Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Genetyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Genetyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>, Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>, Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 3,00,51egzamin
laboratoriaL3 20 1,00,24zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw botaniki i cytologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody oceny zmiennosci biologicznej – zasady analizy fenotypów2
T-A-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezalezne dziedziczenie dwóch par alleli.2
T-A-3Dziedziczenie sprzężone dwóch genów. Zasady identyfikowania genów sprzężonych2
T-A-4Struktura genetyczna populacji organizmów samopłodnych i obcopłodnych. Zastosowanie wzoru Hardy'ego-Weinberga2
T-A-5Podstawy dziedziczenia cech ilościowych. Sprawdzian zaliczeniowy2
10
laboratoria
T-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia2
T-L-2Współdziałania niealleliczne - analiza dziedziczenia zawartości alkaloidów u łubinu2
T-L-3Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej. Przygotowanie próbek roślinnych do izolacji DNA2
T-L-4Izolacja DNA. Ocena czystości i koncentracji uzyskanych izolatów.3
T-L-5Podstawy metody PCR: projektowanie starterów, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, programowanie termocyklera.4
T-L-6Elektroforeza produktów PCR. Interpretacja wyników.3
T-L-7Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera2
T-L-8Identyfikacja mutacji punktowych. Sprawdzian zaliczeniowy2
20
wykłady
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.2
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli.2
T-W-3Rekombinacja genów i cech. Zmienność rekombinacyjna i jej znaczenie.2
T-W-4Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów. Plejotropia.2
T-W-5Determinacja płci i dziedziczenie genów sprzężonych z płcią.2
T-W-6Dziedziczenie genów sprzężonych. Grupy sprzężeń i mapy genetyczne2
T-W-7Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Odziedziczalność cech. Genetyczne podstawy transgresji i heterozji3
T-W-8Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.2
T-W-9Mutacje genów - pierwotne źródło dziedzicznej zmienności biologicznej. Fenotypowe następstwa mutacji. Znaczenie ewolucyjne mutacji. Indukowanie mutacji.2
T-W-10Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.2
T-W-11Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek. Sekwencjonowanie DNA3
T-W-12Regulacja ekspresji genów u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.2
T-W-13Markery molekularne i ich wykorzystanie. Rekombinowanie i klonowanie DNA. Transformacja genetyczna3
T-W-14Dziedziczenie pozajądrowe1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury związanej z przedmiotem20
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu60
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C08_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin, zwierząt i człowieka
UWW_1A_W06C-1T-W-4, T-W-10, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-11, T-W-5, T-W-7, T-W-14, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-L-1, T-L-8, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C08_U01
Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
UWW_1A_U13C-1T-L-1, T-L-6, T-L-2, T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C08_K01
Ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji sadowniczej
UWW_1A_K02C-1T-W-4, T-W-9, T-W-8, T-W-11, T-W-14, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-L-6, T-L-5, T-L-7, T-L-3M-3, M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C08_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin, zwierząt i człowieka
2,0
3,0Zna w zakresie podstawowym mechanizmy dziedziczenia cech u roślin, zwierząt i człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C08_U01
Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
2,0Nie potrafi interpretować rezultatów krzyżowań genetycznych
3,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu podstawowym
3,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż dobry
5,0Potrafi bardzo dobrze interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C08_K01
Ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji sadowniczej
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
3,5Ma podstawową świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
4,0Ma ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
4,5Ma dobrze ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
5,0Ma głęboką świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej

Literatura podstawowa

  1. Tarkowski Cz., Genetyka, Hodowla Roślin i Nasiennictwo, PWN, Warszawa, 1984, 3
  2. Gajewski W., Genetyka Ogólna i Molekularna, PWN, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka – Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2000, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody oceny zmiennosci biologicznej – zasady analizy fenotypów2
T-A-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezalezne dziedziczenie dwóch par alleli.2
T-A-3Dziedziczenie sprzężone dwóch genów. Zasady identyfikowania genów sprzężonych2
T-A-4Struktura genetyczna populacji organizmów samopłodnych i obcopłodnych. Zastosowanie wzoru Hardy'ego-Weinberga2
T-A-5Podstawy dziedziczenia cech ilościowych. Sprawdzian zaliczeniowy2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia2
T-L-2Współdziałania niealleliczne - analiza dziedziczenia zawartości alkaloidów u łubinu2
T-L-3Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej. Przygotowanie próbek roślinnych do izolacji DNA2
T-L-4Izolacja DNA. Ocena czystości i koncentracji uzyskanych izolatów.3
T-L-5Podstawy metody PCR: projektowanie starterów, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, programowanie termocyklera.4
T-L-6Elektroforeza produktów PCR. Interpretacja wyników.3
T-L-7Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera2
T-L-8Identyfikacja mutacji punktowych. Sprawdzian zaliczeniowy2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.2
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli.2
T-W-3Rekombinacja genów i cech. Zmienność rekombinacyjna i jej znaczenie.2
T-W-4Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów. Plejotropia.2
T-W-5Determinacja płci i dziedziczenie genów sprzężonych z płcią.2
T-W-6Dziedziczenie genów sprzężonych. Grupy sprzężeń i mapy genetyczne2
T-W-7Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Odziedziczalność cech. Genetyczne podstawy transgresji i heterozji3
T-W-8Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.2
T-W-9Mutacje genów - pierwotne źródło dziedzicznej zmienności biologicznej. Fenotypowe następstwa mutacji. Znaczenie ewolucyjne mutacji. Indukowanie mutacji.2
T-W-10Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.2
T-W-11Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek. Sekwencjonowanie DNA3
T-W-12Regulacja ekspresji genów u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.2
T-W-13Markery molekularne i ich wykorzystanie. Rekombinowanie i klonowanie DNA. Transformacja genetyczna3
T-W-14Dziedziczenie pozajądrowe1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych10
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury związanej z przedmiotem20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych20
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C08_W01Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin, zwierząt i człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W06student ma wiedzę z zakresu genetyki i hodowli, w tym mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie komórki, organizmu i populacji, zna ogólne zasady hodowli i biotechnologii roślin
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-W-4Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów. Plejotropia.
