Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji ogrodniczej 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji ogrodniczej 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,49zaliczenie
wykładyW3 20 1,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw biologii roślin i oddziaływania środowiska klimatyczno-glebowego na rośliny ogrodnicze oraz podstawy uprawy i nawożenia roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z podstawami produkcji, zastosowaniem i asortymentem wybranych grup roślin ozdobnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami produkcji wybranych gatunków warzyw należących do 10 grup użytkowych.
C-3Zaznajomienie studentów z metodami produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment bylin.5
T-A-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy kapustnych5
10
wykłady
T-W-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i pojemnikowych.8
T-W-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy: psiankowatych, dyniowatych, cebulowych, liściowych, strączkowych, korzeniowych, rzepowatych, wieloletnich i różnych.8
T-W-3Podstawy produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych4
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach10
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia6
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu8
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian z ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Przygotowanie i prezentowanie przygotowanego zagadnienia
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C11_W01
Student zna podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment wybranych gatunków i grup roślin ogrodniczych.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-1, C-2, C-3T-A-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C11_U01
Student nabywa umiejętności prowadzenia uprawy wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C11_K01
Student dokształca się i wprowadza do produkcji ogrodniczej nowe trendy uprawowe, krytycznie ocenia skutki swoich decyzji.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K04C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C11_W01
Student zna podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment wybranych gatunków i grup roślin ogrodniczych.
2,0
3,0Student zna podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment wybranych gatunków i grup roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C11_U01
Student nabywa umiejętności prowadzenia uprawy wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
2,0
3,0Student potrafi wyprodukować 60% gatunków roślin ogrodniczych, będących przedmiotem treści wykładów i ćwiczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C11_K01
Student dokształca się i wprowadza do produkcji ogrodniczej nowe trendy uprawowe, krytycznie ocenia skutki swoich decyzji.
2,0
3,0Student przejawia niewielką chęć dokształcania się, wykazuje się znikomą inicjatywą, nie potrafi krytycznie ocenić skutków swojej działalności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Orłowski M. (red.), Polowa uprawa warzyw., Brasika, Szczecin, 2000
  3. Pieniążek S.A., Sadownictwo., PWRiL, W-wa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kołota E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, Wydaw. UP, Wrocław, 2007
  2. Czasopisma ogrodnicze:, Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, Jagodnik, Warzywa, Pod Osłonami., Hortpress, Plantpress, 2017

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment bylin.5
T-A-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy kapustnych5
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i pojemnikowych.8
T-W-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy: psiankowatych, dyniowatych, cebulowych, liściowych, strączkowych, korzeniowych, rzepowatych, wieloletnich i różnych.8
T-W-3Podstawy produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych4
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach10
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia6
A-A-3Studiowanie literatury przedmiotu8
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C11_W01Student zna podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment wybranych gatunków i grup roślin ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawami produkcji, zastosowaniem i asortymentem wybranych grup roślin ozdobnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami produkcji wybranych gatunków warzyw należących do 10 grup użytkowych.
C-3Zaznajomienie studentów z metodami produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych
Treści programoweT-A-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment bylin.
T-W-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i pojemnikowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment wybranych gatunków i grup roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C11_U01Student nabywa umiejętności prowadzenia uprawy wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawami produkcji, zastosowaniem i asortymentem wybranych grup roślin ozdobnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami produkcji wybranych gatunków warzyw należących do 10 grup użytkowych.
C-3Zaznajomienie studentów z metodami produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych
Treści programoweT-A-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment bylin.
T-A-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy kapustnych
T-W-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i pojemnikowych.
T-W-3Podstawy produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych
T-W-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy: psiankowatych, dyniowatych, cebulowych, liściowych, strączkowych, korzeniowych, rzepowatych, wieloletnich i różnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Przygotowanie i prezentowanie przygotowanego zagadnienia
S-1Ocena formująca: sprawdzian z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyprodukować 60% gatunków roślin ogrodniczych, będących przedmiotem treści wykładów i ćwiczeń.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C11_K01Student dokształca się i wprowadza do produkcji ogrodniczej nowe trendy uprawowe, krytycznie ocenia skutki swoich decyzji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z podstawami produkcji, zastosowaniem i asortymentem wybranych grup roślin ozdobnych.
C-2Zapoznanie studentów z podstawami produkcji wybranych gatunków warzyw należących do 10 grup użytkowych.
C-3Zaznajomienie studentów z metodami produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych
Treści programoweT-A-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment bylin.
T-A-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy kapustnych
T-W-1Podstawy produkcji, zastosowanie i asortyment roślin ozdobnych jednorocznych, dwuletnich i pojemnikowych.
T-W-3Podstawy produkcji wybranych gatunków roślin sadowniczych
T-W-2Podstawy produkcji wybranych gatunków warzyw z grupy: psiankowatych, dyniowatych, cebulowych, liściowych, strączkowych, korzeniowych, rzepowatych, wieloletnich i różnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Przygotowanie i prezentowanie przygotowanego zagadnienia
S-1Ocena formująca: sprawdzian z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student przejawia niewielką chęć dokształcania się, wykazuje się znikomą inicjatywą, nie potrafi krytycznie ocenić skutków swojej działalności.
3,5
4,0
4,5
5,0