Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Metody zagospodarowania wód opadowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody zagospodarowania wód opadowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje dotyczące elementów składowych klimatu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze stanem i oceną bilansu wodnego danego obszaru. Poznanie rodzaju i roli retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w obszarach wiejskich i miejskich. Zapoznanie z metodami i sposobami zagospodarowania wód opadowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Charakterystyka bilansu wodnego danego obszaru. Zagospodarowanie wód opadowych - uwarunkowania prawne.4
T-W-2Metody zagospodarwowania wód opadowych. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód. Rola retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych krajobrazu wiejskiego i miejskiego.6
T-W-3Zrównoważone systemy drenażu. Obliczanie opadu efektywnego. Zielone dachy. Formy wykorzystania wód deszczowych.4
T-W-4Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-2_W10
Student ma wiedzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
UWW_1A_W10C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-2_U18
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
UWW_1A_U18C-1T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-2_K01
Ma świadomość znaczenia wiedzy zwiazanej z zagospodarowywaniem wód opadowych w otaczającym go środowisku. Dzięki temu potrafi rozpoznać główne problemy praktyczne i poznawcze, jakie w tym zakresie się pojawiają.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-2_W10
Student ma wiedzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
2,0
3,0Student posiada wiedzę do oceny bilansu wodnego danego obszaru. Potrafi wymienić metody zagospodarwowania wód opadowych oraz zrównoważone systemy drenażu. Zna rolę retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w krajobrazie wiejskim i miejskim.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-2_U18
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
2,0
3,0Student posiada umiejętność wykonania oceny bilansu wodnego danego obszaru. Potrafi w ogólny sposób scharakteryzować metody zagospodarowania wód opadowych oraz role retencji w kształtowaniu zasobów wód w obszarach wiejskich i miejskich. Posiada umiejetność scharakteryzowania pozyskanych informacji poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-2_K01
Ma świadomość znaczenia wiedzy zwiazanej z zagospodarowywaniem wód opadowych w otaczającym go środowisku. Dzięki temu potrafi rozpoznać główne problemy praktyczne i poznawcze, jakie w tym zakresie się pojawiają.
2,0
3,0Poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiazywania problemów związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe, odprowadzanie, zagospodarowywanie, podczyszczanie i wykorzystanie., Seidel-Przywecki, 2012
  2. Seria artykułów z czasopisma Inżynier budownictwa

Literatura dodatkowa

  1. Akty prawne z wiązane z cohroną środowiska, gospodarką wodną i odpadowo-ściekową

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka bilansu wodnego danego obszaru. Zagospodarowanie wód opadowych - uwarunkowania prawne.4
T-W-2Metody zagospodarwowania wód opadowych. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód. Rola retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych krajobrazu wiejskiego i miejskiego.6
T-W-3Zrównoważone systemy drenażu. Obliczanie opadu efektywnego. Zielone dachy. Formy wykorzystania wód deszczowych.4
T-W-4Zaliczenie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów10
A-W-3Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-2_W10Student ma wiedzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i oceną bilansu wodnego danego obszaru. Poznanie rodzaju i roli retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w obszarach wiejskich i miejskich. Zapoznanie z metodami i sposobami zagospodarowania wód opadowych.
Treści programoweT-W-2Metody zagospodarwowania wód opadowych. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód. Rola retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych krajobrazu wiejskiego i miejskiego.
T-W-1Charakterystyka bilansu wodnego danego obszaru. Zagospodarowanie wód opadowych - uwarunkowania prawne.
T-W-3Zrównoważone systemy drenażu. Obliczanie opadu efektywnego. Zielone dachy. Formy wykorzystania wód deszczowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę do oceny bilansu wodnego danego obszaru. Potrafi wymienić metody zagospodarwowania wód opadowych oraz zrównoważone systemy drenażu. Zna rolę retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w krajobrazie wiejskim i miejskim.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-2_U18Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i oceną bilansu wodnego danego obszaru. Poznanie rodzaju i roli retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w obszarach wiejskich i miejskich. Zapoznanie z metodami i sposobami zagospodarowania wód opadowych.
Treści programoweT-W-2Metody zagospodarwowania wód opadowych. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód. Rola retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych krajobrazu wiejskiego i miejskiego.
T-W-3Zrównoważone systemy drenażu. Obliczanie opadu efektywnego. Zielone dachy. Formy wykorzystania wód deszczowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność wykonania oceny bilansu wodnego danego obszaru. Potrafi w ogólny sposób scharakteryzować metody zagospodarowania wód opadowych oraz role retencji w kształtowaniu zasobów wód w obszarach wiejskich i miejskich. Posiada umiejetność scharakteryzowania pozyskanych informacji poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-2_K01Ma świadomość znaczenia wiedzy zwiazanej z zagospodarowywaniem wód opadowych w otaczającym go środowisku. Dzięki temu potrafi rozpoznać główne problemy praktyczne i poznawcze, jakie w tym zakresie się pojawiają.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i oceną bilansu wodnego danego obszaru. Poznanie rodzaju i roli retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych w obszarach wiejskich i miejskich. Zapoznanie z metodami i sposobami zagospodarowania wód opadowych.
Treści programoweT-W-2Metody zagospodarwowania wód opadowych. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód. Rola retencji wodnej w kształtowaniu zasobów wód opadowych krajobrazu wiejskiego i miejskiego.
T-W-1Charakterystyka bilansu wodnego danego obszaru. Zagospodarowanie wód opadowych - uwarunkowania prawne.
T-W-3Zrównoważone systemy drenażu. Obliczanie opadu efektywnego. Zielone dachy. Formy wykorzystania wód deszczowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiazywania problemów związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych.
3,5
4,0
4,5
5,0