Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 180 6,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu uprawy winorośli i roślin sadowniczych
W-2Wiedza z zakresu uprawy roślin ozdobnych i sadowniczych oraz warzyw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową
C-2Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie pracownika winnicy i winiarnii
C-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).1
T-PR-2Poznać ogólne zasady funkcjonowania winnicy lub gospodarstwa sadowniczego - zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami.1
T-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.1
T-PR-4Poznać maszyny i narzędzia stosowane w uprawie winorośli oraz innych gatunków sadowniczych.1
T-PR-5Zapoznać się z organizacją i techniką zbioru owoców i zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania i organizacji winiarni.1
T-PR-6Poznać metody i technologie stosowane w produkcji winiarskiej i przemyśle fermentacyjnym.1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach180
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-2Metody eksponujące (kolekcje roślin, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-3Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
UWW_1A_W15, UWW_1A_W18C-3, C-4T-PR-1, T-PR-3M-1, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09C-1T-PR-1M-1, M-4, M-5S-2, S-3
UWW_1A_P01_U02
Student potrafi przygotować do uprawy glebę oraz sadzonki winorosli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11C-3, C-4T-PR-1, T-PR-3M-1, M-4, M-5S-1, S-3
UWW_1A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03, UWW_1A_U08C-3, C-4T-PR-2, T-PR-3, T-PR-4M-1, M-4, M-5S-1, S-3
UWW_1A_P01_U04
Student potrafi ocenić plon, zorganizować jego zbiór i przygotować owoce do sprzedaży lub przetwórstwa
UWW_1A_U09, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10C-3, C-4T-PR-4, T-PR-5M-1, M-4, M-5S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05C-3, C-4T-PR-1, T-PR-2M-1, M-4, M-5S-1, S-3
UWW_1A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K04C-3, C-4T-PR-3, T-PR-4M-1, M-4, M-5S-1, S-3
UWW_1A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji winiarskiej
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-3, C-4T-PR-5, T-PR-6M-1, M-4, M-5S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_P01_W01
Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5Student wymienia i charakteryzuje poznane metody uprawy roślin ogordniczych. Definiuje dane agrotechniczne dotyczące uprawy roslin
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roślin ogrrdoniczych. Proponuje właściwe metody uprawy dla poszczególnych gatunków roślin w zależności od przeznaczenia
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminów oraz metod uprawy roślin ogrodniczych. Samodzielnie proponuje właściwe metody uprawy oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych w uprawie konkretnych gatunków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_P01_U01
Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5Student wymienia poznane gatunki roslin ogordniczych i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki
4,0Student na podstawie cech morfologicznych określa wybrane gatunki i odmiany roślin ogrodniczych. Umie wymienić czynniki wpływające na wzrost roślin oraz opłacalność uprawy
4,5Student wymienia poznane gatunki i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki. Umie wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost roślin w uprawie polowej i pod osłonami
5,0Student na podstawie cech morfologicznych potrafi rozpoznać wszystkie poznane gatunki i odmiany. Posiada umiejętność doboru właściwych gatunków i odmian do terminów i metod ich uprawy. Umie wykorzystać analizę kosztów w celu opracowania opłacalności uprawy. Posiada też umiejętność sterowania czynnikami klimatycznymi w uprawy roslin pod osłonami
UWW_1A_P01_U02
Student potrafi przygotować do uprawy glebę oraz sadzonki winorosli i innych roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roslin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roślinn ogordniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student umie dostosować profil produkcji roślin ogordniczych w zależności od czynników środowiska oraz wymagań roślin oraz odbiorcy
UWW_1A_P01_U03
Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5Student zna metody uprawy najważniejszych roślin ogrodniczych oraz potrafi wskazać czynniki środowiska wpływjące na plon i jakość roślin
4,0Student zna metody uprawy większości roślin ogrodniczych. Potrafi wskazać i omówić wpływ czynników środowiska na plon i jakość roślin.
4,5Student opanował wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, wskazuje, interpretuje i omawia czynniki środowiska wpływające na ich plon i jakość roślin.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest szczegółowo zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość roślin w powiązaniu z każdym z omawianych gatunków.
UWW_1A_P01_U04
Student potrafi ocenić plon, zorganizować jego zbiór i przygotować owoce do sprzedaży lub przetwórstwa
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roslin ogrodniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student ma pogłebioną, w oparciu o dodatkowo studiowaną literaturę, wiedzę odnośnie biologii omawianych gatunków roślin ogrodniczych. Zna zasady ich uprawy i zbioru. Prawidłowo wskazuje najlepsze sposoby zbioru i przechowywania oraz przygotowania roślin do sprzedaży

