Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Diagnostyka chorób fizjologicznych roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Diagnostyka chorób fizjologicznych roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>, Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 5 0,50,15zaliczenie
wykładyW6 15 0,90,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 10 0,60,34zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii ogólnej, fizjologii roślin oraz biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie przyczyn i objawów chorób fizjologicznych roślin wywołanych różnorodnymi czynnikami oraz sposoby ich zapobiegania
C-2Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania odpowiednich metod, w tym wskaźników fizjologicznych, do oceny stanu zdrowotności roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Diagnostyka chorób fizjologicznych wywołanych niedoborem i nadmiarem składników pokarmowych.4
T-A-2Wykorzystanie wskaźników opisujących stan uwodnienia rośliny i współczynnika wykorzystania wody w fotosyntezie w ocenie stanu fizjologicznego rośliny.4
T-A-3Badania wykorzystywane w diagnostyce i profilaktyce chorób fizjologicznych.2
10
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie kultur wodnych do diagnostyki chorób fizjologicznych roślin2
T-L-2Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Wykorzystanie testu chlorofilowego w ocenie stanu odżywienia rośliny.2
T-L-3Ocena sprawności aparatu fotosyntetycznego za pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu a oraz parametrów opisujących to zjawisko.1
5
wykłady
T-W-1Funkcje fizjologiczne składników pokarmowych roślin4
T-W-2Objawy niedoboru i nadmiaru pierwiastków niezbędnych dla roślin2
T-W-3Aktywność fotosyntetyczna C3, C4, CAM. Zjawisko fluorescencji chlorofilu w ocenie stanu zdrowotnego roślin.4
T-W-4Metody i wskaźniki fizjologiczne wykorzystywane w ocenie stanu fizjologicznego roślin.3
T-W-5Metody przeciwdziałania chorobom fizjologicznym roślin.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje2
A-A-3przygotowanie się do ćwiczeń audytoryjnych3
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu3
18
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie sprawozdań6
A-L-3studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń4
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów8
A-W-4samodzielne studiowanie literatury przedmiotu3
27

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń audytoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-1_W01
Student zna choroby fizjologiczne roślin wywołane różnorodnymi czynnikami, potrafi im przeciwdziałać
UWW_1A_W09, UWW_1A_W04C-1T-L-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-1_U01
Student diagnozuje stan fizjologiczny roślin w różnych warunakch środowiskowych
UWW_1A_U04, UWW_1A_U06, UWW_1A_U13C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O12-1_K01
Student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki chorób fizjologicznych roślin ogrodniczych.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-1_W01
Student zna choroby fizjologiczne roślin wywołane różnorodnymi czynnikami, potrafi im przeciwdziałać
2,0
3,0student zna w stopniu dostatecznym choroby fizjologiczne roślin i potrafi im przeciwdziałać
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-1_U01
Student diagnozuje stan fizjologiczny roślin w różnych warunakch środowiskowych
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym diagnozuje stan fizjologiczny rośliny w zróżnicowanych warunkach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O12-1_K01
Student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki chorób fizjologicznych roślin ogrodniczych.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz konieczności stałego samokształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowska Monika, Fizjologia roślin od teorii do nauk stosowanych, PWRiL, Poznań, 2007
  2. Bergmann W., Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składnikó pokarmowych u roślin uprawnych., PWRiL, Warszawa, 1977

