Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,24zaliczenie
wykładyW3 30 2,50,51egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,50,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy biologii - szkoła średnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku. Zapoznanie z mikroorganizmami promującymi wzrost roslin (ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, krzewów i drzew owocowych), mechanizmy działania i wykorzystanie praktyczne.
C-2Nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Opanowanie technik pracy z materiałem biologicznym i rozumienie procesów katalizowanych przez enzymy miroorganizmów.
C-3Zrozumienie roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Bakterie pożyteczne i niebezpieczne dla człowieka - przegląd, dyskusja, referat. Archeony, występowanie i rola w ekosystemach. Grzyby w ekosystemach, rola i wykorzystanie przez człowieka. Mikroalgi i pierwotniaki, występowanie w środowisku i oddziaływanie na inne grupy organizmów. Wirusy. Higiena w przestrzeni publicznej, złe i dobre nawyki w życiu codziennym i zawodowym.15
15
laboratoria
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podłoża mikrobiologiczne i metody niszczenia mikroorganizmów. Poznawanie kształtów i układów bakterii. Wykonanie preparatów barwionych metodą prostą. Poznawanie właściwości bakterii, budowa ściany komórkowej i zdolność do wytwarzania przetrwalników. Barwienie komórek metodą Grama i Schaeffera-Fultona. Promieniowce, poznanie morfologii kolonii i budowy komórkowej. Barwienie proste pozytywne. Grzyby strzępkowe, obserwacje mikroskopowe różnorodności budowy strzępek i zarodników. Mikoryza. Mikroorganizmy glebowe, ich rola w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Ocena aktywności hydrolitycznej mikroorganizmów rozkładających białka, węglowodany i lipidy. Mikroorganizmy wodne - obserwacje mikroskopowe. Wymagania sanitarne odnośnie wody przeznaczonej do picia i rekreacji, wg aktualnych unormowań prawnych. Bakterie z grupy coli, miano coli.15
15
wykłady
T-W-1Powstanie i rozwój mikrobiologii. Morfologia mikroorganizmów. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych. Elementy genetyki bakterii (mutacje, rekombinacja genetyczna, przenoszenie materiału genetycznego, genetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu). Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne. Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami. Mikroorganizmy wspomagające wzrost roslin i integrowana ochrona roślin. Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm. Początki życia na Ziemi. Ewolucja i systematyka bakterii. Rola mikroorganizmów w biosferze.Wpływ działalności człowieka na procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie. Występowanie mikroorganizmów w różnych środowiskach. Choroby wywołane przez bakterie, wirusy i grzyby.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1obecność15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego15
A-A-3przygotowanie referatu10
A-A-4zapoznanie z literaturą naukową5
45
laboratoria
A-L-1obecność15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego6
A-L-3przygotowanie do zajęć9
30
wykłady
A-W-1obecność30
A-W-2przygotowanie do egzaminu22
A-W-3konsultacje2
A-W-4zapoznanie z literaturą naukową20
74

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład multimedialny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-3metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
M-4metoda aktywizująca - metoda przypadków referat/prezentacja własna studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy studenta
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny - kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C09_W01
Student nabywa wiedzę o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku, chorobach i przestrzeganiu zasad higieny.
UWW_1A_W11C-3, C-1T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C09_U01
Student zdobywa umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym, zna grupy systematyczne mikroorganizmów, rozumienie procesy katalizowane przez enzymy miroorganizmów. Zna zastosowanie szczepów mikroorganizmów w róznych gałęziach przemysłu spożywczego, umie prowadzić hodowle okresowe.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U11, UWW_1A_U13C-2T-L-1, T-A-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C09_K01
Student rozumie i ma świadomość roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka. Widzi potrzebę śledzenia nowości w dziedzinie mikrobiologii żywności.
UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-1, T-A-1M-2, M-1, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C09_W01
Student nabywa wiedzę o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku, chorobach i przestrzeganiu zasad higieny.
2,0Brak znajomości grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
3,0Znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
3,5Znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
4,0Poszerzona znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
4,5Poszerzona znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
5,0Szeroka znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C09_U01
Student zdobywa umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym, zna grupy systematyczne mikroorganizmów, rozumienie procesy katalizowane przez enzymy miroorganizmów. Zna zastosowanie szczepów mikroorganizmów w róznych gałęziach przemysłu spożywczego, umie prowadzić hodowle okresowe.
2,0
3,0umiejętność rozpoznania podstawowych grup systematycznych mikroorganizmów na podstawie morfologii kolonii, występowania w środowisku, właściwości. Umiejętność założenia hodowli okresowej, badania wzrostu mikroorganizmów, analizy wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C09_K01
Student rozumie i ma świadomość roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka. Widzi potrzebę śledzenia nowości w dziedzinie mikrobiologii żywności.
2,0
3,0Świadomość roli mikroorganizmów środowiskowch w kształtowaniu zyznosci gleb, produkcji żywności, zagrożeń chorobami.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2008
  2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna tom 1,II, PWN, Warszawa, 2012
  3. Nowak A., Mikrobiologia, AR w Szczecinie, 2009
  4. Francis Clark, Eldor Alvin Paul, Mikrobiologia i biochemia gleb, UMCS, 2011
  5. Nowak A. i inni, Ćwiczenia z mikrobiologii dla kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska..., ZUT w Szczecinie, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Fiedurek Jan, Mikrobiom a zdrowie człowieka, UMCS, Lublin, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Bakterie pożyteczne i niebezpieczne dla człowieka - przegląd, dyskusja, referat. Archeony, występowanie i rola w ekosystemach. Grzyby w ekosystemach, rola i wykorzystanie przez człowieka. Mikroalgi i pierwotniaki, występowanie w środowisku i oddziaływanie na inne grupy organizmów. Wirusy. Higiena w przestrzeni publicznej, złe i dobre nawyki w życiu codziennym i zawodowym.15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podłoża mikrobiologiczne i metody niszczenia mikroorganizmów. Poznawanie kształtów i układów bakterii. Wykonanie preparatów barwionych metodą prostą. Poznawanie właściwości bakterii, budowa ściany komórkowej i zdolność do wytwarzania przetrwalników. Barwienie komórek metodą Grama i Schaeffera-Fultona. Promieniowce, poznanie morfologii kolonii i budowy komórkowej. Barwienie proste pozytywne. Grzyby strzępkowe, obserwacje mikroskopowe różnorodności budowy strzępek i zarodników. Mikoryza. Mikroorganizmy glebowe, ich rola w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Ocena aktywności hydrolitycznej mikroorganizmów rozkładających białka, węglowodany i lipidy. Mikroorganizmy wodne - obserwacje mikroskopowe. Wymagania sanitarne odnośnie wody przeznaczonej do picia i rekreacji, wg aktualnych unormowań prawnych. Bakterie z grupy coli, miano coli.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Powstanie i rozwój mikrobiologii. Morfologia mikroorganizmów. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych. Elementy genetyki bakterii (mutacje, rekombinacja genetyczna, przenoszenie materiału genetycznego, genetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu). Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne. Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami. Mikroorganizmy wspomagające wzrost roslin i integrowana ochrona roślin. Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm. Początki życia na Ziemi. Ewolucja i systematyka bakterii. Rola mikroorganizmów w biosferze.Wpływ działalności człowieka na procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie. Występowanie mikroorganizmów w różnych środowiskach. Choroby wywołane przez bakterie, wirusy i grzyby.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1obecność15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego15
A-A-3przygotowanie referatu10
A-A-4zapoznanie z literaturą naukową5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1obecność15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia pisemnego6
A-L-3przygotowanie do zajęć9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1obecność30
A-W-2przygotowanie do egzaminu22
A-W-3konsultacje2
A-W-4zapoznanie z literaturą naukową20
74
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C09_W01Student nabywa wiedzę o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku, chorobach i przestrzeganiu zasad higieny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W11student ma wiedzę z zakresu mikrobiologii niezbędną do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, w tym wykorzystywania procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej oraz w produkcji wina
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka.
C-1Zdobycie wiedzy o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku. Zapoznanie z mikroorganizmami promującymi wzrost roslin (ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, krzewów i drzew owocowych), mechanizmy działania i wykorzystanie praktyczne.
Treści programoweT-W-1Powstanie i rozwój mikrobiologii. Morfologia mikroorganizmów. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych. Elementy genetyki bakterii (mutacje, rekombinacja genetyczna, przenoszenie materiału genetycznego, genetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu). Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne. Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami. Mikroorganizmy wspomagające wzrost roslin i integrowana ochrona roślin. Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm. Początki życia na Ziemi. Ewolucja i systematyka bakterii. Rola mikroorganizmów w biosferze.Wpływ działalności człowieka na procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie. Występowanie mikroorganizmów w różnych środowiskach. Choroby wywołane przez bakterie, wirusy i grzyby.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład multimedialny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
3,0Znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
3,5Znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
4,0Poszerzona znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
4,5Poszerzona znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
5,0Szeroka znajomość grup systematycznych mikroorganizmów glebowych wspomagających uprawę roslin, znajomość ich roli w środowisku, przedstawienie niepożądanych zmian środowiskowych, spożywczych i w organizmie człowieka wywołanych przez mikroorganizmy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C09_U01Student zdobywa umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym, zna grupy systematyczne mikroorganizmów, rozumienie procesy katalizowane przez enzymy miroorganizmów. Zna zastosowanie szczepów mikroorganizmów w róznych gałęziach przemysłu spożywczego, umie prowadzić hodowle okresowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U11student posiada zdolność zaprojektowania i zastosowania odpowiednich metod i technologii w produkcji winiarskiej
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Opanowanie technik pracy z materiałem biologicznym i rozumienie procesów katalizowanych przez enzymy miroorganizmów.
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podłoża mikrobiologiczne i metody niszczenia mikroorganizmów. Poznawanie kształtów i układów bakterii. Wykonanie preparatów barwionych metodą prostą. Poznawanie właściwości bakterii, budowa ściany komórkowej i zdolność do wytwarzania przetrwalników. Barwienie komórek metodą Grama i Schaeffera-Fultona. Promieniowce, poznanie morfologii kolonii i budowy komórkowej. Barwienie proste pozytywne. Grzyby strzępkowe, obserwacje mikroskopowe różnorodności budowy strzępek i zarodników. Mikoryza. Mikroorganizmy glebowe, ich rola w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Ocena aktywności hydrolitycznej mikroorganizmów rozkładających białka, węglowodany i lipidy. Mikroorganizmy wodne - obserwacje mikroskopowe. Wymagania sanitarne odnośnie wody przeznaczonej do picia i rekreacji, wg aktualnych unormowań prawnych. Bakterie z grupy coli, miano coli.
T-A-1Bakterie pożyteczne i niebezpieczne dla człowieka - przegląd, dyskusja, referat. Archeony, występowanie i rola w ekosystemach. Grzyby w ekosystemach, rola i wykorzystanie przez człowieka. Mikroalgi i pierwotniaki, występowanie w środowisku i oddziaływanie na inne grupy organizmów. Wirusy. Higiena w przestrzeni publicznej, złe i dobre nawyki w życiu codziennym i zawodowym.
Metody nauczaniaM-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-3metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy studenta
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0umiejętność rozpoznania podstawowych grup systematycznych mikroorganizmów na podstawie morfologii kolonii, występowania w środowisku, właściwości. Umiejętność założenia hodowli okresowej, badania wzrostu mikroorganizmów, analizy wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C09_K01Student rozumie i ma świadomość roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka. Widzi potrzebę śledzenia nowości w dziedzinie mikrobiologii żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-2Nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Opanowanie technik pracy z materiałem biologicznym i rozumienie procesów katalizowanych przez enzymy miroorganizmów.
C-3Zrozumienie roli mikroorganizmów w funkcjonowaniu obiegu materii i energii, umiejętność kojarzenia poszczególnych zdolności mikroorganizmów z obserwowanymi w środowisku efektami ich działalności, pozytywnymi i negatywnymi dla człowieka.
C-1Zdobycie wiedzy o mikroorganizmach środowiskowych, o różnorodności ich form i procesach biochemicznych zachodzących dzięki ich aktywności w środowisku. Zapoznanie z mikroorganizmami promującymi wzrost roslin (ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, krzewów i drzew owocowych), mechanizmy działania i wykorzystanie praktyczne.
Treści programoweT-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podłoża mikrobiologiczne i metody niszczenia mikroorganizmów. Poznawanie kształtów i układów bakterii. Wykonanie preparatów barwionych metodą prostą. Poznawanie właściwości bakterii, budowa ściany komórkowej i zdolność do wytwarzania przetrwalników. Barwienie komórek metodą Grama i Schaeffera-Fultona. Promieniowce, poznanie morfologii kolonii i budowy komórkowej. Barwienie proste pozytywne. Grzyby strzępkowe, obserwacje mikroskopowe różnorodności budowy strzępek i zarodników. Mikoryza. Mikroorganizmy glebowe, ich rola w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Ocena aktywności hydrolitycznej mikroorganizmów rozkładających białka, węglowodany i lipidy. Mikroorganizmy wodne - obserwacje mikroskopowe. Wymagania sanitarne odnośnie wody przeznaczonej do picia i rekreacji, wg aktualnych unormowań prawnych. Bakterie z grupy coli, miano coli.
T-W-1Powstanie i rozwój mikrobiologii. Morfologia mikroorganizmów. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych. Elementy genetyki bakterii (mutacje, rekombinacja genetyczna, przenoszenie materiału genetycznego, genetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu). Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne. Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami. Mikroorganizmy wspomagające wzrost roslin i integrowana ochrona roślin. Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm. Początki życia na Ziemi. Ewolucja i systematyka bakterii. Rola mikroorganizmów w biosferze.Wpływ działalności człowieka na procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie. Występowanie mikroorganizmów w różnych środowiskach. Choroby wywołane przez bakterie, wirusy i grzyby.
T-A-1Bakterie pożyteczne i niebezpieczne dla człowieka - przegląd, dyskusja, referat. Archeony, występowanie i rola w ekosystemach. Grzyby w ekosystemach, rola i wykorzystanie przez człowieka. Mikroalgi i pierwotniaki, występowanie w środowisku i oddziaływanie na inne grupy organizmów. Wirusy. Higiena w przestrzeni publicznej, złe i dobre nawyki w życiu codziennym i zawodowym.
Metody nauczaniaM-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-1metoda podająca - wykład multimedialny
M-4metoda aktywizująca - metoda przypadków referat/prezentacja własna studenta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy studenta
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Świadomość roli mikroorganizmów środowiskowch w kształtowaniu zyznosci gleb, produkcji żywności, zagrożeń chorobami.
3,5
4,0
4,5
5,0