Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Nawadnianie winnic, sadów i jagodników:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nawadnianie winnic, sadów i jagodników
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 0,50,19zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 5 1,00,30zaliczenie
wykładyW3 35 1,50,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza podstawowo z zakresu technologii produkcji roślinnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze stanem i bilansem zasobów oraz potrzeb wodnych. Charakterystyka systemów i metod sterowania nawadnianiem stosowanych w winnicach, sadach i jagodnikach. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
C-2Poznanie metod obliczania bilansu wodnego określonego obszaru. Ocena potrzeb wodnych i obliczenie jednorazowych i sezonowych norm nawadniania. Zaprojektowanie systemu nawadniania dla wybranego gospodarstwa ogrodniczego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie bilansu wodnego gleby i rośliny. Obliczanie wielkości jednorazowej i sezonowej dawki nawadniania i głębokości zwilżenia gleby.4
T-A-2zaliczenie1
5
laboratoria
T-L-1Sporządzenie ramowego harmonogramu nawadniania w oparciu o wybraną metodę sterowania nawadnianiem5
5
wykłady
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych kształtujących wzrost, rozwój i plonowanie roslin. Zasoby wodne i potrzeby wodne, bilans zasobów i potrzeb wodnych. Wybrane zagadnienia prawne związane z gospodark wodną i nawadnianiem roślin. Rozwój technik i systemów poboru wody i nawadniania w ujęciu historycznym.6
T-W-2Gospodarka wodna roślin i gleby4
T-W-3Charakterystyka systemów nawadniania i metod sterowania nawadnianiem. Eksploatacja i konserwacja urządzeń do nawadniania. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do poprawy efektywności wykorzystania wody przez rosliny z nawadniania.11
T-W-4Potrzeby wodne i zasady nawadniania winorosli, roślin sadowniczych i jagodników8
T-W-5Efekty przyrodniczo-ekonomiczne i opłacalność nawadniania. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.4
T-W-6Zaliczenie wykładów2
35

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń15
A-A-3Konsultacje10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Wykonanie i zaliczenie projektu10
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów10
A-W-3Konsultacje4
44

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C10_W01
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów życiowych roślin ogrodniczych związanych z ich fizjologią.
UWW_1A_W04C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1S-1
UWW_1A_C10_W02
Student ma wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej, które zapewniają uzyskanie plonów wysokiej jakości.
UWW_1A_W13C-2T-L-1, T-A-1, T-W-5, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C10_U01
Umie stosować metody służące przeciwdziałaniu abiotycznym zagrożeniom w uprawach ogrodniczych.
UWW_1A_U04C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1S-1
UWW_1A_C10_U02
Student potrafi krytycznie analiować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
UWW_1A_U10C-1T-W-5, T-W-3M-1S-1
UWW_1A_C10_U03
Student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań i raportów.
UWW_1A_U13C-2T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C10_K01
Student jest zdolny do zauważenia związków, jakie istnieją pomiędzy zrównoważonym gospodarowaniem wodą poprzez nawadnianie a wielkością i jakością plonów roślin. Jest zdolny do rozwiązywania, poprzez pracę grupową, problemów występujących w tym obszarze wiedzy.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02C-1, C-2T-L-1, T-A-1, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C10_W01
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów życiowych roślin ogrodniczych związanych z ich fizjologią.
2,0
3,0Student prawidłowo definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące czynników kształtujących wzrost i rozwój roślin. Posiada podstawowa wiedze z zakresu gospodarki wodnej gleby i roślin. Definiuje znaczenie potrzeb wodnych roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C10_W02
Student ma wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej, które zapewniają uzyskanie plonów wysokiej jakości.
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową dotyczącą systemów nawadniania i metod sterowania tym zabiegiem. Potrafi zdefiniować podstawowe zasady nawadniania winorośli, sadów i jagodników. Posiada podstawowową wiedzę o organizacji produkcji w warunkach nawadniania oraz uzyskiwanych efektach produkcyjno-ekonomicznych. Posiada wiedzę niezbędną do do wyliczenia sezonowej i jednorazowej dawki nawadniania, sporządzenia harmonogramu nawadniania oraz wykonania w ogólnym zarysie projektu nawadniania wymienionych roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C10_U01
Umie stosować metody służące przeciwdziałaniu abiotycznym zagrożeniom w uprawach ogrodniczych.
2,0
3,0Posiada umiejętność zdefiniowania zagrożeń ze strony srodowiska, które maja wpływ na wzrost, rozwój oraz plonowanie winorośli, sadów oraz jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C10_U02
Student potrafi krytycznie analiować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
2,0
3,0Student posiada umiejętność doboru i ogólnej charakterystyki systemów nawadniania stosowanych w gospodarstwach ogrodniczych. Umie zdefiniować podstawowe zasady nawadniania stosowane w winnicach, sadach i jagodnikach.
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C10_U03
Student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań i raportów.
2,0
3,0Student poprawnie dobiera metody obliczania potrzeb i dawek nawadniania dla wybranej grupy roślin.. Częściowo wykorzystuje podstawowe narzędzia do projketowania systemu nawadniania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C10_K01
Student jest zdolny do zauważenia związków, jakie istnieją pomiędzy zrównoważonym gospodarowaniem wodą poprzez nawadnianie a wielkością i jakością plonów roślin. Jest zdolny do rozwiązywania, poprzez pracę grupową, problemów występujących w tym obszarze wiedzy.
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania prostych problemów związanych ze stosowaniem nawadniania w uprawach winorośli, sadów i jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karczmarczyk ST., Nowak L., Nawadnianie roślin, PWRiL, Poznań, 2006
  2. Marcilonek S., Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, Akademia Rolnicza, Wrocław, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, SGGW, Warszawa, 1999
  2. Jeznach J., Przyrodnicze problemy nawodnień, Postępy Nauk Rolniczych, Warszawa, 2005, 3
  3. Jeznach J., Techniczne problemy nawadniania, Postępy Nauk Rolniczych, Warszawa, 2005, 3

