Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa innych gatunków sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT4 5 0,30,19zaliczenie
wykładyW4 20 1,50,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 20 1,20,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, podstawy ogrodnictwa, gleboznawstwa i żywienia roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
C-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.20
20
zajęcia terenowe
T-T-1Rozpoznawanie gatunków roślin sadowniczych5
5
wykłady
T-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje3
A-A-3przygotowanie do zajeć audytoryjnych i sprawdzianów5
A-A-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu8
36
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
9
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie literatury fachowej10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C19_W01
Ma wiedzę o gatunkach i odmianach drzew owocowych i ich wymaganiach, zna cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-2, C-1T-T-1, T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2, M-4S-3, S-2, S-1
UWW_1A_C19_W02
Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz nowoczesnych technologii uprawy drzew owocowych.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W12, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-3, C-4, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C19_U01
Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian drzew owocowych.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U13C-1T-W-1M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-1
UWW_1A_C19_U02
Umiejętność uprawy poszczególnych gatunków drzew owocowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U02, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-3, C-4, C-2T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C19_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-3, C-4, C-2, C-1T-T-1, T-W-1, T-A-1M-3, M-1, M-2, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C19_W01
Ma wiedzę o gatunkach i odmianach drzew owocowych i ich wymaganiach, zna cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat gatunków i odmian drzew sadowniczych oraz o ich wymaganiach
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C19_W02
Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz nowoczesnych technologii uprawy drzew owocowych.
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą uprawy drzew owocowych i organizacji produkcji sadowniczej oraz technologii stosowanych w produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C19_U01
Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian drzew owocowych.
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C19_U02
Umiejętność uprawy poszczególnych gatunków drzew owocowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi uprawiać poszczególne drzewa i krzewy sadownicze oraz rozpoznawać zagrożenia występujące w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C19_K01
student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2005
  2. Rejman A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. Żurawicz E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze
  2. Sad Nowoczesny

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.20
20

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Rozpoznawanie gatunków roślin sadowniczych5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.20
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach20
A-A-2konsultacje3
A-A-3przygotowanie do zajeć audytoryjnych i sprawdzianów5
A-A-4studiowanie literatury z zakresu przedmiotu8
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu4
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3konsultacje5
A-W-4studiowanie literatury fachowej10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C19_W01Ma wiedzę o gatunkach i odmianach drzew owocowych i ich wymaganiach, zna cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-T-1Rozpoznawanie gatunków roślin sadowniczych
T-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat gatunków i odmian drzew sadowniczych oraz o ich wymaganiach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C19_W02Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz nowoczesnych technologii uprawy drzew owocowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W12student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do ochrony winorośli i innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
C-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna podstawową tematykę dotyczącą uprawy drzew owocowych i organizacji produkcji sadowniczej oraz technologii stosowanych w produkcji sadowniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C19_U01Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian drzew owocowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: rozpoznawanie roślin
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C19_U02Umiejętność uprawy poszczególnych gatunków drzew owocowych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U02student ma umiejętność rozpoznawania i charakterystyki głównych typów gleb
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
C-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
Treści programoweT-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym potrafi uprawiać poszczególne drzewa i krzewy sadownicze oraz rozpoznawać zagrożenia występujące w procesie produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C19_K01student ma świadomość odpowiedniego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych.
C-4Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych.
C-2Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych.
C-1Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym.
Treści programoweT-T-1Rozpoznawanie gatunków roślin sadowniczych
T-W-1Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców przeznaczonych do przemysłu fermentacyjnego. Lokalizacja sadów. Wybór stanowiska, zasady zakładania i produkcji. Zabiegi pielęgnacyjne.
T-A-1Wymagania i uprawa poszczególnych gatunków drzew owocowych - gleba, żywienie mineralne, nawadnianie. Charakterystyka najważniejszych odmian drzew owocowych.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość wykorzystania posiadanej wiedzy oraz konieczności samodokształcania zawodowego w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów podejmowanych działań związanych z uprawą roślin sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0