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_P01_K01
Student potrafi organizować pracę w zespole
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole. Wykazuje własną inicjatywę
UWW_1A_P01_K02
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym, nie wykazuje inicjatywy
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5Student potrafi wymienić i opisać potrzeby produkcji roslin ogrodniczych wysokiej jakości
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, dostrzega zależności pomiędzy potrzebami produkcji produktów ogrodniczych o wysokiej jakości
4,5Student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, wykazuje własną inicjatywę
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu tematyki, potrafi samodzielnie i w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu produkcji roslin ogordniczych o wysokiej jakości
UWW_1A_P01_K03
Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji winiarskiej
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5Jest świadomy skutków niepowodzeń w uprawie roślin ogrodniczych pod wpływem czynników środowiska oraz złemu planowaniu
4,0Mając świadomość w zakresie potrzeb produkcji warzyw wysokiej jakości, steruje czynnikami klimatycznymi, dobiera właściwe metody uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student ma wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości

Literatura podstawowa

  1. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, 2014
  2. Margalit Y., Technologia produkcji wina, PWRiL, 2014
  3. Pieniążek Sz., Sadownictwo, PWRiL, 2006
  4. Angelov L., Kemilev S., Chełpiński P., Ochmian I., Stalev B., Dintchev I., Ivanov V., Uprawa winorośli i winiarstwo, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2016

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma: Wino, Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, Owoce Warz. Kwiaty, Działkowiec, 2011