T-W-10Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.
T-W-9Mutacje genów - pierwotne źródło dziedzicznej zmienności biologicznej. Fenotypowe następstwa mutacji. Znaczenie ewolucyjne mutacji. Indukowanie mutacji.
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli.
T-W-6Dziedziczenie genów sprzężonych. Grupy sprzężeń i mapy genetyczne
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.
T-W-8Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.
T-W-11Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek. Sekwencjonowanie DNA
T-W-5Determinacja płci i dziedziczenie genów sprzężonych z płcią.
T-W-7Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Odziedziczalność cech. Genetyczne podstawy transgresji i heterozji
T-W-14Dziedziczenie pozajądrowe
T-W-12Regulacja ekspresji genów u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
T-W-13Markery molekularne i ich wykorzystanie. Rekombinowanie i klonowanie DNA. Transformacja genetyczna
T-W-3Rekombinacja genów i cech. Zmienność rekombinacyjna i jej znaczenie.
T-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia
T-L-8Identyfikacja mutacji punktowych. Sprawdzian zaliczeniowy
T-L-6Elektroforeza produktów PCR. Interpretacja wyników.
T-L-4Izolacja DNA. Ocena czystości i koncentracji uzyskanych izolatów.
T-L-5Podstawy metody PCR: projektowanie starterów, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, programowanie termocyklera.
T-L-7Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera
T-L-2Współdziałania niealleliczne - analiza dziedziczenia zawartości alkaloidów u łubinu
T-L-3Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej. Przygotowanie próbek roślinnych do izolacji DNA
T-A-4Struktura genetyczna populacji organizmów samopłodnych i obcopłodnych. Zastosowanie wzoru Hardy'ego-Weinberga
T-A-5Podstawy dziedziczenia cech ilościowych. Sprawdzian zaliczeniowy
T-A-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezalezne dziedziczenie dwóch par alleli.
T-A-1Metody oceny zmiennosci biologicznej – zasady analizy fenotypów
T-A-3Dziedziczenie sprzężone dwóch genów. Zasady identyfikowania genów sprzężonych
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w zakresie podstawowym mechanizmy dziedziczenia cech u roślin, zwierząt i człowieka
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C08_U01Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia
T-L-6Elektroforeza produktów PCR. Interpretacja wyników.
T-L-2Współdziałania niealleliczne - analiza dziedziczenia zawartości alkaloidów u łubinu
T-A-4Struktura genetyczna populacji organizmów samopłodnych i obcopłodnych. Zastosowanie wzoru Hardy'ego-Weinberga
T-A-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezalezne dziedziczenie dwóch par alleli.
T-A-1Metody oceny zmiennosci biologicznej – zasady analizy fenotypów
T-A-3Dziedziczenie sprzężone dwóch genów. Zasady identyfikowania genów sprzężonych
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi interpretować rezultatów krzyżowań genetycznych
3,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu podstawowym
3,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż dobry
5,0Potrafi bardzo dobrze interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C08_K01Ma świadomość konieczności wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji sadowniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-W-4Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów. Plejotropia.
T-W-9Mutacje genów - pierwotne źródło dziedzicznej zmienności biologicznej. Fenotypowe następstwa mutacji. Znaczenie ewolucyjne mutacji. Indukowanie mutacji.
T-W-8Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.
T-W-11Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek. Sekwencjonowanie DNA
T-W-14Dziedziczenie pozajądrowe
T-W-12Regulacja ekspresji genów u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
T-W-13Markery molekularne i ich wykorzystanie. Rekombinowanie i klonowanie DNA. Transformacja genetyczna
T-W-3Rekombinacja genów i cech. Zmienność rekombinacyjna i jej znaczenie.
T-L-6Elektroforeza produktów PCR. Interpretacja wyników.
T-L-5Podstawy metody PCR: projektowanie starterów, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, programowanie termocyklera.
T-L-7Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera
T-L-3Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej. Przygotowanie próbek roślinnych do izolacji DNA
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
3,5Ma podstawową świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
4,0Ma ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
4,5Ma dobrze ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej
5,0Ma głęboką świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji ogrodniczej