Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy produkcji ogrodniczej 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy produkcji ogrodniczej 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy botaniki, podstawy produkcji roślinnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z działami produkcji ogrodniczej, ich znaczeniem, wielkością produkcji w Polsce i na świecie.
C-2Zapoznanie z wymaganiami, sposobem rozmnażania, produkcją rozsady, pielęgnacją, zbiorem i obrotem roślin ogrodniczych
C-3Zaznajomienie z ogólną charakterystyką gatunków z poszczególnych grup roślin ogrodniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie gospodarcze i ogólna charakterystyka gatunków należących do poszczególnych grup roślin ogrodniczych.16
T-A-2Produkcja rozsady roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich2
T-A-3Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin ogrodniczych2
20
wykłady
T-W-1Wielkość i struktura produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Działy produkcji ogrodniczej i ich charakterystyka. Wymagania i czynniki warunkujące rejonizację upraw roślin ogrodniczych. Sposoby rozmnażania roślin ogrodniczych. Zmianowanie i płodozmian w uprawie roślin ogrodniczych. Zbiór, przygotowanie do sprzedaży i obrót produktów ogrodniczych.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-3Przygotowanie i przedstawienie wybranych treści3
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń4
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład multimedialny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, tabele, wykresy, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, demonstracja)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C07_W01
Student zna działy produkcji ogrodniczej, jej stan aktualny w Polsce i na świecie, a także wymienia gatunki roślin ogrodniczych, ogólne metody ich uprawy i pielęgnacji.
UWW_1A_W09, UWW_1A_W14, UWW_1A_W13, UWW_1A_W08C-1, C-3, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C07_U01
Student potrafi określić aktualny stan upraw ogrodniczych, rozpoznaje i charakteryzuje gatunki roślin ogrodniczych, dobiera stanowisko, ich podstawowe metody uprawy, pielęgnacji i zbioru.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U03, UWW_1A_U09, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05, UWW_1A_U06, UWW_1A_U08, UWW_1A_U10, UWW_1A_U13C-1, C-3, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C07_K01
Student jest świadomy potrzeby aktualizacji stanu wiedzy z zakresu produkcji ogrodniczej, jest otwarty i kreatywny w działaniu.
UWW_1A_K02, UWW_1A_K04C-1, C-3, C-2T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C07_W01
Student zna działy produkcji ogrodniczej, jej stan aktualny w Polsce i na świecie, a także wymienia gatunki roślin ogrodniczych, ogólne metody ich uprawy i pielęgnacji.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych działów produkcji ogrodniczej oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C07_U01
Student potrafi określić aktualny stan upraw ogrodniczych, rozpoznaje i charakteryzuje gatunki roślin ogrodniczych, dobiera stanowisko, ich podstawowe metody uprawy, pielęgnacji i zbioru.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym ocenić stan i strukturę upraw ogrodniczych. Potrafi scharakteryzować przynajmniej 60% gatunków roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C07_K01
Student jest świadomy potrzeby aktualizacji stanu wiedzy z zakresu produkcji ogrodniczej, jest otwarty i kreatywny w działaniu.
2,0
3,0Student słabo angażuje się w tok zajęć, nie przejawia oznak kreatywności w myśleniu i działaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kołota E., Podstawy ogrodnictwa., Wydaw. UP, Wrocław, 2011
  2. Knaflewski M., Ogólna uprawa warzyw, PWRiL, Poznań, 2007
  3. Chmiel H., Uprawa roślin ozdobnych., PWRiL, W-wa, 2011
  4. Pieniążek S.A., Sadownictwo., PWRiL, W-wa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Senderski M.E., Zioła. Praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie., Wyd. K.E Liber, W-wa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie gospodarcze i ogólna charakterystyka gatunków należących do poszczególnych grup roślin ogrodniczych.16
T-A-2Produkcja rozsady roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich2
T-A-3Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin ogrodniczych2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wielkość i struktura produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Działy produkcji ogrodniczej i ich charakterystyka. Wymagania i czynniki warunkujące rejonizację upraw roślin ogrodniczych. Sposoby rozmnażania roślin ogrodniczych. Zmianowanie i płodozmian w uprawie roślin ogrodniczych. Zbiór, przygotowanie do sprzedaży i obrót produktów ogrodniczych.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach20
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu3
A-A-3Przygotowanie i przedstawienie wybranych treści3
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu8
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C07_W01Student zna działy produkcji ogrodniczej, jej stan aktualny w Polsce i na świecie, a także wymienia gatunki roślin ogrodniczych, ogólne metody ich uprawy i pielęgnacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W14student zna gatunki i odmiany winorośli oraz wybranych roślin ogrodniczych
UWW_1A_W13student posiada wiedzę z zakresu metod i technologii produkcji ogrodniczej i rolniczej zapewniających uzyskanie plonów wysokiej jakości
UWW_1A_W08student ma wiedzę z zakresu gleboznawstwa i podłoży ogrodniczych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wpływu właściwości gleb na ich żyzność
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z działami produkcji ogrodniczej, ich znaczeniem, wielkością produkcji w Polsce i na świecie.
