Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Światowy rynek produktów ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Światowy rynek produktów ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i ekonomiki produkcji ogrodniczej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
C-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.11
T-A-2Zasady funkcjonowania grup producenckich i innych form zrzeszenia producentów w różnych krajach. Giełdy i rynki hurtowe. Targi i wystawy ogrodnicze.4
15
wykłady
T-W-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w wybranych krajach Europy, Azji, Ameryki i Afryki.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych2
A-A-3sprawozdanie z analizy asortymentowej i cenowej rynków lokalnych8
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (zdjęcia, materiał roślinny, ekspozycje)
M-3Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-2_W01
Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
UWW_1A_W14, UWW_1A_W07C-1, C-6, C-5, C-2T-A-1M-3, M-1, M-2S-2, S-1
UWW_1A_O14-2_W02
Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
UWW_1A_W07C-3T-A-2, T-A-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-2_U01
Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-1, C-6, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2S-2, S-3, S-1
UWW_1A_O14-2_U02
Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
UWW_1A_U18C-4, C-3, C-5T-A-2, T-A-1M-3, M-1, M-2S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-2_K01
Wykazuje kreatywność i aktywność jako przyszły członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-4, C-3, C-5, C-2T-A-1M-3, M-1S-2, S-3, S-1
UWW_1A_O14-2_K02
Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
UWW_1A_K04C-6, C-5T-A-2, T-A-1M-3, M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-2_W01
Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w ważniejszych gospodarczo krajach świata. Posiada podstawową wiedzę nt. asortymentu i relacji cenowych na rynku owoców i warzyw.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O14-2_W02
Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
2,0
3,0Student zna podstawy funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw oraz mechanizm działania rynków hurtowych i giełd.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-2_U01
Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
2,0
3,0Student ocenia produkcję, metody uprawy i technologie stosowane w krajach, będących ważniejszymi producentami owoców i warzyw na świecie.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O14-2_U02
Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
2,0
3,0Na bazie nabytych wiadomości jest w stanie założyć grupę producencką. Bierze udział w niektórych wystawach czy targach ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-2_K01
Wykazuje kreatywność i aktywność jako przyszły członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0Jako przyszły członek grupy producenckiej owoców i warzyw, przejawia chęć działania.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O14-2_K02
Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
2,0
3,0Wykazuje zainteresowanie nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy stosowanymi w Polsce i innych krajach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Żurawicz E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
  3. Maynard D.N., Hochmuth G.J., Knott's Handbook for Vegetable Growers, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2007, 5th
  4. Hasło Ogrodnicze, Plantpress Sp. z o.o., Kraków, 2017, Miesięcznik

Literatura dodatkowa

  1. Jagodnik. Wszystko o uprawie roślin jagodowych., Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2017, Dwumiesięcznik
  2. Pod Osłonami - uprawy w szklarniach i tunelach., Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2017, Dwumiesięcznik
  3. Warzywa - polowa uprawa warzyw i owoców miękkich, Plantpress Sp. z o.o., Kraków, 2017, Miesięcznik
  4. Sad Nowoczesny, Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2017, Miesięcznik

