Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Osłony w uprawach ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Osłony w uprawach ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw sadownictwa, warzywnictwa i roślin ozdobnych i wymagań uprawowych poszczególnych grup roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem konstrukcji pod osłonami stosowanymi w produkcji ogrodniczej.
C-2Zaznajomienie z technologią i zasadami produkcji gatunków ogrodniczych pod osłonami.
C-3Zaznajomienie z wpływem stosowanych osłon na proces uprawy i jakość uzyskanego plonu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rodzaje, budowa i wyposażenie szklarni, tuneli foliowych i bloków cieplarnianych stosowanych w uprawie roślin ogrodniczych.4
T-W-2Czynniki klimatyczne, podłoża i nawożenie mające wpływ na stan upraw.2
T-W-3Technologia produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami4
T-W-4Osłowy wykorzystywane w uprawie roślin sadowniczych.2
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami2
T-W-6Wykorzystanie osłon do uprawy warzyw.6
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2konsultacje15
A-W-3Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.15
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: przygotowanie i dyskusja na temat wykorzystaniem osłon w uprawie roślin ogrodniczych
S-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C36_W01
Student zna budowę i wyposażenie osłon stosowanych w produkcji ogrodniczej.
UWW_1A_W13C-1T-W-1M-1, M-3, M-2S-1, S-2
UWW_1A_C36_W02
Student zna technologię produkcji wybranych gatunków roślin ogrodniczych pod osłonami.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W13C-2T-W-3, T-W-5M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C36_U01
Student potrafi dobrać właściwe technologie uprawy dla wybranych gatunków i odmian roślin ogrodniczych pod osłonami.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U10C-3, C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1, M-3, M-4S-3
UWW_1A_C36_U02
Student posiada umiejętność przygotowania podłoży, nawożenia i pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U13C-2T-W-3, T-W-2, T-W-5M-1, M-3, M-2, M-4S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C36_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5M-1, M-3, M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C36_W01
Student zna budowę i wyposażenie osłon stosowanych w produkcji ogrodniczej.
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie osłon stosowanych w produkcji ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C36_W02
Student zna technologię produkcji wybranych gatunków roślin ogrodniczych pod osłonami.
2,0
3,0Student zna technologię produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C36_U01
Student potrafi dobrać właściwe technologie uprawy dla wybranych gatunków i odmian roślin ogrodniczych pod osłonami.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym znajomość technologii wybranych roślin ogrodniczych pod osłonami
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C36_U02
Student posiada umiejętność przygotowania podłoży, nawożenia i pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność uprawy roślin ogrodniczych pod osłonami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C36_K01
Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia stosowania osłon w uprawach ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rozpara E., Uprawy sadownicze pod osłonami, WPiL, 2009
  2. Chmiel H (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  3. Knaflewski M. (red.), Uprawa warzyw w pomieszczeniach., PWRiL, Poznań, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Komosa A (red.), Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy, PWRiL, Poznan, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje, budowa i wyposażenie szklarni, tuneli foliowych i bloków cieplarnianych stosowanych w uprawie roślin ogrodniczych.4
T-W-2Czynniki klimatyczne, podłoża i nawożenie mające wpływ na stan upraw.2
T-W-3Technologia produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami4
T-W-4Osłowy wykorzystywane w uprawie roślin sadowniczych.2
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami2
T-W-6Wykorzystanie osłon do uprawy warzyw.6
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2konsultacje15
A-W-3Studiowanie fachowej literatury przedmiotu.15
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia przedmiotu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C36_W01Student zna budowę i wyposażenie osłon stosowanych w produkcji ogrodniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem konstrukcji pod osłonami stosowanymi w produkcji ogrodniczej.
Treści programoweT-W-1Rodzaje, budowa i wyposażenie szklarni, tuneli foliowych i bloków cieplarnianych stosowanych w uprawie roślin ogrodniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie i dyskusja na temat wykorzystaniem osłon w uprawie roślin ogrodniczych
S-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna budowę i wyposażenie osłon stosowanych w produkcji ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C36_W02Student zna technologię produkcji wybranych gatunków roślin ogrodniczych pod osłonami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z technologią i zasadami produkcji gatunków ogrodniczych pod osłonami.
Treści programoweT-W-3Technologia produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie i dyskusja na temat wykorzystaniem osłon w uprawie roślin ogrodniczych
S-2Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna technologię produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C36_U01Student potrafi dobrać właściwe technologie uprawy dla wybranych gatunków i odmian roślin ogrodniczych pod osłonami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z wpływem stosowanych osłon na proces uprawy i jakość uzyskanego plonu.
C-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem konstrukcji pod osłonami stosowanymi w produkcji ogrodniczej.
Treści programoweT-W-6Wykorzystanie osłon do uprawy warzyw.
T-W-1Rodzaje, budowa i wyposażenie szklarni, tuneli foliowych i bloków cieplarnianych stosowanych w uprawie roślin ogrodniczych.
T-W-4Osłowy wykorzystywane w uprawie roślin sadowniczych.
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym znajomość technologii wybranych roślin ogrodniczych pod osłonami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C36_U02Student posiada umiejętność przygotowania podłoży, nawożenia i pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z technologią i zasadami produkcji gatunków ogrodniczych pod osłonami.
Treści programoweT-W-3Technologia produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami
T-W-2Czynniki klimatyczne, podłoża i nawożenie mające wpływ na stan upraw.
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie i dyskusja na temat wykorzystaniem osłon w uprawie roślin ogrodniczych
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność uprawy roślin ogrodniczych pod osłonami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C36_K01Student świadomie rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne związane z tematyką zajęć
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z budową i wyposażeniem konstrukcji pod osłonami stosowanymi w produkcji ogrodniczej.
Treści programoweT-W-6Wykorzystanie osłon do uprawy warzyw.
T-W-3Technologia produkcji wybranych grup roślin ozdobnych pod osłonami
T-W-1Rodzaje, budowa i wyposażenie szklarni, tuneli foliowych i bloków cieplarnianych stosowanych w uprawie roślin ogrodniczych.
T-W-4Osłowy wykorzystywane w uprawie roślin sadowniczych.
T-W-2Czynniki klimatyczne, podłoża i nawożenie mające wpływ na stan upraw.
T-W-5Technologia produkcji poszczególnych gatunków sadowniczych pod osłonami
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, materiał roślinny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przygotowanie i dyskusja na temat wykorzystaniem osłon w uprawie roślin ogrodniczych
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia stosowania osłon w uprawach ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0