C-3Zaznajomienie z ogólną charakterystyką gatunków z poszczególnych grup roślin ogrodniczych
C-2Zapoznanie z wymaganiami, sposobem rozmnażania, produkcją rozsady, pielęgnacją, zbiorem i obrotem roślin ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Wielkość i struktura produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Działy produkcji ogrodniczej i ich charakterystyka. Wymagania i czynniki warunkujące rejonizację upraw roślin ogrodniczych. Sposoby rozmnażania roślin ogrodniczych. Zmianowanie i płodozmian w uprawie roślin ogrodniczych. Zbiór, przygotowanie do sprzedaży i obrót produktów ogrodniczych.
T-A-1Znaczenie gospodarcze i ogólna charakterystyka gatunków należących do poszczególnych grup roślin ogrodniczych.
T-A-2Produkcja rozsady roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
T-A-3Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład multimedialny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, tabele, wykresy, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, demonstracja)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych działów produkcji ogrodniczej oraz wybranych gatunków roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C07_U01Student potrafi określić aktualny stan upraw ogrodniczych, rozpoznaje i charakteryzuje gatunki roślin ogrodniczych, dobiera stanowisko, ich podstawowe metody uprawy, pielęgnacji i zbioru.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
UWW_1A_U06student potrafi zdiagnozować zasobność gleb, stosuje zasady racjonalnego nawożenia mineralnego zgodnego z potrzebami uprawianych roślin ogrodniczych
UWW_1A_U08student posiada umiejętność zaplanowania i wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winnic
UWW_1A_U10student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego i winnicy pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z działami produkcji ogrodniczej, ich znaczeniem, wielkością produkcji w Polsce i na świecie.
C-3Zaznajomienie z ogólną charakterystyką gatunków z poszczególnych grup roślin ogrodniczych
C-2Zapoznanie z wymaganiami, sposobem rozmnażania, produkcją rozsady, pielęgnacją, zbiorem i obrotem roślin ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Wielkość i struktura produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Działy produkcji ogrodniczej i ich charakterystyka. Wymagania i czynniki warunkujące rejonizację upraw roślin ogrodniczych. Sposoby rozmnażania roślin ogrodniczych. Zmianowanie i płodozmian w uprawie roślin ogrodniczych. Zbiór, przygotowanie do sprzedaży i obrót produktów ogrodniczych.
T-A-1Znaczenie gospodarcze i ogólna charakterystyka gatunków należących do poszczególnych grup roślin ogrodniczych.
T-A-2Produkcja rozsady roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
T-A-3Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład multimedialny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, tabele, wykresy, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, demonstracja)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym ocenić stan i strukturę upraw ogrodniczych. Potrafi scharakteryzować przynajmniej 60% gatunków roślin ogrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C07_K01Student jest świadomy potrzeby aktualizacji stanu wiedzy z zakresu produkcji ogrodniczej, jest otwarty i kreatywny w działaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z działami produkcji ogrodniczej, ich znaczeniem, wielkością produkcji w Polsce i na świecie.
C-3Zaznajomienie z ogólną charakterystyką gatunków z poszczególnych grup roślin ogrodniczych
C-2Zapoznanie z wymaganiami, sposobem rozmnażania, produkcją rozsady, pielęgnacją, zbiorem i obrotem roślin ogrodniczych
Treści programoweT-W-1Wielkość i struktura produkcji ogrodniczej w Polsce i na świecie. Działy produkcji ogrodniczej i ich charakterystyka. Wymagania i czynniki warunkujące rejonizację upraw roślin ogrodniczych. Sposoby rozmnażania roślin ogrodniczych. Zmianowanie i płodozmian w uprawie roślin ogrodniczych. Zbiór, przygotowanie do sprzedaży i obrót produktów ogrodniczych.
T-A-1Znaczenie gospodarcze i ogólna charakterystyka gatunków należących do poszczególnych grup roślin ogrodniczych.
T-A-2Produkcja rozsady roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
T-A-3Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie roślin ogrodniczych
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład multimedialny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja)
M-3Metody eksponujące (prezentacja, tabele, wykresy, zdjęcia, materiał roślinny)
M-4Metody praktyczne (pokaz, demonstracja)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie i przedstawienie zadanego zagadnienia
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student słabo angażuje się w tok zajęć, nie przejawia oznak kreatywności w myśleniu i działaniu.
3,5
4,0
4,5
5,0