Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Metaboliczne strategie przetrwania roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metaboliczne strategie przetrwania roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,49zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończenie kursu z zakresu biochemii ogólnej i fizjologii roślin w celu łatwiejszego zrozumienia regulacji metabolizmu i generowania metabolicznej odpowiedzi roślin na niekorzystne bodźce płynące ze środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zna i rozumie znaczenie metabolizmu wtórnego u roślin.
C-2Student umie scharakteryzować ważniejsze grupy metabolitów wtórnych oraz inne związki w obronie roślin.
C-3Student zna wady i zalety metabolizmu tlenowego, umie scharakteryzować stres oksydacyjny, jako metaboliczną niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych, a także ewolucyjny mechanizm w strategii przetrwania roślin.
C-4Student umie opisać prekursory metabolizmu wtórnego oraz jego znaczenie w życiu roślin.
C-5Student zna podstawowe reakcje obronne generowane przez rośliny w celu ochrony przed czynnikami szkodliwymi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnalizacyjne w organizmach roślinnych3
T-A-2Metody oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego jako wskaźników przystosowywania się roślin do czynników niekorzystnych6
T-A-3Metody oznaczania metabolitów wtórnych roślin6
15
wykłady
T-W-1Metaboliczne aspekty adaptacji roślin do środowiska. Znaczenie fitotoksyn i fitoaleksyn w strategii przetrwania roślin. Statyczna i indukowana obrona roślin2
T-W-2Metabolizm wtórny i jego koordynacja. Metabolity wtórne roślin – kwasy organiczne, terpeny, sterydy, alkaloidy i ich rola w strategiach dostosowawczych roślin.4
T-W-3Związki fenolowe, jako substancje w obronie roślin przed patogenami2
T-W-4Zalety i wady metabolizmu tlenowego. Dwa oblicza tlenu – pierwiastek życia oraz chorób i śmierci. Powstawanie, źródła oraz charakterystyka reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników (WR).2
T-W-5Wpływ RFT i WR na organizmy żywe. Stany patologiczne wywołane przez reaktywne formy tlenu. Mechanizmy obronne przed reaktywnymi formami tlenu. Komórkowe i pozakomórkowe mechanizmy antyoksydacyjne. Stres oksydacyjny – metaboliczna niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych. Wykorzystywanie RFT w strategiach obronnych roślin.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowywanie konspektów ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Czytanie wskazaniej literatury i przygotowanie do zaliczenia zajęć10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady: prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu.
M-2Praca grupowa przy przeprowadzaniu ćwiczeń.
M-3Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-2_W01
Student potrafi wyjaśnić znaczenie metabolitów wtórnych oraz reaktywnych form tlenu w strategii dostosowywania się roślin do niekorzystnych warunków środowiska
UWW_1A_W01, UWW_1A_W04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-2_U01
Student umie posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z metabolizmem wtórnym i stresem oksydacyjnym u roślin.
UWW_1A_U05, UWW_1A_U13C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O06-2_K01
Student potrafi interpretować otrzymane wyniki
UWW_1A_K02C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-2_W01
Student potrafi wyjaśnić znaczenie metabolitów wtórnych oraz reaktywnych form tlenu w strategii dostosowywania się roślin do niekorzystnych warunków środowiska
2,0
3,0Student potrafi ogólnie omówić metabolity wtórne oraz reaktywne formy tlenu występujące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-2_U01
Student umie posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z metabolizmem wtórnym i stresem oksydacyjnym u roślin.
2,0
3,0Student ogólnie umie posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z metabolizmem wtórnym i stresem oksydacyjnym u roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O06-2_K01
Student potrafi interpretować otrzymane wyniki
2,0
3,0Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa, 2006
  2. Harborne J.B., Ekologia biochemiczna, PWN, Warszawa, 1997
  3. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L., Biologia komórki roślinnej t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Kopcewicz L., Lewak S. (red.), Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2006
  2. Kołodziejczyk A., Naturalne związki Organiczne, PWN, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnalizacyjne w organizmach roślinnych3
T-A-2Metody oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego jako wskaźników przystosowywania się roślin do czynników niekorzystnych6
T-A-3Metody oznaczania metabolitów wtórnych roślin6
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metaboliczne aspekty adaptacji roślin do środowiska. Znaczenie fitotoksyn i fitoaleksyn w strategii przetrwania roślin. Statyczna i indukowana obrona roślin2
T-W-2Metabolizm wtórny i jego koordynacja. Metabolity wtórne roślin – kwasy organiczne, terpeny, sterydy, alkaloidy i ich rola w strategiach dostosowawczych roślin.4
T-W-3Związki fenolowe, jako substancje w obronie roślin przed patogenami2
T-W-4Zalety i wady metabolizmu tlenowego. Dwa oblicza tlenu – pierwiastek życia oraz chorób i śmierci. Powstawanie, źródła oraz charakterystyka reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników (WR).2
T-W-5Wpływ RFT i WR na organizmy żywe. Stany patologiczne wywołane przez reaktywne formy tlenu. Mechanizmy obronne przed reaktywnymi formami tlenu. Komórkowe i pozakomórkowe mechanizmy antyoksydacyjne. Stres oksydacyjny – metaboliczna niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych. Wykorzystywanie RFT w strategiach obronnych roślin.5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowywanie konspektów ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Czytanie wskazaniej literatury i przygotowanie do zaliczenia zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-2_W01Student potrafi wyjaśnić znaczenie metabolitów wtórnych oraz reaktywnych form tlenu w strategii dostosowywania się roślin do niekorzystnych warunków środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Student zna i rozumie znaczenie metabolizmu wtórnego u roślin.
