Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Wycena gruntów i nieruchomości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wycena gruntów i nieruchomości
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 10 1,00,49zaliczenie
wykładyW7 10 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy geografii, wiedza o wymagaich klimatyczno-glebowych winorośli i innych gatunków ogrodniczych, podtawy wyceny nieruchomości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z różnymi sposobami szacowania wartości gruntów i nieruchomości w zależności od celu i zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji procesu wyceny

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.10
10
wykłady
T-W-1Metoda porównywania parami, i korygowania ceny średniej2
T-W-2Metoda inwestycyjna i metoda zysków: technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni dochodów2
T-W-3Metoda kosztów odtworzenia i kosztów zastapienia: technika szczegółowa, technika elementów scalonych i technika szczególowa2
T-W-4Metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów2
T-W-5Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu12
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu12
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena formująca
S-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą sposobów szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
UWW_1A_W21, UWW_1A_W07C-1T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-1_U01
Student ma umiejętność wyceny, określania celu i dobierania źródła danych i szacowania wartości
UWW_1A_U15, UWW_1A_U13C-1T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O15-1_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz jej aktualizowania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań, działa etycznie i odpowiedzialnie
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-A-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą sposobów szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
2,0
3,0Student w dostateczny sposób opanował wiedzę dotyczącą sposobów szacowania wartości w zależności od celu i zasady sporządzania dokumentacji procesu wyceny
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-1_U01
Student ma umiejętność wyceny, określania celu i dobierania źródła danych i szacowania wartości
2,0
3,0student nabył dostateczną umiejętność wyceny, określania celu i dobierania źródła danych i szacowania wartości
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O15-1_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz jej aktualizowania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań, działa etycznie i odpowiedzialnie
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań, działa etycznie i odpowiedzialnie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wilkowska-Kołakowska D., Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Lexis Nexis, Warszawa, 2010
  2. Cymerman R., Hopfer A, System, zasady i procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2010
  3. Zmarzlicki K., Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metoda porównywania parami, i korygowania ceny średniej2
T-W-2Metoda inwestycyjna i metoda zysków: technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni dochodów2
T-W-3Metoda kosztów odtworzenia i kosztów zastapienia: technika szczegółowa, technika elementów scalonych i technika szczególowa2
T-W-4Metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów2
T-W-5Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu12
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu12
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-1_W01Student ma wiedzę dotyczącą sposobów szacowania wartości w zależności od celu i ma wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji procesu wyceny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z różnymi sposobami szacowania wartości gruntów i nieruchomości w zależności od celu i zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji procesu wyceny
Treści programoweT-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
T-W-1Metoda porównywania parami, i korygowania ceny średniej
T-W-2Metoda inwestycyjna i metoda zysków: technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni dochodów
T-W-3Metoda kosztów odtworzenia i kosztów zastapienia: technika szczegółowa, technika elementów scalonych i technika szczególowa
T-W-4Metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów
T-W-5Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
S-1Ocena formująca: ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostateczny sposób opanował wiedzę dotyczącą sposobów szacowania wartości w zależności od celu i zasady sporządzania dokumentacji procesu wyceny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-1_U01Student ma umiejętność wyceny, określania celu i dobierania źródła danych i szacowania wartości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z różnymi sposobami szacowania wartości gruntów i nieruchomości w zależności od celu i zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji procesu wyceny
Treści programoweT-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
T-W-1Metoda porównywania parami, i korygowania ceny średniej
T-W-2Metoda inwestycyjna i metoda zysków: technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni dochodów
T-W-3Metoda kosztów odtworzenia i kosztów zastapienia: technika szczegółowa, technika elementów scalonych i technika szczególowa
T-W-4Metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów
T-W-5Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
S-1Ocena formująca: ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student nabył dostateczną umiejętność wyceny, określania celu i dobierania źródła danych i szacowania wartości
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O15-1_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz jej aktualizowania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań, działa etycznie i odpowiedzialnie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z różnymi sposobami szacowania wartości gruntów i nieruchomości w zależności od celu i zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji procesu wyceny
Treści programoweT-A-1Sporządzenie operatów dla nieruchomości mieszkalnych, gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, dobór podejścia, metody i techniki wyceny – praca w zespołach na podstawie danych z rynków lokalnych.
T-W-1Metoda porównywania parami, i korygowania ceny średniej
T-W-2Metoda inwestycyjna i metoda zysków: technika kapitalizacji prostej i technika dyskontowania strumieni dochodów
T-W-3Metoda kosztów odtworzenia i kosztów zastapienia: technika szczegółowa, technika elementów scalonych i technika szczególowa
T-W-4Metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji i metoda wskaźników szacunkowych gruntów
T-W-5Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich
Metody nauczaniaM-1Metody podajace wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody eksponujące - film, pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena podsumuwująca
S-1Ocena formująca: ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań, działa etycznie i odpowiedzialnie
3,5
4,0
4,5
5,0