Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Historia sztuki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia sztuki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z historii sztuki i historii powszechnej nabyta w trakcie nauki na poziomie podstawowym i średnim.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.1
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu1
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.1
T-W-4Gotyk.1
T-W-5Renesans.1
T-W-6Barok i rokoko.1
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.1
T-W-8Realizm i akademizm.1
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.1
T-W-10Secesja, symbolizm i modernizm.1
T-W-11Ekspresjonizm i kubizm.1
T-W-12Surrealizm.1
T-W-13Sztuka II połowy XX wieku.1
T-W-14Konstruktywizm i Postmodernizm.1
T-W-15Sztuka nowych mediów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Czytanie wskazanej literatury Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych Regularne zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-1_W01
Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
UWW_1A_W22C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-10, T-W-14, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-13, T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-12, T-W-6, T-W-15M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-1_U01
Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
UWW_1A_U17C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-10, T-W-14, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-13, T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-12, T-W-6, T-W-15M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A09-1_K04
Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
UWW_1A_K02C-3, C-1, C-2, C-4T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-10, T-W-14, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-13, T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-12, T-W-6, T-W-15M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-1_W01
Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
2,0Student nie zna dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych, nie posiada wiedzy pozwalającej w najprostszy sposób wykazać ich znaczenia w kształtowaniu historii sztuki.
3,0Student zna tylko wybrane dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, ale nie posiada wiedzy pozwalającej na swobodne wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu historii sztuki.
3,5Student zna większość dawnych i wspólczesnych tendencji i konwencji stylkowych i posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
4,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych stylów w sztuce. Posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie znaczenia większości z nich w kształtowaniu historii sztuki, uwarunkowań kulturowych i filozoficznych kształtujących architekturę.
4,5Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych styli w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu historii sztuki., uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę.
5,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze style w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu historii sztuki, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę. Nabył również wiedzę w sposób bezpośredni poprzez kontak z dziełem sztuki na wystawach muzealnych i w galeriach.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-1_U01
Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
2,0Student nie potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartości kulturowej krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,0Student potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce.
4,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki wybrane dzieło sztuki.
4,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych.
5,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi efektownie wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach. Potrafi swobodnie scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych. Potrafi przeprowadzić polemikę.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A09-1_K04
Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
2,0Student nie rozumie sztuki i architektury krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście tylko wybranych uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście większości uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować.
5,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować i wykorzystywać do budowania własnej postawy twórczej.

Literatura podstawowa

  1. Anda Rotenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, SENTOR Wydawnictwo Piotra Marciszuka, Warszawa, 2005
  2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, wydanie siódme
  3. Barbara Osińska, Sztuka i czas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1977
  2. Terry Eagleton, Iluzje postmodernizmu, Spacja, Warszawa, 1998
  3. Krystyna Zwolińska, Mała historia sztuki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.1
T-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu1
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.1
T-W-4Gotyk.1
T-W-5Renesans.1
T-W-6Barok i rokoko.1
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.1
T-W-8Realizm i akademizm.1
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.1
T-W-10Secesja, symbolizm i modernizm.1
T-W-11Ekspresjonizm i kubizm.1
T-W-12Surrealizm.1
T-W-13Sztuka II połowy XX wieku.1
T-W-14Konstruktywizm i Postmodernizm.1
T-W-15Sztuka nowych mediów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach Czytanie wskazanej literatury Udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych Regularne zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-1_W01Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W22student posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-5Renesans.
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-10Secesja, symbolizm i modernizm.
T-W-14Konstruktywizm i Postmodernizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-13Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-11Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-12Surrealizm.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-15Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna dawnych i współczesnych tendencji i konwencji stylowych, nie posiada wiedzy pozwalającej w najprostszy sposób wykazać ich znaczenia w kształtowaniu historii sztuki.
3,0Student zna tylko wybrane dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, ale nie posiada wiedzy pozwalającej na swobodne wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu historii sztuki.
3,5Student zna większość dawnych i wspólczesnych tendencji i konwencji stylkowych i posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie ich znaczenia w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu.
4,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych stylów w sztuce. Posiada wiedzę pozwalającą na wykazanie znaczenia większości z nich w kształtowaniu historii sztuki, uwarunkowań kulturowych i filozoficznych kształtujących architekturę.
4,5Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, posiada wiedzę pozwalającą na scharakteryzowanie najważniejszych styli w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu historii sztuki., uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę.
5,0Zna dawne i współczesne tendencje i konwencje stylowe, potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze style w sztuce wraz z podaniem przykładów. Zna ich znaczenie w kształtowaniu historii sztuki, uwarunkowania kulturowe i filozoficzne kształtujące architekturę. Nabył również wiedzę w sposób bezpośredni poprzez kontak z dziełem sztuki na wystawach muzealnych i w galeriach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-1_U01Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U17student posiada umiejętność oceny znaczenia w życiu człowieka zagadnień wynikających z nauk humanistycznych i społecznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-5Renesans.
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-10Secesja, symbolizm i modernizm.
T-W-14Konstruktywizm i Postmodernizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-13Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-11Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-12Surrealizm.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-15Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartości kulturowej krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,0Student potrafi na poziomie podstawowym ocenić wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki.
3,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce.
4,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki wybrane dzieło sztuki.
4,5Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach i scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych.
5,0Student ocenia na poziomie podstawowym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych w odniesieniu do historii sztuki, potrafi efektownie wykorzystać zagadnienia poruszane na wykładach. Potrafi swobodnie scharakteryzować poszczególne style i kierunki w sztuce. Umie przeanalizować i zinterpretować dzieło sztuki, także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych, ideowych i materialnych. Potrafi przeprowadzić polemikę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A09-1_K04Student rozumie sztukę, a szczególnie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z najważniejszymi architektury i urbanistyki w historii sztuki.
C-1Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.
C-2Wykształcenie w studencie wrażliwości na kontakt z dziełem sztuki.
C-4Umiejętność odczytywania dzieła sztuki w kontekście uwarunkowań ideowych, społecznych, materialnych i kulturowych.
Treści programoweT-W-2Wielka cywilizacja Grecji i Rzymu
T-W-5Renesans.
T-W-1Sztuka prehistoryczna i starożytny Egipt.
T-W-10Secesja, symbolizm i modernizm.
T-W-14Konstruktywizm i Postmodernizm.
T-W-9Impresjonizm i postimpresjonizm.
T-W-3Sztuka wczesnego średniowiecza i sztuka romańska.
T-W-4Gotyk.
T-W-13Sztuka II połowy XX wieku.
T-W-11Ekspresjonizm i kubizm.
T-W-8Realizm i akademizm.
T-W-7Neoklasycyzm i Romantyzm.
T-W-12Surrealizm.
T-W-6Barok i rokoko.
T-W-15Sztuka nowych mediów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy wykład konwersacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas wykładów Ocena udziału studenta w wystawach i wydarzeniach artystycznych Eksploracja ekspozycji muzealnych zgromadzonych w regionie aktywności studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu końcowego Ocena aktywności studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie sztuki i architektury krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście tylko wybranych uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
3,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście większości uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
4,5Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować.
5,0Student rozumie sztukę i architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych i potrafi o nich swobodnie dyskutować i wykorzystywać do budowania własnej postawy twórczej.