C-2Student umie scharakteryzować ważniejsze grupy metabolitów wtórnych oraz inne związki w obronie roślin.
C-3Student zna wady i zalety metabolizmu tlenowego, umie scharakteryzować stres oksydacyjny, jako metaboliczną niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych, a także ewolucyjny mechanizm w strategii przetrwania roślin.
C-4Student umie opisać prekursory metabolizmu wtórnego oraz jego znaczenie w życiu roślin.
C-5Student zna podstawowe reakcje obronne generowane przez rośliny w celu ochrony przed czynnikami szkodliwymi.
Treści programoweT-A-1Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnalizacyjne w organizmach roślinnych
T-A-2Metody oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego jako wskaźników przystosowywania się roślin do czynników niekorzystnych
T-A-3Metody oznaczania metabolitów wtórnych roślin
T-W-2Metabolizm wtórny i jego koordynacja. Metabolity wtórne roślin – kwasy organiczne, terpeny, sterydy, alkaloidy i ich rola w strategiach dostosowawczych roślin.
T-W-3Związki fenolowe, jako substancje w obronie roślin przed patogenami
T-W-1Metaboliczne aspekty adaptacji roślin do środowiska. Znaczenie fitotoksyn i fitoaleksyn w strategii przetrwania roślin. Statyczna i indukowana obrona roślin
T-W-4Zalety i wady metabolizmu tlenowego. Dwa oblicza tlenu – pierwiastek życia oraz chorób i śmierci. Powstawanie, źródła oraz charakterystyka reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników (WR).
T-W-5Wpływ RFT i WR na organizmy żywe. Stany patologiczne wywołane przez reaktywne formy tlenu. Mechanizmy obronne przed reaktywnymi formami tlenu. Komórkowe i pozakomórkowe mechanizmy antyoksydacyjne. Stres oksydacyjny – metaboliczna niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych. Wykorzystywanie RFT w strategiach obronnych roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykłady: prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu.
M-2Praca grupowa przy przeprowadzaniu ćwiczeń.
M-3Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru.
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi ogólnie omówić metabolity wtórne oraz reaktywne formy tlenu występujące w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-2_U01Student umie posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z metabolizmem wtórnym i stresem oksydacyjnym u roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Student zna i rozumie znaczenie metabolizmu wtórnego u roślin.
C-2Student umie scharakteryzować ważniejsze grupy metabolitów wtórnych oraz inne związki w obronie roślin.
C-3Student zna wady i zalety metabolizmu tlenowego, umie scharakteryzować stres oksydacyjny, jako metaboliczną niewydolność mechanizmów antyoksydacyjnych, a także ewolucyjny mechanizm w strategii przetrwania roślin.
C-4Student umie opisać prekursory metabolizmu wtórnego oraz jego znaczenie w życiu roślin.
C-5Student zna podstawowe reakcje obronne generowane przez rośliny w celu ochrony przed czynnikami szkodliwymi.
Treści programoweT-A-1Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnalizacyjne w organizmach roślinnych
T-A-2Metody oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego jako wskaźników przystosowywania się roślin do czynników niekorzystnych
T-A-3Metody oznaczania metabolitów wtórnych roślin
Metody nauczaniaM-2Praca grupowa przy przeprowadzaniu ćwiczeń.
M-3Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru.
S-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ogólnie umie posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z metabolizmem wtórnym i stresem oksydacyjnym u roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O06-2_K01Student potrafi interpretować otrzymane wyniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Student zna i rozumie znaczenie metabolizmu wtórnego u roślin.
Treści programoweT-A-1Reaktywne formy tlenu jako cząsteczki sygnalizacyjne w organizmach roślinnych
T-A-2Metody oznaczania parametrów stresu oksydacyjnego jako wskaźników przystosowywania się roślin do czynników niekorzystnych
T-A-3Metody oznaczania metabolitów wtórnych roślin
Metody nauczaniaM-2Praca grupowa przy przeprowadzaniu ćwiczeń.
M-3Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student pracuje w grupie i samodzielnie interpretuje otrzymane wyniki
3,5
4,0
4,5
5,0