odporności na szkodniki.3
T-W-6Naturalna odporność roślin na szkodniki. Oddziaływania allelopatyczne roślin na szkodniki.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wiedzy z wykładów9
A-W-3czytanie wskazanej literatury3
A-W-4udział w konsultacjach4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O17-1_W01posiada wiedze na temat mechanizmów odpornościowych zachodzących w roślinach pod wpływem obecności patogenów i szkodników i sposobów wzbudzania tej odporności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy z zakresu podstaw odporności i umiejętności jej wzbudzania u roślin uprawnych, w tym ogrodniczych
Treści programoweT-W-2Rola reaktywnych form tlenu, białek typu PR, związków fenolowych i hormonów w procesach odpornościowych.
T-W-1Immunia i tolerancja roślin na patogeny. Odporność pozorna. Odporność bierna i czynna roślin na patogeny.
T-W-3Reakcja nadwrażliwości. Teoria gen na gen. Możliwości indukowania odporności roślin na patogeny.
T-W-5Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Dobór gatunków i odmian roślin o najwyższej odporności na szkodniki.
T-W-6Naturalna odporność roślin na szkodniki. Oddziaływania allelopatyczne roślin na szkodniki.
T-W-4Definicja odporności roślin na szkodniki. Rodzaje strategii obronnych roślin przed szkodnikami.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z zakresu przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe mechanizmy odpowrnościowe zachodzące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O17-1_U01posiada umiejętność przeprowadzania zabiegów podnoszących poziom odporności roślin na patogeny i szkodniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy z zakresu podstaw odporności i umiejętności jej wzbudzania u roślin uprawnych, w tym ogrodniczych
Treści programoweT-W-2Rola reaktywnych form tlenu, białek typu PR, związków fenolowych i hormonów w procesach odpornościowych.
T-W-1Immunia i tolerancja roślin na patogeny. Odporność pozorna. Odporność bierna i czynna roślin na patogeny.
T-W-3Reakcja nadwrażliwości. Teoria gen na gen. Możliwości indukowania odporności roślin na patogeny.
T-W-5Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Dobór gatunków i odmian roślin o najwyższej odporności na szkodniki.
T-W-6Naturalna odporność roślin na szkodniki. Oddziaływania allelopatyczne roślin na szkodniki.
T-W-4Definicja odporności roślin na szkodniki. Rodzaje strategii obronnych roślin przed szkodnikami.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z zakresu przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić podstawowe sposoby podniesienia odporności roślin na patogeny i szkodniki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O17-1_K01rozumie potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w celu prawidłowego rozstrzygania dylematów zawodowych związanych z występowaniem szkodników i patogenów roślin w uprawach ogrodniczych i sadowniczych oraz odpowiedzialnie podejmuje decyzje dotyczące integrowanej ochrony roślin przed określonymi grupami szkodników i patogenów, z uwzględnieniem protekcji środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy z zakresu podstaw odporności i umiejętności jej wzbudzania u roślin uprawnych, w tym ogrodniczych
Treści programoweT-W-2Rola reaktywnych form tlenu, białek typu PR, związków fenolowych i hormonów w procesach odpornościowych.
T-W-1Immunia i tolerancja roślin na patogeny. Odporność pozorna. Odporność bierna i czynna roślin na patogeny.
T-W-3Reakcja nadwrażliwości. Teoria gen na gen. Możliwości indukowania odporności roślin na patogeny.
T-W-5Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Dobór gatunków i odmian roślin o najwyższej odporności na szkodniki.
T-W-6Naturalna odporność roślin na szkodniki. Oddziaływania allelopatyczne roślin na szkodniki.
T-W-4Definicja odporności roślin na szkodniki. Rodzaje strategii obronnych roślin przed szkodnikami.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie wiedzy z zakresu przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadmość konieczności ciągłego dokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0