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).1
T-PR-2Poznać ogólne zasady funkcjonowania winnicy lub gospodarstwa sadowniczego - zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami.1
T-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.1
T-PR-4Poznać maszyny i narzędzia stosowane w uprawie winorośli oraz innych gatunków sadowniczych.1
T-PR-5Zapoznać się z organizacją i techniką zbioru owoców i zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania i organizacji winiarni.1
T-PR-6Poznać metody i technologie stosowane w produkcji winiarskiej i przemyśle fermentacyjnym.1
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Uczestnictwo w zajęciach180
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_W01Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W15student posiada szczegółową wiedzę z zakresu technologii uprawy winorośli
UWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).
T-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym
3,0Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych
3,5Student wymienia i charakteryzuje poznane metody uprawy roślin ogordniczych. Definiuje dane agrotechniczne dotyczące uprawy roslin
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roślin ogrrdoniczych. Proponuje właściwe metody uprawy dla poszczególnych gatunków roślin w zależności od przeznaczenia
5,0Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminów oraz metod uprawy roślin ogrodniczych. Samodzielnie proponuje właściwe metody uprawy oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych w uprawie konkretnych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_U01Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową
Treści programoweT-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych
3,5Student wymienia poznane gatunki roslin ogordniczych i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki
4,0Student na podstawie cech morfologicznych określa wybrane gatunki i odmiany roślin ogrodniczych. Umie wymienić czynniki wpływające na wzrost roślin oraz opłacalność uprawy
4,5Student wymienia poznane gatunki i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki. Umie wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost roślin w uprawie polowej i pod osłonami
5,0Student na podstawie cech morfologicznych potrafi rozpoznać wszystkie poznane gatunki i odmiany. Posiada umiejętność doboru właściwych gatunków i odmian do terminów i metod ich uprawy. Umie wykorzystać analizę kosztów w celu opracowania opłacalności uprawy. Posiada też umiejętność sterowania czynnikami klimatycznymi w uprawy roslin pod osłonami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_U02Student potrafi przygotować do uprawy glebę oraz sadzonki winorosli i innych roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).
T-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roslin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roślinn ogordniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student umie dostosować profil produkcji roślin ogordniczych w zależności od czynników środowiska oraz wymagań roślin oraz odbiorcy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_U03Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w uprawie winorośli i innych roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-2Poznać ogólne zasady funkcjonowania winnicy lub gospodarstwa sadowniczego - zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami.
T-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.
T-PR-4Poznać maszyny i narzędzia stosowane w uprawie winorośli oraz innych gatunków sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych
3,5Student zna metody uprawy najważniejszych roślin ogrodniczych oraz potrafi wskazać czynniki środowiska wpływjące na plon i jakość roślin
4,0Student zna metody uprawy większości roślin ogrodniczych. Potrafi wskazać i omówić wpływ czynników środowiska na plon i jakość roślin.
4,5Student opanował wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, wskazuje, interpretuje i omawia czynniki środowiska wpływające na ich plon i jakość roślin.
5,0Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest szczegółowo zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość roślin w powiązaniu z każdym z omawianych gatunków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_U04Student potrafi ocenić plon, zorganizować jego zbiór i przygotować owoce do sprzedaży lub przetwórstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-4Poznać maszyny i narzędzia stosowane w uprawie winorośli oraz innych gatunków sadowniczych.
T-PR-5Zapoznać się z organizacją i techniką zbioru owoców i zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania i organizacji winiarni.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
3,5Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych
4,0Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roslin ogrodniczych
4,5Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki
5,0Student ma pogłebioną, w oparciu o dodatkowo studiowaną literaturę, wiedzę odnośnie biologii omawianych gatunków roślin ogrodniczych. Zna zasady ich uprawy i zbioru. Prawidłowo wskazuje najlepsze sposoby zbioru i przechowywania oraz przygotowania roślin do sprzedaży
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_K01Student potrafi organizować pracę w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-1Zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie zakładania winnicy i innych upraw sadowniczych oraz stosowanymi zabiegami agrotechnicznymi (przygotowanie pola, wyznaczenie kwater, dobór odmian i technika sadzenia roślin).
T-PR-2Poznać ogólne zasady funkcjonowania winnicy lub gospodarstwa sadowniczego - zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Student stara się zorganizować pracę w zespole
3,5Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole
4,0Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole
4,5Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole
5,0Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole. Wykazuje własną inicjatywę
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_K02Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-3Zapoznać się z metodami i technologią upraw winorośli oraz innych gatunków drzew i krzewów owocowych.
T-PR-4Poznać maszyny i narzędzia stosowane w uprawie winorośli oraz innych gatunków sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym, nie wykazuje inicjatywy
3,0Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości
3,5Student potrafi wymienić i opisać potrzeby produkcji roslin ogrodniczych wysokiej jakości
4,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, dostrzega zależności pomiędzy potrzebami produkcji produktów ogrodniczych o wysokiej jakości
4,5Student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, wykazuje własną inicjatywę
5,0Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu tematyki, potrafi samodzielnie i w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu produkcji roslin ogordniczych o wysokiej jakości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_P01_K03Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji winiarskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-3Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym
C-4Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika
Treści programoweT-PR-5Zapoznać się z organizacją i techniką zbioru owoców i zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania i organizacji winiarni.
T-PR-6Poznać metody i technologie stosowane w produkcji winiarskiej i przemyśle fermentacyjnym.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności)
M-4Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia)
M-5Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę
3,5Jest świadomy skutków niepowodzeń w uprawie roślin ogrodniczych pod wpływem czynników środowiska oraz złemu planowaniu
4,0Mając świadomość w zakresie potrzeb produkcji warzyw wysokiej jakości, steruje czynnikami klimatycznymi, dobiera właściwe metody uprawy roslin ogrodniczych
4,5Student ma wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości
5,0Student ma bardzo wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości