Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Analiza instrumentalna i sensoryczna win:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza instrumentalna i sensoryczna win
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 0,60,29zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 5 0,40,20zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1otrzymanie zaliczenia z fizyki i chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przeprowadzania analizy sensorycznej wina i moszczu
C-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania i wykonania analizy sensorycznej wina i moszczu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)5
5
laboratoria
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej2
T-L-2Analiza sensoryczna wina2
T-L-3Degustacja wina2
T-L-4Przygotowanie prób wina/moszczu do analizy1
T-L-5Analiza składu jakościowego wina/moszczu4
T-L-6Analiza składu jakościowego wina/moszczu4
15
wykłady
T-W-1Podstawy analizy sensorycznej żywności3
T-W-2Analiza sensoryczna a degustacja wina: metody, interpretacja wyników3
T-W-3Skład wina. Składniki bioaktywne3
T-W-4Metody instrumentalne stosowane w ocenie jakości wina i moszczu6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3konsultacje2
12
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć3
18
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-4Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia pisemnego z tematyki wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C29_W01
Ma wiedzę w zakresie oceny sensorycznej wina
UWW_1A_W18C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1M-3, M-1, M-2S-3, S-1, S-2, S-4
UWW_1A_C29_W02
Wymienia i charakteryzuje związki zawarte w winie i ich działanie biologiczne. Zna ich przemiany w czasie produkcji wina.
UWW_1A_W16C-1T-W-3, T-W-4, T-A-1M-3, M-1, M-2S-3, S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C29_U01
Student potrafi zaplanować i zorganizować laboratorium. Potrafi zaplanować analizę sensoryczną i badanie instrumentalne wina i moszczu.
UWW_1A_U12, UWW_1A_U10, UWW_1A_U11C-2T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-A-1M-3, M-2S-1, S-2
UWW_1A_C29_U02
Potrafi interpretować uzyskane wyniki analizy sensorycznej i wyciągać wnioski.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1, C-2T-L-2, T-L-5, T-L-6M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C29_K01
Student jest zorientowany w aktualnych wymaganiach w zakresie analiizy sensorycznej, degustacji win i analizy instrumentalnej wina. Poszukuje innowacyjnych metod w tym zakresie umozliwiających rozwiązywanie potencjalnych problemów poznawczych i praktycznych.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-5, T-L-6, T-W-2, T-W-4, T-A-1M-3, M-2S-3, S-1, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C29_W01
Ma wiedzę w zakresie oceny sensorycznej wina
2,0
3,0Student potrafi opisać wymagania podstawowej oceny sensorycznej wina.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C29_W02
Wymienia i charakteryzuje związki zawarte w winie i ich działanie biologiczne. Zna ich przemiany w czasie produkcji wina.
2,0
3,0Student potrafi wymienić związki zawarte w winie. Z pomocą prowadzącego potrafi je częściowo scharakteryzować. Zna najważniejsze przemiany tych związków podczas produkcji wina.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C29_U01
Student potrafi zaplanować i zorganizować laboratorium. Potrafi zaplanować analizę sensoryczną i badanie instrumentalne wina i moszczu.
2,0
3,0Potrafi sporządzić plan podstawowej analizy sensorycznej wina i moszczu i wykonać tę analizę. Wykonuje analizy fizykochemiczne i instrumentalne przy pomocy prowadzącego cwiczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C29_U02
Potrafi interpretować uzyskane wyniki analizy sensorycznej i wyciągać wnioski.
2,0
3,0Z pomocą prowadzącego ćwiczenie interpretuje poprawnie uzyskane wyniki analizy sensorycznej oraz wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C29_K01
Student jest zorientowany w aktualnych wymaganiach w zakresie analiizy sensorycznej, degustacji win i analizy instrumentalnej wina. Poszukuje innowacyjnych metod w tym zakresie umozliwiających rozwiązywanie potencjalnych problemów poznawczych i praktycznych.
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu zorientowany jest w aktualnych wymaganiach z zakresu analizy sensorycznej, degustacji i analizy instrumentalnej wina. Wymaga niewielkiej motywacji do poszukiwania innowacyjnych metod mających zastosowanie w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Gawęcka J., Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001
 2. Gawęcki J., Baryłko-Pikielna N., Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2007
 3. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 2009
 4. Gawęcki J., Jędryka T., Analiza sensoryczna, Wydawnictwo AE, 1999
 5. Ackertnan D., Historia naturalna zmysłów, Książka i Wiedza, Warszawa, 1994
 6. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy doświadczalnictwa w nauce o żywieniu i żywności, Skrypt AR, Poznań, 1988
 7. Krełowska- Kułas N., Badanie jakości produktów spożywczych, PZWL, Warszawa, 1999
 8. Domine A., Wino, Olesiejuk, Warszawa, 2009
 9. Koelliker b., Kreis B., Szkoła win, Delta W-Z, Warszawa, 2010
 10. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny - czasopismo

Literatura dodatkowa

 1. Świderski F., Towaroznawstwo produktów żywnościowych, SGGW, Warszawa, 2002
 2. Andrzejewski H., Gołębiowska T., Ćwiczenia z analizy sensorycznej, Skrypt WSE, Poznań, 1974
 3. Fortuna T., Gibiński T. Nawotna A., Ćwiczenia z analizy żywności, Skrypt AR, Kraków, 1992
 4. Fortuna T., Juszczuk L. Sobolewska- Zielińska J., Podstawy analizy żywności, AR, Kraków, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)5
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej2
T-L-2Analiza sensoryczna wina2
T-L-3Degustacja wina2
T-L-4Przygotowanie prób wina/moszczu do analizy1
T-L-5Analiza składu jakościowego wina/moszczu4
T-L-6Analiza składu jakościowego wina/moszczu4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy analizy sensorycznej żywności3
T-W-2Analiza sensoryczna a degustacja wina: metody, interpretacja wyników3
T-W-3Skład wina. Składniki bioaktywne3
T-W-4Metody instrumentalne stosowane w ocenie jakości wina i moszczu6
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2przygotowanie do zajęć5
A-A-3konsultacje2
12
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć3
18
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C29_W01Ma wiedzę w zakresie oceny sensorycznej wina
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W18student posiada wiedzę na temat technologii produkcji i oceny win
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przeprowadzania analizy sensorycznej wina i moszczu
Treści programoweT-W-1Podstawy analizy sensorycznej żywności
T-W-2Analiza sensoryczna a degustacja wina: metody, interpretacja wyników
T-W-3Skład wina. Składniki bioaktywne
T-W-4Metody instrumentalne stosowane w ocenie jakości wina i moszczu
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia pisemnego z tematyki wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisać wymagania podstawowej oceny sensorycznej wina.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C29_W02Wymienia i charakteryzuje związki zawarte w winie i ich działanie biologiczne. Zna ich przemiany w czasie produkcji wina.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W16student posiada wiedzę na temat technicznych aspektów produkcji winogron i win
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przeprowadzania analizy sensorycznej wina i moszczu
Treści programoweT-W-3Skład wina. Składniki bioaktywne
T-W-4Metody instrumentalne stosowane w ocenie jakości wina i moszczu
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia pisemnego z tematyki wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić związki zawarte w winie. Z pomocą prowadzącego potrafi je częściowo scharakteryzować. Zna najważniejsze przemiany tych związków podczas produkcji wina.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C29_U01Student potrafi zaplanować i zorganizować laboratorium. Potrafi zaplanować analizę sensoryczną i badanie instrumentalne wina i moszczu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U12student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę jakości surowców ogrodniczych oraz produktów winiarskich, odpowiednio klasyfikuje wina
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
Cel przedmiotuC-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania i wykonania analizy sensorycznej wina i moszczu
Treści programoweT-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej
T-L-2Analiza sensoryczna wina
T-L-4Przygotowanie prób wina/moszczu do analizy
T-L-5Analiza składu jakościowego wina/moszczu
T-L-6Analiza składu jakościowego wina/moszczu
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi sporządzić plan podstawowej analizy sensorycznej wina i moszczu i wykonać tę analizę. Wykonuje analizy fizykochemiczne i instrumentalne przy pomocy prowadzącego cwiczenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C29_U02Potrafi interpretować uzyskane wyniki analizy sensorycznej i wyciągać wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przeprowadzania analizy sensorycznej wina i moszczu
C-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania i wykonania analizy sensorycznej wina i moszczu
Treści programoweT-L-2Analiza sensoryczna wina
T-L-5Analiza składu jakościowego wina/moszczu
T-L-6Analiza składu jakościowego wina/moszczu
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Z pomocą prowadzącego ćwiczenie interpretuje poprawnie uzyskane wyniki analizy sensorycznej oraz wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C29_K01Student jest zorientowany w aktualnych wymaganiach w zakresie analiizy sensorycznej, degustacji win i analizy instrumentalnej wina. Poszukuje innowacyjnych metod w tym zakresie umozliwiających rozwiązywanie potencjalnych problemów poznawczych i praktycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad przeprowadzania analizy sensorycznej wina i moszczu
C-2Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania i wykonania analizy sensorycznej wina i moszczu
Treści programoweT-L-1Badanie wrażliwości sensorycznej
T-L-2Analiza sensoryczna wina
T-L-5Analiza składu jakościowego wina/moszczu
T-L-6Analiza składu jakościowego wina/moszczu
T-W-2Analiza sensoryczna a degustacja wina: metody, interpretacja wyników
T-W-4Metody instrumentalne stosowane w ocenie jakości wina i moszczu
T-A-1Wpływ wybranych czynników na wyniki oceny sensorycznej wina (rodzaj szkła, temperatura i in.)
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia laboratoryjne
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: oceny z odpowiedzi ustnej podczas ćwiczeń
S-2Ocena formująca: oceny za zaliczenie poszczególnych ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia pisemnego z tematyki wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym stopniu zorientowany jest w aktualnych wymaganiach z zakresu analizy sensorycznej, degustacji i analizy instrumentalnej wina. Wymaga niewielkiej motywacji do poszukiwania innowacyjnych metod mających zastosowanie w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0