Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Estetyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Estetyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy filozofii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki jako wiedzy o moralności.
C-2Umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych.
C-4Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktu moralnego i definiowania istoty konfliktu w kontekście rozwiązań problemów zawodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Estetyka jako nauka - przedmiot, badania, cele. Podstawowe koncepcje estetyczne od starozytności do współczesności.2
T-W-2Systemy filozoficzne i koncepcje estetyczne - Sokrates, Arystoteles, Platon.1
T-W-3Znaczenie dzieła sztuki od starożytności po dzieło awangardowe i ponowoczesne.Przykłady poglądów estetycznych od starozytności po współczesność.2
T-W-4Zarys historii estetyki (podstawowe kierunki i stanowiska) – wielkie cywilizacje Grecji i Rzymu. Średniowiecze.2
T-W-5Estetyka wieku XV, XVI, XVII. Estetyka Romantyzmu.1
T-W-6Najważniejsze zagadnienia estetyczne XIX, XX wieku od II wojny światowej oraz po 1945 roku po dzień dzisiejszy.2
T-W-7Główne aspekty estetyki. Dzieło sztuki. Proces twórczy . Doświadczenie estetyczne. Wartości. Pojęcie świata sztuki.1
T-W-8Estetyka filozoficzna - rozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym.1
T-W-9Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyką życia codziennego.1
T-W-10Estetyka mediów elektronicznych oraz kultury popularnej i ich wpływ na kształtowanie otoczenia.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie z literatury przedmiotu i napisanie eseju na wybrany temat.13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy.
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju .

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-2_W01
Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu estetyki, potrafi umiejscowić rozważania estetyczne w kontekście wiedzy na temat podstawowych wartości kulturowych.
UWW_1A_W22C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-7M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-2_U02
Student w formie werbalnej i pisemnej ocenia na poziomie podstawowym wartości kulturowe z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu estetyki.
UWW_1A_U17C-2, C-4, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-7M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-2_K01
Student posiada kompetencje identyfikacji dylematów estetycznyh i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej.
UWW_1A_K02C-2, C-4, C-3, C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-7M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-2_W01
Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu estetyki, potrafi umiejscowić rozważania estetyczne w kontekście wiedzy na temat podstawowych wartości kulturowych.
2,0
3,0Zna pojęcia oraz zasadnicze problemy związane ze zjawiskami moralnymi – wyodrębnia je i omawia. Nie zawsze rozumie znaczenie rozważań etycznych w opisie człowieka. Wiedza w powyższym zakresie ma charakter pamięciowy. Znajomość zagadnień obejmuje 60% treści przedmiotowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-2_U02
Student w formie werbalnej i pisemnej ocenia na poziomie podstawowym wartości kulturowe z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu estetyki.
2,0
3,0Wypowiedzi ustne i pisemne wskazują na pogłębioną refleksję w kontekście wyborów moralnych, co wyraża się w poszukiwaniu zróżnicowanych argumentów uzasadniających dokonywane wybory oraz krytyczną postawę.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-2_K01
Student posiada kompetencje identyfikacji dylematów estetycznyh i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej.
2,0
3,0W większości sytuacji teoretycznych i praktycznych (60%) wyodrębnia dylematy etyczne i uwzględnia je przy poszukiwaniu rozwiązań. Poza ponoszeniem odpowiedzialności rozumie konieczność jej podejmowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. P.Singer (red.), Przewodnik po etyce, KiW, Kraków, 2000
  2. P.Singer, Etyka praktyczna, KiW, Kraków, 2007
  3. Z.Kalita (red.), Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
  4. P.Vardy, P.Grosch, Etyka. Poglady i problemy, Zysk i S-ka, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. J.Hołówka, Etyka w działaniu, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2001
  2. B.Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2000
  3. M.Ossowska, O człowieku moralności i etyce, PWN, Warszawa, 1983

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Estetyka jako nauka - przedmiot, badania, cele. Podstawowe koncepcje estetyczne od starozytności do współczesności.2
T-W-2Systemy filozoficzne i koncepcje estetyczne - Sokrates, Arystoteles, Platon.1
T-W-3Znaczenie dzieła sztuki od starożytności po dzieło awangardowe i ponowoczesne.Przykłady poglądów estetycznych od starozytności po współczesność.2
T-W-4Zarys historii estetyki (podstawowe kierunki i stanowiska) – wielkie cywilizacje Grecji i Rzymu. Średniowiecze.2
T-W-5Estetyka wieku XV, XVI, XVII. Estetyka Romantyzmu.1
T-W-6Najważniejsze zagadnienia estetyczne XIX, XX wieku od II wojny światowej oraz po 1945 roku po dzień dzisiejszy.2
T-W-7Główne aspekty estetyki. Dzieło sztuki. Proces twórczy . Doświadczenie estetyczne. Wartości. Pojęcie świata sztuki.1
T-W-8Estetyka filozoficzna - rozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym.1
T-W-9Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyką życia codziennego.1
T-W-10Estetyka mediów elektronicznych oraz kultury popularnej i ich wpływ na kształtowanie otoczenia.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Przygotowanie z literatury przedmiotu i napisanie eseju na wybrany temat.13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-2_W01Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu estetyki, potrafi umiejscowić rozważania estetyczne w kontekście wiedzy na temat podstawowych wartości kulturowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W22student posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki jako wiedzy o moralności.
