Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie upraw ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie upraw ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 20 1,00,49zaliczenie
wykładyW5 10 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy ogrodnictwa i obsługi programów komputerowych do projektowania , podstawy ekonomiki gospodarstw ogrodniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
C-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.10
T-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.10
20
wykłady
T-W-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu.5
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.5
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do zajęć i sprawdzianu4
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu4
A-W-4konsultacje6
A-W-5przygotowanie do zaliczenia6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C30_W01
Student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń sadowniczych.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W10, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-1T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_W02
Zna zasady funkcjonowania upraw w pierwszych latach po posadzeniu.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W10, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-2T-A-1, T-W-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_W03
Student zna zasady projektowania upraw warzywnych amatorskich i wielkotowarowych w oparciu o prawidłowe zmianowanie i płodozmian.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W10, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13C-1T-A-2, T-W-2M-2, M-4, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C30_U01
Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
UWW_1A_U01C-2, C-1T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_U02
Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06C-1T-A-1, T-W-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_U03
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do projektowania.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U09, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_U04
Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania nowych plantacji.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U15, UWW_1A_U06C-2T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_U05
Student projektuje uprawy amatorskie i wielkotowarowe warzyw. Prawidłowo dobiera odmiany do konkretnej uprawy.
UWW_1A_U07, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U12, UWW_1A_U14, UWW_1A_U01, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08C-1T-A-2, T-W-2M-2, M-4, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C30_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-2M-2, M-4, M-1, M-3S-1
UWW_1A_C30_K02
Student jest świadom skutków działalności w zakresie prawidłowego planowania upraw roślin warzywnych, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz przestrzega zasady etyki zawodowej.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-A-2, T-W-2M-2, M-4, M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C30_W01
Student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń sadowniczych.
2,0
3,0student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_W02
Zna zasady funkcjonowania upraw w pierwszych latach po posadzeniu.
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_W03
Student zna zasady projektowania upraw warzywnych amatorskich i wielkotowarowych w oparciu o prawidłowe zmianowanie i płodozmian.
2,0
3,0Student opanował zasadę projektowania upraw warzywnych w oparciu o zmianowanie i płodozmian.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C30_U01
Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykonać kosztorys do projektowania technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_U02
Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_U03
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do projektowania.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_U04
Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania nowych plantacji.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_U05
Student projektuje uprawy amatorskie i wielkotowarowe warzyw. Prawidłowo dobiera odmiany do konkretnej uprawy.
2,0
3,0Student projektuje uprawy wielkotowarowe i amatorskie warzyw.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C30_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C30_K02
Student jest świadom skutków działalności w zakresie prawidłowego planowania upraw roślin warzywnych, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz przestrzega zasady etyki zawodowej.
2,0
3,0Student osiągnął efekty związane z przedmiotem.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
  4. Orłowski M., Kołta E., Uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 1999
  5. Kołota E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, Wyd. Uniw. Przyr. we Wrocławiu, Wrocław, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.10
T-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.10
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu.5
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.5
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zajęć audytoryjnych5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do zajęć i sprawdzianu4
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu4
A-W-4konsultacje6
A-W-5przygotowanie do zaliczenia6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_W01Student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawowe założenia dotyczące wyboru terenu, wykonania analiz warunków klimatyczno-glebowych w celu zaplanowania nasadzeń
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_W02Zna zasady funkcjonowania upraw w pierwszych latach po posadzeniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
T-W-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sadów w pierwszych latach po posadzeniu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_W03Student zna zasady projektowania upraw warzywnych amatorskich i wielkotowarowych w oparciu o prawidłowe zmianowanie i płodozmian.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
S-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował zasadę projektowania upraw warzywnych w oparciu o zmianowanie i płodozmian.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_U01Potrafi wykonać kosztorys do projektowania technicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykonać kosztorys do projektowania technicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_U02Potrafi analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
T-W-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym analizować wiadomości dotyczące ukształtowania terenu, gleby i klimatu dla wyboru odpowiednich gatunków roślin do sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_U03Potrafi wykorzystać programy komputerowe do projektowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać programy komputerowe do zaprojektowania sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_U04Potrafi zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania nowych plantacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym zastosować wiadomości dotyczące odmian i gatunków do planowania działalności młodego sadu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_U05Student projektuje uprawy amatorskie i wielkotowarowe warzyw. Prawidłowo dobiera odmiany do konkretnej uprawy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U07student potrafi założyć i prowadzić szkółkę drzew i krzewów sadowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, posiada umiejętność zastosowania odpowiednich metod rozmnażania roślin ogrodniczych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
S-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student projektuje uprawy wielkotowarowe i amatorskie warzyw.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z techniką analizy opłacalności sadów i jagodników w pierwszych latach po posadzeniu.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-1Projektowanie sadu z podziałem na kwatery. Planowanie działalności sadu w pierwszych latach po posadzeniu drzew. Układanie kosztorysu z wykorzystaniem Internetu do wyszukiwania danych.
T-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.
T-W-1Wybór terenu i analiza glebowo-klimatyczna jako podstawa do założenia sadu.
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C30_K02Student jest świadom skutków działalności w zakresie prawidłowego planowania upraw roślin warzywnych, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz przestrzega zasady etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania sadów, jagodników i upraw warzywnych.
Treści programoweT-A-2Zasady projektowania ogrodu warzywnego. Zagospodarowanie warzywnika z podstawowym asortymentem warzyw. Koncepcja zagospodarowania warzywnika z wykorzystaniem gatunków roślin małoznanych. Planowanie produkcji warzywniczej w gospodarstwach wielkotowarowych.
T-W-2Zmianowanie i płodozmian w uprawach amatorskich i wielkotowarowych warzyw. Kalkulacja uprawy warzyw w produkcji wielkotowarowej. Kierunki produkcji warzywniczej - dobór gatunków i odmian.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu
S-1Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student osiągnął efekty związane z przedmiotem.
3,5
4,0
4,5
5,0