Literatura dodatkowa

  1. Grzebisz W. (red.), Opracowanie zbiorowe. Mała encyklopedia niedoborów, K+S Polska sp. z oo, Poznań, 2013

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Diagnostyka chorób fizjologicznych wywołanych niedoborem i nadmiarem składników pokarmowych.4
T-A-2Wykorzystanie wskaźników opisujących stan uwodnienia rośliny i współczynnika wykorzystania wody w fotosyntezie w ocenie stanu fizjologicznego rośliny.4
T-A-3Badania wykorzystywane w diagnostyce i profilaktyce chorób fizjologicznych.2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie kultur wodnych do diagnostyki chorób fizjologicznych roślin2
T-L-2Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Wykorzystanie testu chlorofilowego w ocenie stanu odżywienia rośliny.2
T-L-3Ocena sprawności aparatu fotosyntetycznego za pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu a oraz parametrów opisujących to zjawisko.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Funkcje fizjologiczne składników pokarmowych roślin4
T-W-2Objawy niedoboru i nadmiaru pierwiastków niezbędnych dla roślin2
T-W-3Aktywność fotosyntetyczna C3, C4, CAM. Zjawisko fluorescencji chlorofilu w ocenie stanu zdrowotnego roślin.4
T-W-4Metody i wskaźniki fizjologiczne wykorzystywane w ocenie stanu fizjologicznego roślin.3
T-W-5Metody przeciwdziałania chorobom fizjologicznym roślin.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2konsultacje2
A-A-3przygotowanie się do ćwiczeń audytoryjnych3
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu3
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie sprawozdań6
A-L-3studiowanie literatury związanej z tematyką ćwiczeń4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje1
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów8
A-W-4samodzielne studiowanie literatury przedmiotu3
27
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-1_W01Student zna choroby fizjologiczne roślin wywołane różnorodnymi czynnikami, potrafi im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Poznanie przyczyn i objawów chorób fizjologicznych roślin wywołanych różnorodnymi czynnikami oraz sposoby ich zapobiegania
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie kultur wodnych do diagnostyki chorób fizjologicznych roślin
T-W-2Objawy niedoboru i nadmiaru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-W-3Aktywność fotosyntetyczna C3, C4, CAM. Zjawisko fluorescencji chlorofilu w ocenie stanu zdrowotnego roślin.
T-W-4Metody i wskaźniki fizjologiczne wykorzystywane w ocenie stanu fizjologicznego roślin.
T-W-5Metody przeciwdziałania chorobom fizjologicznym roślin.
T-W-1Funkcje fizjologiczne składników pokarmowych roślin
T-A-1Diagnostyka chorób fizjologicznych wywołanych niedoborem i nadmiarem składników pokarmowych.
T-A-2Wykorzystanie wskaźników opisujących stan uwodnienia rośliny i współczynnika wykorzystania wody w fotosyntezie w ocenie stanu fizjologicznego rośliny.
T-A-3Badania wykorzystywane w diagnostyce i profilaktyce chorób fizjologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna w stopniu dostatecznym choroby fizjologiczne roślin i potrafi im przeciwdziałać
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-1_U01Student diagnozuje stan fizjologiczny roślin w różnych warunakch środowiskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Poznanie przyczyn i objawów chorób fizjologicznych roślin wywołanych różnorodnymi czynnikami oraz sposoby ich zapobiegania
C-2Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania odpowiednich metod, w tym wskaźników fizjologicznych, do oceny stanu zdrowotności roślin
Treści programoweT-L-3Ocena sprawności aparatu fotosyntetycznego za pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu a oraz parametrów opisujących to zjawisko.
T-L-1Wykorzystanie kultur wodnych do diagnostyki chorób fizjologicznych roślin
T-L-2Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Wykorzystanie testu chlorofilowego w ocenie stanu odżywienia rośliny.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym diagnozuje stan fizjologiczny rośliny w zróżnicowanych warunkach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O12-1_K01Student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki chorób fizjologicznych roślin ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie przyczyn i objawów chorób fizjologicznych roślin wywołanych różnorodnymi czynnikami oraz sposoby ich zapobiegania
C-2Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania odpowiednich metod, w tym wskaźników fizjologicznych, do oceny stanu zdrowotności roślin
Treści programoweT-L-3Ocena sprawności aparatu fotosyntetycznego za pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu a oraz parametrów opisujących to zjawisko.
T-L-1Wykorzystanie kultur wodnych do diagnostyki chorób fizjologicznych roślin
T-L-2Oznaczanie zawartości barwników asymilacyjnych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Wykorzystanie testu chlorofilowego w ocenie stanu odżywienia rośliny.
T-W-2Objawy niedoboru i nadmiaru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-W-3Aktywność fotosyntetyczna C3, C4, CAM. Zjawisko fluorescencji chlorofilu w ocenie stanu zdrowotnego roślin.
T-W-4Metody i wskaźniki fizjologiczne wykorzystywane w ocenie stanu fizjologicznego roślin.
T-W-5Metody przeciwdziałania chorobom fizjologicznym roślin.
T-W-1Funkcje fizjologiczne składników pokarmowych roślin
T-A-1Diagnostyka chorób fizjologicznych wywołanych niedoborem i nadmiarem składników pokarmowych.
T-A-2Wykorzystanie wskaźników opisujących stan uwodnienia rośliny i współczynnika wykorzystania wody w fotosyntezie w ocenie stanu fizjologicznego rośliny.
T-A-3Badania wykorzystywane w diagnostyce i profilaktyce chorób fizjologicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie wykładów
S-3Ocena formująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz konieczności stałego samokształcenia
3,5
4,0
4,5
5,0