Treści programoweT-W-4Zarys historii estetyki (podstawowe kierunki i stanowiska) – wielkie cywilizacje Grecji i Rzymu. Średniowiecze.
T-W-5Estetyka wieku XV, XVI, XVII. Estetyka Romantyzmu.
T-W-6Najważniejsze zagadnienia estetyczne XIX, XX wieku od II wojny światowej oraz po 1945 roku po dzień dzisiejszy.
T-W-8Estetyka filozoficzna - rozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym.
T-W-9Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyką życia codziennego.
T-W-10Estetyka mediów elektronicznych oraz kultury popularnej i ich wpływ na kształtowanie otoczenia.
T-W-7Główne aspekty estetyki. Dzieło sztuki. Proces twórczy . Doświadczenie estetyczne. Wartości. Pojęcie świata sztuki.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju .
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna pojęcia oraz zasadnicze problemy związane ze zjawiskami moralnymi – wyodrębnia je i omawia. Nie zawsze rozumie znaczenie rozważań etycznych w opisie człowieka. Wiedza w powyższym zakresie ma charakter pamięciowy. Znajomość zagadnień obejmuje 60% treści przedmiotowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-2_U02Student w formie werbalnej i pisemnej ocenia na poziomie podstawowym wartości kulturowe z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu estetyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U17student posiada umiejętność oceny znaczenia w życiu człowieka zagadnień wynikających z nauk humanistycznych i społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego.
C-4Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktu moralnego i definiowania istoty konfliktu w kontekście rozwiązań problemów zawodowych.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych.
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki jako wiedzy o moralności.
Treści programoweT-W-1Estetyka jako nauka - przedmiot, badania, cele. Podstawowe koncepcje estetyczne od starozytności do współczesności.
T-W-2Systemy filozoficzne i koncepcje estetyczne - Sokrates, Arystoteles, Platon.
T-W-3Znaczenie dzieła sztuki od starożytności po dzieło awangardowe i ponowoczesne.Przykłady poglądów estetycznych od starozytności po współczesność.
T-W-4Zarys historii estetyki (podstawowe kierunki i stanowiska) – wielkie cywilizacje Grecji i Rzymu. Średniowiecze.
T-W-5Estetyka wieku XV, XVI, XVII. Estetyka Romantyzmu.
T-W-6Najważniejsze zagadnienia estetyczne XIX, XX wieku od II wojny światowej oraz po 1945 roku po dzień dzisiejszy.
T-W-8Estetyka filozoficzna - rozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym.
T-W-9Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyką życia codziennego.
T-W-10Estetyka mediów elektronicznych oraz kultury popularnej i ich wpływ na kształtowanie otoczenia.
T-W-7Główne aspekty estetyki. Dzieło sztuki. Proces twórczy . Doświadczenie estetyczne. Wartości. Pojęcie świata sztuki.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju .
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wypowiedzi ustne i pisemne wskazują na pogłębioną refleksję w kontekście wyborów moralnych, co wyraża się w poszukiwaniu zróżnicowanych argumentów uzasadniających dokonywane wybory oraz krytyczną postawę.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-2_K01Student posiada kompetencje identyfikacji dylematów estetycznyh i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego.
C-4Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktu moralnego i definiowania istoty konfliktu w kontekście rozwiązań problemów zawodowych.
C-3Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych.
C-1Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki jako wiedzy o moralności.
Treści programoweT-W-4Zarys historii estetyki (podstawowe kierunki i stanowiska) – wielkie cywilizacje Grecji i Rzymu. Średniowiecze.
T-W-5Estetyka wieku XV, XVI, XVII. Estetyka Romantyzmu.
T-W-6Najważniejsze zagadnienia estetyczne XIX, XX wieku od II wojny światowej oraz po 1945 roku po dzień dzisiejszy.
T-W-8Estetyka filozoficzna - rozumienie estetyki w sensie nauki o doświadczeniu estetycznym.
T-W-9Najnowsze zjawiska w kulturze związane z estetyką życia codziennego.
T-W-10Estetyka mediów elektronicznych oraz kultury popularnej i ich wpływ na kształtowanie otoczenia.
T-W-7Główne aspekty estetyki. Dzieło sztuki. Proces twórczy . Doświadczenie estetyczne. Wartości. Pojęcie świata sztuki.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład konwersatoryjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju .
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W większości sytuacji teoretycznych i praktycznych (60%) wyodrębnia dylematy etyczne i uwzględnia je przy poszukiwaniu rozwiązań. Poza ponoszeniem odpowiedzialności rozumie konieczność jej podejmowania.
3,5
4,0
4,5
5,0