Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin i oddziaływania środowiska klimatyczno-glebowego na rośliny ogrodnicze, zasad uprawy, nawożenie organiczne i mineralne, Wiedza z zakresu ogrodnictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym ogrodnictwem.
C-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w ogrodnictwie
C-3Zaznajomienie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze i w wazonie.
C-4Utrwalanie materiału roślinnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.3
T-A-2Suszenie materiału roślinnego2
T-A-3Utrwalanie materiału roślinnego.4
T-A-4Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu.2
T-A-5Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw.2
T-A-6Zioła i ich zastosowanie.2
15
wykłady
T-W-1Nowe trendy i technologie upraw sadowniczych.3
T-W-2Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin i zapobieganie temu procesowi. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej2
T-W-3Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.2
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe.2
T-W-5Nowe gatunki i technologie w uprawie warzyw i ziół.4
T-W-6Konkurencja chwastów w uprawach ogrodniczych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Przygotowanie i przedstawienie prezentacji5
A-A-4Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów5
A-W-3Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej związanej z tematyką wykładów5
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-1_W01
Student zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
UWW_1A_W17, UWW_1A_W13, UWW_1A_W04C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-1
UWW_1A_O14-1_W02
Studenta zna najnowsze trendy i technologie w ogrodnictwie
UWW_1A_W14, UWW_1A_W13C-2, C-1T-A-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-1_U01
Student posiada umiejętność studiowania literatury fachowej z zakresu ogrodnictwa, wyszukiwania i prezentowania gatunków, odmian, technologii i innych danych.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U13C-2, C-1T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-3, T-A-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2
UWW_1A_O14-1_U02
Potrafi uprawiać gatunki i odmiany poszczególnych grup roślin ogrodniczych i stosować właściwe metody uprawy i pielęgnacji w celu uzyskania plonu o wysokiej jakości.
UWW_1A_U12, UWW_1A_U04, UWW_1A_U08C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O14-1_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
UWW_1A_K02C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-1_W01
Student zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
2,0
3,0Student zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O14-1_W02
Studenta zna najnowsze trendy i technologie w ogrodnictwie
2,0
3,0Student zna najnowsze światowe trendy produkcji ogrodniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-1_U01
Student posiada umiejętność studiowania literatury fachowej z zakresu ogrodnictwa, wyszukiwania i prezentowania gatunków, odmian, technologii i innych danych.
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i potrafi ją zastosować w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O14-1_U02
Potrafi uprawiać gatunki i odmiany poszczególnych grup roślin ogrodniczych i stosować właściwe metody uprawy i pielęgnacji w celu uzyskania plonu o wysokiej jakości.
2,0
3,0Student zna technologię upraw wybranych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O14-1_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Rudnicki R., Nowak J., Jak przedłużyć trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, PHU Mutual Benefis, Skierniewice, 1992

Literatura dodatkowa

  1. czasopisma:, Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Sad Nowoczesny, Owoce Warz. Kwiaty, Działkowiec, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.3
T-A-2Suszenie materiału roślinnego2
T-A-3Utrwalanie materiału roślinnego.4
T-A-4Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu.2
T-A-5Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw.2
T-A-6Zioła i ich zastosowanie.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nowe trendy i technologie upraw sadowniczych.3
T-W-2Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin i zapobieganie temu procesowi. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej2
T-W-3Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.2
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe.2
T-W-5Nowe gatunki i technologie w uprawie warzyw i ziół.4
T-W-6Konkurencja chwastów w uprawach ogrodniczych.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Przygotowanie i przedstawienie prezentacji5
A-A-4Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów5
A-W-3Studiowanie literatury fachowej krajowej i zagranicznej związanej z tematyką wykładów5
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-1_W01Student zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W17student ma wiedzę w zakresie technologii przechowywania i przetwarzania winogron i innych produktów ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze i w wazonie.
C-4Utrwalanie materiału roślinnego.
Treści programoweT-W-2Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin i zapobieganie temu procesowi. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej
T-W-3Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem.
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe.
T-A-2Suszenie materiału roślinnego
T-A-3Utrwalanie materiału roślinnego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-1_W02Studenta zna najnowsze trendy i technologie w ogrodnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w ogrodnictwie
C-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym ogrodnictwem.
Treści programoweT-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna najnowsze światowe trendy produkcji ogrodniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-1_U01Student posiada umiejętność studiowania literatury fachowej z zakresu ogrodnictwa, wyszukiwania i prezentowania gatunków, odmian, technologii i innych danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w ogrodnictwie
C-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym ogrodnictwem.
Treści programoweT-W-5Nowe gatunki i technologie w uprawie warzyw i ziół.
T-W-6Konkurencja chwastów w uprawach ogrodniczych.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.
T-A-3Utrwalanie materiału roślinnego.
T-A-5Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i potrafi ją zastosować w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-1_U02Potrafi uprawiać gatunki i odmiany poszczególnych grup roślin ogrodniczych i stosować właściwe metody uprawy i pielęgnacji w celu uzyskania plonu o wysokiej jakości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w ogrodnictwie
C-4Utrwalanie materiału roślinnego.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologie upraw sadowniczych.
T-W-2Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin i zapobieganie temu procesowi. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej
T-W-4Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe.
T-W-5Nowe gatunki i technologie w uprawie warzyw i ziół.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.
T-A-5Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna technologię upraw wybranych gatunków roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O14-1_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w ogrodnictwie
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologie upraw sadowniczych.
T-W-2Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin i zapobieganie temu procesowi. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej
T-W-5Nowe gatunki i technologie w uprawie warzyw i ziół.
T-W-6Konkurencja chwastów w uprawach ogrodniczych.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzane do produkcji w Polsce i na świecie.
T-A-2Suszenie materiału roślinnego
T-A-3Utrwalanie materiału roślinnego.
T-A-4Warzywa mało znane w uprawie i spożyciu.
T-A-5Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0