Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Monitorowanie zagrożeń i wycena szkód w uprawach ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 10 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 10 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy geografii, klimatologii i agrometeorologii wiedza o wymagaich klimatyczno-glebowych winorośli i innych upraw ogrodniczych, podstawy ogrodnictwa, podstawy produkcji roślinnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z zagrożeniami w regionie i Polsce i ich identyfikacją, skutkami klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska i sposobami wyceny szkód

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Identyfikacja zagrożeń3
T-A-2Metody oceny zagrożeń3
T-A-3Określanie wartości szkód4
10
wykłady
T-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska4
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody4
T-W-3Wycena szkód2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-2_W01
Student ma wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń Charakteryzuje sposoby szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
UWW_1A_W21, UWW_1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-2_U01
Ocenia przedmiot wyceny i określa cel i dobiera źródła danych i szacuje wartość
UWW_1A_U04, UWW_1A_U05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2
UWW_1A_O15-2_U02
Student ma umiejętność opiniowania i podejmowania decyzjii w sytuacjach kryzysowych
UWW_1A_U15, UWW_1A_U13C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-2_K01
Student ma kompetencje do krytycznej oceny skutków prowadzonej działalności, jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i etyczny
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-2_W01
Student ma wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń Charakteryzuje sposoby szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z zakresu monitorowania zagrożeń i wyceny szkód
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-2_U01
Ocenia przedmiot wyceny i określa cel i dobiera źródła danych i szacuje wartość
2,0
3,0student dostatecznie ocenia przedmiot wyceny i określa cel i dobiera źródła danych i szacuje wartość
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O15-2_U02
Student ma umiejętność opiniowania i podejmowania decyzjii w sytuacjach kryzysowych
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność opiniowania i podejmowania decyzjii w sytuacjach kryzysowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-2_K01
Student ma kompetencje do krytycznej oceny skutków prowadzonej działalności, jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i etyczny
2,0
3,0Student ma dostateczne kompetencje do krytycznej oceny skutków prowadzonej działalności, jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i etyczny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Cymerman R., Hopfer A., System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2010
  2. Zmarzlicki K., Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzczoznawców, Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Identyfikacja zagrożeń3
T-A-2Metody oceny zagrożeń3
T-A-3Określanie wartości szkód4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska4
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody4
T-W-3Wycena szkód2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje4
A-A-3studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-2_W01Student ma wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń Charakteryzuje sposoby szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zagrożeniami w regionie i Polsce i ich identyfikacją, skutkami klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska i sposobami wyceny szkód
Treści programoweT-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody
T-W-3Wycena szkód
T-A-3Określanie wartości szkód
T-A-2Metody oceny zagrożeń
T-A-1Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z zakresu monitorowania zagrożeń i wyceny szkód
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-2_U01Ocenia przedmiot wyceny i określa cel i dobiera źródła danych i szacuje wartość
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zagrożeniami w regionie i Polsce i ich identyfikacją, skutkami klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska i sposobami wyceny szkód
Treści programoweT-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody
T-W-3Wycena szkód
T-A-3Określanie wartości szkód
T-A-2Metody oceny zagrożeń
T-A-1Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student dostatecznie ocenia przedmiot wyceny i określa cel i dobiera źródła danych i szacuje wartość
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-2_U02Student ma umiejętność opiniowania i podejmowania decyzjii w sytuacjach kryzysowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zagrożeniami w regionie i Polsce i ich identyfikacją, skutkami klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska i sposobami wyceny szkód
Treści programoweT-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody
T-W-3Wycena szkód
T-A-3Określanie wartości szkód
T-A-2Metody oceny zagrożeń
T-A-1Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność opiniowania i podejmowania decyzjii w sytuacjach kryzysowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-2_K01Student ma kompetencje do krytycznej oceny skutków prowadzonej działalności, jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i etyczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z zagrożeniami w regionie i Polsce i ich identyfikacją, skutkami klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska i sposobami wyceny szkód
Treści programoweT-W-1Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska
T-W-2Zasady odpowiedzialności za szkody
T-W-3Wycena szkód
T-A-3Określanie wartości szkód
T-A-2Metody oceny zagrożeń
T-A-1Identyfikacja zagrożeń
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczne kompetencje do krytycznej oceny skutków prowadzonej działalności, jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i etyczny
3,5
4,0
4,5
5,0