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.11
T-A-2Zasady funkcjonowania grup producenckich i innych form zrzeszenia producentów w różnych krajach. Giełdy i rynki hurtowe. Targi i wystawy ogrodnicze.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w wybranych krajach Europy, Azji, Ameryki i Afryki.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych2
A-A-3sprawozdanie z analizy asortymentowej i cenowej rynków lokalnych8
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2konsultacje3
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu7
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_W01Wykazuje znajomość skali produkcji, struktury upraw ogrodniczych, systemów uprawy i form przedsiębiorczości w różnych krajach świata, a także asortymentu i uwarunkowań jakościowych i cenowych na rynku owoców i warzyw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
Treści programoweT-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (zdjęcia, materiał roślinny, ekspozycje)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym wielkość produkcji i strukturę upraw ogrodniczych stosowanych w ważniejszych gospodarczo krajach świata. Posiada podstawową wiedzę nt. asortymentu i relacji cenowych na rynku owoców i warzyw.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_W02Objaśnia zasady funkcjonowania grup producenckich, mechanizmy oraz obrót owoców i warzyw na rynkach hurtowych i giełdach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
Treści programoweT-A-2Zasady funkcjonowania grup producenckich i innych form zrzeszenia producentów w różnych krajach. Giełdy i rynki hurtowe. Targi i wystawy ogrodnicze.
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawy funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw oraz mechanizm działania rynków hurtowych i giełd.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_U01Opracowuje, przedstawia dane i ocenia skalę produkcji, jej problemy oraz specyfikę metod i technologii produkcji owoców i warzyw w poszczególnych krajach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z globalnym rynkiem owoców i warzyw, strukturą upraw w Polsce i w poszczególnych krajach świata.
C-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
Treści programoweT-W-1Produkcja owoców i warzyw w różnych krajach świata. Charakterystyka metod i technologii uprawy owoców i warzyw w wybranych krajach Europy, Azji, Ameryki i Afryki.
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (zdjęcia, materiał roślinny, ekspozycje)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ocenia produkcję, metody uprawy i technologie stosowane w krajach, będących ważniejszymi producentami owoców i warzyw na świecie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_U02Potrafi organizować grupy producenckie i decyduje o przepływie produktów ogrodniczych od producenta do konsumenta. Bierze czynny udział w targach i wystawach ogrodniczych, wprowadza nowoczesne metody uprawy i technologie, poddaje je krytycznej ocenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
Treści programoweT-A-2Zasady funkcjonowania grup producenckich i innych form zrzeszenia producentów w różnych krajach. Giełdy i rynki hurtowe. Targi i wystawy ogrodnicze.
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (zdjęcia, materiał roślinny, ekspozycje)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Na bazie nabytych wiadomości jest w stanie założyć grupę producencką. Bierze udział w niektórych wystawach czy targach ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_K01Wykazuje kreatywność i aktywność jako przyszły członek grupy producentów owoców i warzyw, odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z mechanizmem przepływu produktów ogrodniczych i usług od producenta do konsumenta (rynki pierwotne i wtórne owoców i warzyw).
C-3Wykazanie celowości zakładania grup producenckich i analiza korzyści osiąganych przez producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich.
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
C-2Wskazanie specyfiki, kierunków i tendencji rozwoju produkcji ogrodniczej w wybranych regionach i krajach świata. Analiza zmian.
Treści programoweT-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jako przyszły członek grupy producenckiej owoców i warzyw, przejawia chęć działania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-2_K02Jest zorientowany i otwarty na nowe formy przedsiębiorczości oraz metody i technologie uprawy stosowane na świecie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-6Poznanie metod i technologii uprawy roślin ogrodniczych stosowanych w innych krajach świata.
C-5Uświadomienie przyszłym producentom potrzeby produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości, które będą mogły konkurować na giełdach ogrodniczych.
Treści programoweT-A-2Zasady funkcjonowania grup producenckich i innych form zrzeszenia producentów w różnych krajach. Giełdy i rynki hurtowe. Targi i wystawy ogrodnicze.
T-A-1Struktura powierzchni upraw, zbiorów i plonów owoców i warzyw w poszczególnych krajach świata. Asortyment owoców i warzyw oraz ich zbyt na rynkach krajowych i zagranicznych. Uwarunkowania kryteriów cenowych owoców i warzyw na rynkach krajowych i zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)
M-2Metody eksponujące (zdjęcia, materiał roślinny, ekspozycje)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawozdanie z analizy asortymentowej, jakościowej i cenowej rynków lokalnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje zainteresowanie nowymi formami przedsiębiorczości, metodami i technologiami uprawy stosowanymi w Polsce i innych krajach.
3,5
4,0
4,5
5,0