Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 5 0,50,20zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,20zaliczenie
zajęcia terenoweT5 5 0,50,10zaliczenie
wykładyW5 20 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, podstawy ogrodnictwa, gleboznawstwa i żywienia roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
C-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.15
15
laboratoria
T-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.5
5
zajęcia terenowe
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych5
5
wykłady
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-3studiowanie literatury z zakresu przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30
laboratoria
A-L-1konsultacje5
A-L-2przygotowanie do rozpoznawania i opisu roślin.5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
15
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych5
A-T-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3studiowanie literatury fachowej5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C28_W01
Ma wiedzę o gatunkach i odmianach roślin jagodowych oraz o ich wymaganiach.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-2, C-1T-A-1, T-T-1M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-3, S-1
UWW_1A_C28_W02
Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochrony plonów. Zna nowoczesne technologie uprawy roślin jagodowych. Zna nowoczesne modele sadów i jagodników.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-2, C-3, C-4T-L-1, T-A-1, T-T-1, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C28_U01
Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin jagodowych oraz gatunków mniej znanych roślin sadowniczych.
UWW_1A_U03C-1T-L-1, T-A-1M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1
UWW_1A_C28_U02
Umiejętność uprawy poszczególnych roślin jagodowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U02, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-2, C-3, C-4T-L-1, T-A-1, T-T-1, T-W-1M-2, M-3, M-1S-1
UWW_1A_C28_U03
Posiada podstawową umiejętność organizacji i planowania produkcji sadowniczej.
UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-2, C-3, C-4T-L-1, T-T-1, T-W-1M-2, M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C28_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-3, C-4, C-1T-L-1, T-A-1, T-T-1, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C28_W01
Ma wiedzę o gatunkach i odmianach roślin jagodowych oraz o ich wymaganiach.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat gatunków i odmian roślin jagodowych oraz o ich wymaganiach
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C28_W02
Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochrony plonów. Zna nowoczesne technologie uprawy roślin jagodowych. Zna nowoczesne modele sadów i jagodników.
2,0
3,0student zna podstawową tematykę uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz technologii stosowanych w produkcji sadowniczej. Zna podstawowe modele sadów i jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C28_U01
Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin jagodowych oraz gatunków mniej znanych roślin sadowniczych.
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany roslin jagodowych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C28_U02
Umiejętność uprawy poszczególnych roślin jagodowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi uprawiać poszczególne gatunki roślin jagodowych oraz rozpoznawać zagrożenia występujące w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C28_U03
Posiada podstawową umiejętność organizacji i planowania produkcji sadowniczej.
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność organizowania i planowania produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C28_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2005
  2. Rejman A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. Żurawicz E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze
  2. Sad Nowoczesny

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.5
5

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.20
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1konsultacje5
A-A-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-A-3studiowanie literatury z zakresu przedmiotu5
A-A-4uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1konsultacje5
A-L-2przygotowanie do rozpoznawania i opisu roślin.5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2przygotowanie do zajęć terenowych5
A-T-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
A-W-3studiowanie literatury fachowej5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_W01Ma wiedzę o gatunkach i odmianach roślin jagodowych oraz o ich wymaganiach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat gatunków i odmian roślin jagodowych oraz o ich wymaganiach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_W02Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochrony plonów. Zna nowoczesne technologie uprawy roślin jagodowych. Zna nowoczesne modele sadów i jagodników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawową tematykę uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz technologii stosowanych w produkcji sadowniczej. Zna podstawowe modele sadów i jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_U01Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin jagodowych oraz gatunków mniej znanych roślin sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student rozpoznaje podstawowe gatunki i odmiany roslin jagodowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_U02Umiejętność uprawy poszczególnych roślin jagodowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi uprawiać poszczególne gatunki roślin jagodowych oraz rozpoznawać zagrożenia występujące w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_U03Posiada podstawową umiejętność organizacji i planowania produkcji sadowniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
Treści programoweT-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową umiejętność organizowania i planowania produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C28_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-L-1Pomologia. Modele sadów i jagodników.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków roślin jagodowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian roślin jagodowych. Mniej znane gatunki sadownicze, których owoce wykorzystywane są w przemyśle fermentacyjnym.
T-T-1Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w sadzie i na plantacji roślin jagodowych
T-W-1Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Cięcie drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. Zbiór owoców przeznaczonych dla przemysłu fermentacyjnego. Modele sadów i plantacji.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0