Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Zrównoważone gospodarowanie wodą:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zrównoważone gospodarowanie wodą
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodną roślin i gleby.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z istotą gospodarki wodnej, pod katem jej zrównoważonego funkcjonowania. Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i planów ochrony zasobów wodnych. Oceny potrzeb wodnych w gospodarce komunalno-przemysłowej oraz rolnictwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie, cele i zadania gospodarki wodnej, akty prawne z nia związane. Strategia gospodarki wodnej - plany do 2030 roku.8
T-W-2Problemy gospodarowania wodą w gospodarce komunalno-przemysłowej i rolnictwie. Gospodarwowanie wodą w warunkach zmieniającego się klimatu. Proekologiczne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Plany ochrony zasobów wodnych.4
T-W-3Charakterystyka wodo- i energooszczędnych systemów nawadniania w gospodarstwie rolnym oraz szkółach leśnych.2
T-W-4Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia12
A-W-3Konsultacje3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-1_W10
Student ma więdzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
UWW_1A_W10C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-1_U10
Student potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
UWW_1A_U10C-1T-W-1, T-W-2M-1S-1
UWW_1A_O08-1_U18
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
UWW_1A_U18C-1T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_O08-1_K01
Ma świadomość roli, jaka może spełnić w przypadku aktywnej działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska poprzez zrównoważone gospodarowanie jego zasobami wodnymi.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-1_W10
Student ma więdzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową z zakresu funkcjonowania gospodarki wodnej w otoczeniu człowieka. Poprawnie definiuje sposoby zrównoważonego gospodarwowania wodami. Wie jakie sa główne problemy w ochronie zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-1_U10
Student potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
2,0
3,0Student posiada wiedzę związaną z celami i zadaniami gospodarki wodnej. Rozumie w stopniu ogólnym potrzeby wodne i problemy gospodarowowania wodą w rolnictwie. Potrafi wymienić plany ochrony zasobów wodnych oraz proekologiczne systemy zarządzania nimi.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_O08-1_U18
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
2,0
3,0Posiada umiejętność wykonania i przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej zebranych materiałów i informacji związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem wodą.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_O08-1_K01
Ma świadomość roli, jaka może spełnić w przypadku aktywnej działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska poprzez zrównoważone gospodarowanie jego zasobami wodnymi.
2,0
3,0Student poprawnie formułuje cele i sposoby działań dla zrównoważonego gospodarowania wodą w srodowisku przyrodniczym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chełmicki W, Woda, zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa, 2001
  2. Mikulski Z., Gospodarka wodna, PWN, Warszawa, 1998
  3. Mioduszewski W., Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym, IMUZ, Falenty, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa Prawo wodne z późniejszymi zmianami, 2001
  2. Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania wodami do roku 2030, PROEKO CDM, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie, cele i zadania gospodarki wodnej, akty prawne z nia związane. Strategia gospodarki wodnej - plany do 2030 roku.8
T-W-2Problemy gospodarowania wodą w gospodarce komunalno-przemysłowej i rolnictwie. Gospodarwowanie wodą w warunkach zmieniającego się klimatu. Proekologiczne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Plany ochrony zasobów wodnych.4
T-W-3Charakterystyka wodo- i energooszczędnych systemów nawadniania w gospodarstwie rolnym oraz szkółach leśnych.2
T-W-4Zaliczenie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia12
A-W-3Konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-1_W10Student ma więdzę niezbędną do zrozumienia naturalnych układów ekologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z istotą gospodarki wodnej, pod katem jej zrównoważonego funkcjonowania. Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i planów ochrony zasobów wodnych. Oceny potrzeb wodnych w gospodarce komunalno-przemysłowej oraz rolnictwie.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka wodo- i energooszczędnych systemów nawadniania w gospodarstwie rolnym oraz szkółach leśnych.
T-W-1Pojęcie, cele i zadania gospodarki wodnej, akty prawne z nia związane. Strategia gospodarki wodnej - plany do 2030 roku.
T-W-2Problemy gospodarowania wodą w gospodarce komunalno-przemysłowej i rolnictwie. Gospodarwowanie wodą w warunkach zmieniającego się klimatu. Proekologiczne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Plany ochrony zasobów wodnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową z zakresu funkcjonowania gospodarki wodnej w otoczeniu człowieka. Poprawnie definiuje sposoby zrównoważonego gospodarwowania wodami. Wie jakie sa główne problemy w ochronie zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-1_U10Student potrafi krytycznie analizować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z istotą gospodarki wodnej, pod katem jej zrównoważonego funkcjonowania. Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i planów ochrony zasobów wodnych. Oceny potrzeb wodnych w gospodarce komunalno-przemysłowej oraz rolnictwie.
Treści programoweT-W-1Pojęcie, cele i zadania gospodarki wodnej, akty prawne z nia związane. Strategia gospodarki wodnej - plany do 2030 roku.
T-W-2Problemy gospodarowania wodą w gospodarce komunalno-przemysłowej i rolnictwie. Gospodarwowanie wodą w warunkach zmieniającego się klimatu. Proekologiczne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Plany ochrony zasobów wodnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę związaną z celami i zadaniami gospodarki wodnej. Rozumie w stopniu ogólnym potrzeby wodne i problemy gospodarowowania wodą w rolnictwie. Potrafi wymienić plany ochrony zasobów wodnych oraz proekologiczne systemy zarządzania nimi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-1_U18Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia prostych opracowań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z istotą gospodarki wodnej, pod katem jej zrównoważonego funkcjonowania. Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i planów ochrony zasobów wodnych. Oceny potrzeb wodnych w gospodarce komunalno-przemysłowej oraz rolnictwie.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka wodo- i energooszczędnych systemów nawadniania w gospodarstwie rolnym oraz szkółach leśnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada umiejętność wykonania i przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej zebranych materiałów i informacji związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem wodą.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_O08-1_K01Ma świadomość roli, jaka może spełnić w przypadku aktywnej działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska poprzez zrównoważone gospodarowanie jego zasobami wodnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z istotą gospodarki wodnej, pod katem jej zrównoważonego funkcjonowania. Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej problemów i planów ochrony zasobów wodnych. Oceny potrzeb wodnych w gospodarce komunalno-przemysłowej oraz rolnictwie.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka wodo- i energooszczędnych systemów nawadniania w gospodarstwie rolnym oraz szkółach leśnych.
T-W-1Pojęcie, cele i zadania gospodarki wodnej, akty prawne z nia związane. Strategia gospodarki wodnej - plany do 2030 roku.
T-W-2Problemy gospodarowania wodą w gospodarce komunalno-przemysłowej i rolnictwie. Gospodarwowanie wodą w warunkach zmieniającego się klimatu. Proekologiczne systemy zarządzania zasobami wodnymi. Plany ochrony zasobów wodnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie formułuje cele i sposoby działań dla zrównoważonego gospodarowania wodą w srodowisku przyrodniczym.
3,5
4,0
4,5
5,0