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie bilansu wodnego gleby i rośliny. Obliczanie wielkości jednorazowej i sezonowej dawki nawadniania i głębokości zwilżenia gleby.4
T-A-2zaliczenie1
5

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Sporządzenie ramowego harmonogramu nawadniania w oparciu o wybraną metodę sterowania nawadnianiem5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych kształtujących wzrost, rozwój i plonowanie roslin. Zasoby wodne i potrzeby wodne, bilans zasobów i potrzeb wodnych. Wybrane zagadnienia prawne związane z gospodark wodną i nawadnianiem roślin. Rozwój technik i systemów poboru wody i nawadniania w ujęciu historycznym.6
T-W-2Gospodarka wodna roślin i gleby4
T-W-3Charakterystyka systemów nawadniania i metod sterowania nawadnianiem. Eksploatacja i konserwacja urządzeń do nawadniania. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do poprawy efektywności wykorzystania wody przez rosliny z nawadniania.11
T-W-4Potrzeby wodne i zasady nawadniania winorosli, roślin sadowniczych i jagodników8
T-W-5Efekty przyrodniczo-ekonomiczne i opłacalność nawadniania. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.4
T-W-6Zaliczenie wykładów2
35

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń15
A-A-3Konsultacje10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2Wykonanie i zaliczenie projektu10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładów10
A-W-3Konsultacje4
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_W01Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów życiowych roślin ogrodniczych związanych z ich fizjologią.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i bilansem zasobów oraz potrzeb wodnych. Charakterystyka systemów i metod sterowania nawadnianiem stosowanych w winnicach, sadach i jagodnikach. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych kształtujących wzrost, rozwój i plonowanie roslin. Zasoby wodne i potrzeby wodne, bilans zasobów i potrzeb wodnych. Wybrane zagadnienia prawne związane z gospodark wodną i nawadnianiem roślin. Rozwój technik i systemów poboru wody i nawadniania w ujęciu historycznym.
T-W-4Potrzeby wodne i zasady nawadniania winorosli, roślin sadowniczych i jagodników
T-W-2Gospodarka wodna roślin i gleby
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prawidłowo definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące czynników kształtujących wzrost i rozwój roślin. Posiada podstawowa wiedze z zakresu gospodarki wodnej gleby i roślin. Definiuje znaczenie potrzeb wodnych roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_W02Student ma wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej, które zapewniają uzyskanie plonów wysokiej jakości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
Cel przedmiotuC-2Poznanie metod obliczania bilansu wodnego określonego obszaru. Ocena potrzeb wodnych i obliczenie jednorazowych i sezonowych norm nawadniania. Zaprojektowanie systemu nawadniania dla wybranego gospodarstwa ogrodniczego.
Treści programoweT-L-1Sporządzenie ramowego harmonogramu nawadniania w oparciu o wybraną metodę sterowania nawadnianiem
T-A-1Obliczanie bilansu wodnego gleby i rośliny. Obliczanie wielkości jednorazowej i sezonowej dawki nawadniania i głębokości zwilżenia gleby.
T-W-5Efekty przyrodniczo-ekonomiczne i opłacalność nawadniania. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
T-W-3Charakterystyka systemów nawadniania i metod sterowania nawadnianiem. Eksploatacja i konserwacja urządzeń do nawadniania. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do poprawy efektywności wykorzystania wody przez rosliny z nawadniania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę podstawową dotyczącą systemów nawadniania i metod sterowania tym zabiegiem. Potrafi zdefiniować podstawowe zasady nawadniania winorośli, sadów i jagodników. Posiada podstawowową wiedzę o organizacji produkcji w warunkach nawadniania oraz uzyskiwanych efektach produkcyjno-ekonomicznych. Posiada wiedzę niezbędną do do wyliczenia sezonowej i jednorazowej dawki nawadniania, sporządzenia harmonogramu nawadniania oraz wykonania w ogólnym zarysie projektu nawadniania wymienionych roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_U01Umie stosować metody służące przeciwdziałaniu abiotycznym zagrożeniom w uprawach ogrodniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i bilansem zasobów oraz potrzeb wodnych. Charakterystyka systemów i metod sterowania nawadnianiem stosowanych w winnicach, sadach i jagodnikach. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych kształtujących wzrost, rozwój i plonowanie roslin. Zasoby wodne i potrzeby wodne, bilans zasobów i potrzeb wodnych. Wybrane zagadnienia prawne związane z gospodark wodną i nawadnianiem roślin. Rozwój technik i systemów poboru wody i nawadniania w ujęciu historycznym.
T-W-4Potrzeby wodne i zasady nawadniania winorosli, roślin sadowniczych i jagodników
T-W-2Gospodarka wodna roślin i gleby
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada umiejętność zdefiniowania zagrożeń ze strony srodowiska, które maja wpływ na wzrost, rozwój oraz plonowanie winorośli, sadów oraz jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_U02Student potrafi krytycznie analiować funkcjonowanie gospodarstwa ogrodniczego, pod względem zastosowanych metod i technologii produkcji, umie stosować je w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i bilansem zasobów oraz potrzeb wodnych. Charakterystyka systemów i metod sterowania nawadnianiem stosowanych w winnicach, sadach i jagodnikach. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
Treści programoweT-W-5Efekty przyrodniczo-ekonomiczne i opłacalność nawadniania. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
T-W-3Charakterystyka systemów nawadniania i metod sterowania nawadnianiem. Eksploatacja i konserwacja urządzeń do nawadniania. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do poprawy efektywności wykorzystania wody przez rosliny z nawadniania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność doboru i ogólnej charakterystyki systemów nawadniania stosowanych w gospodarstwach ogrodniczych. Umie zdefiniować podstawowe zasady nawadniania stosowane w winnicach, sadach i jagodnikach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_U03Student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań i raportów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Poznanie metod obliczania bilansu wodnego określonego obszaru. Ocena potrzeb wodnych i obliczenie jednorazowych i sezonowych norm nawadniania. Zaprojektowanie systemu nawadniania dla wybranego gospodarstwa ogrodniczego.
Treści programoweT-L-1Sporządzenie ramowego harmonogramu nawadniania w oparciu o wybraną metodę sterowania nawadnianiem
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie dobiera metody obliczania potrzeb i dawek nawadniania dla wybranej grupy roślin.. Częściowo wykorzystuje podstawowe narzędzia do projketowania systemu nawadniania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C10_K01Student jest zdolny do zauważenia związków, jakie istnieją pomiędzy zrównoważonym gospodarowaniem wodą poprzez nawadnianie a wielkością i jakością plonów roślin. Jest zdolny do rozwiązywania, poprzez pracę grupową, problemów występujących w tym obszarze wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem i bilansem zasobów oraz potrzeb wodnych. Charakterystyka systemów i metod sterowania nawadnianiem stosowanych w winnicach, sadach i jagodnikach. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
C-2Poznanie metod obliczania bilansu wodnego określonego obszaru. Ocena potrzeb wodnych i obliczenie jednorazowych i sezonowych norm nawadniania. Zaprojektowanie systemu nawadniania dla wybranego gospodarstwa ogrodniczego.
Treści programoweT-L-1Sporządzenie ramowego harmonogramu nawadniania w oparciu o wybraną metodę sterowania nawadnianiem
T-A-1Obliczanie bilansu wodnego gleby i rośliny. Obliczanie wielkości jednorazowej i sezonowej dawki nawadniania i głębokości zwilżenia gleby.
T-W-1Charakterystyka czynników przyrodniczych kształtujących wzrost, rozwój i plonowanie roslin. Zasoby wodne i potrzeby wodne, bilans zasobów i potrzeb wodnych. Wybrane zagadnienia prawne związane z gospodark wodną i nawadnianiem roślin. Rozwój technik i systemów poboru wody i nawadniania w ujęciu historycznym.
T-W-5Efekty przyrodniczo-ekonomiczne i opłacalność nawadniania. Organizacja produkcji w warunkach nawadniania.
T-W-6Zaliczenie wykładów
T-W-4Potrzeby wodne i zasady nawadniania winorosli, roślin sadowniczych i jagodników
T-W-2Gospodarka wodna roślin i gleby
T-W-3Charakterystyka systemów nawadniania i metod sterowania nawadnianiem. Eksploatacja i konserwacja urządzeń do nawadniania. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do poprawy efektywności wykorzystania wody przez rosliny z nawadniania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania prostych problemów związanych ze stosowaniem nawadniania w uprawach winorośli, sadów i jagodników.
3,5
4,0
4,5
5,0