Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Botanika 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Botanika 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Wołejko <Leslaw.Wolejko@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT2 5 0,50,10zaliczenie
wykładyW2 15 1,50,51egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,00,39zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc budowy morfologicznej roślin i ogólna wiedza biologiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin.4
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin.6
10
zajęcia terenowe
T-T-1Przystosowania roślin do warunków środowiska. Formy życiowe roślin.2
T-T-2Cechy taksonomiczne i oznaczanie roślin zbiorowisk ruderalnych i segetalnych.3
5
wykłady
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin1
T-W-2Plechowate rośliny eukariotyczne - glony1
T-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki2
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych2
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych3
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie bieżące do zajęć oraz do zaliczenia10
A-A-3zbiór roślin i wykonanie zielnika systematycznego6
A-A-4konsultacje2
A-A-5zaliczenie opracowania zielnikowego2
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2opracowanie wyników zajęć terenowych - oznaczenie zebranych w terenie roślin wg kluczy.4
A-T-3napisanie raportu z wyjścia terenowego2
A-T-4studiowanie literatury3
A-T-5konsultacje1
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do zaliczenia24
A-W-3konsultacje4
A-W-4zaliczenie zajęć2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykonanie zielnika systematycznego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (charakterystyka roślin, oznaczanie i rozpoznawanie roślin)
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C06_W01
potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
UWW_1A_W03C-1T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-1M-1, M-2S-1, S-3
UWW_1A_C06_W02
student potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki roślin ogrodniczych w tym gatunki i odmiany winorośli
UWW_1A_W03C-1T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C06_U01
student potrafi sporządzić, opracować i analizować zielnik jako dokumentacje badań roślinności
UWW_1A_U03C-1T-T-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-4
UWW_1A_C06_U02
student potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych, w tym chwasty i gatunki ogrodnicze
UWW_1A_U03C-1T-T-1, T-T-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C06_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
UWW_1A_K02C-1T-T-1, T-T-2, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C06_W01
potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
2,0
3,0potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C06_W02
student potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki roślin ogrodniczych w tym gatunki i odmiany winorośli
2,0
3,0potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin ogrodniczych oraz podstawowe gatunki i odmiany winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C06_U01
student potrafi sporządzić, opracować i analizować zielnik jako dokumentacje badań roślinności
2,0
3,0sporządzi i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 40 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska (minimum 5 gatunków)
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C06_U02
student potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych, w tym chwasty i gatunki ogrodnicze
2,0
3,0spośród prezentowanych roślin student potrafi rozpoznać 40 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmniej połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku). Potrafi też wskazać przykłady chwastów i roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C06_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Systematyka, tom 2, PWN, Warszawa, 2005
  2. Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin.4
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin.6
10

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Przystosowania roślin do warunków środowiska. Formy życiowe roślin.2
T-T-2Cechy taksonomiczne i oznaczanie roślin zbiorowisk ruderalnych i segetalnych.3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin1
T-W-2Plechowate rośliny eukariotyczne - glony1
T-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki2
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych2
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych3
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych6
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2przygotowanie bieżące do zajęć oraz do zaliczenia10
A-A-3zbiór roślin i wykonanie zielnika systematycznego6
A-A-4konsultacje2
A-A-5zaliczenie opracowania zielnikowego2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach5
A-T-2opracowanie wyników zajęć terenowych - oznaczenie zebranych w terenie roślin wg kluczy.4
A-T-3napisanie raportu z wyjścia terenowego2
A-T-4studiowanie literatury3
A-T-5konsultacje1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do zaliczenia24
A-W-3konsultacje4
A-W-4zaliczenie zajęć2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C06_W01potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.
Treści programoweT-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych
T-W-2Plechowate rośliny eukariotyczne - glony
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C06_W02student potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki roślin ogrodniczych w tym gatunki i odmiany winorośli
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.
Treści programoweT-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin.
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykonanie zielnika systematycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin ogrodniczych oraz podstawowe gatunki i odmiany winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C06_U01student potrafi sporządzić, opracować i analizować zielnik jako dokumentacje badań roślinności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.
Treści programoweT-T-1Przystosowania roślin do warunków środowiska. Formy życiowe roślin.
T-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych
T-W-2Plechowate rośliny eukariotyczne - glony
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykonanie zielnika systematycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (charakterystyka roślin, oznaczanie i rozpoznawanie roślin)
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0sporządzi i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 40 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska (minimum 5 gatunków)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C06_U02student potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych, w tym chwasty i gatunki ogrodnicze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.
Treści programoweT-T-1Przystosowania roślin do warunków środowiska. Formy życiowe roślin.
T-T-2Cechy taksonomiczne i oznaczanie roślin zbiorowisk ruderalnych i segetalnych.
T-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin.
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykonanie zielnika systematycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (charakterystyka roślin, oznaczanie i rozpoznawanie roślin)
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0spośród prezentowanych roślin student potrafi rozpoznać 40 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmniej połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku). Potrafi też wskazać przykłady chwastów i roślin ogrodniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C06_K01w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory w tym roślin użytkowych.
Treści programoweT-T-1Przystosowania roślin do warunków środowiska. Formy życiowe roślin.
T-T-2Cechy taksonomiczne i oznaczanie roślin zbiorowisk ruderalnych i segetalnych.
T-W-3Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki
T-W-4Charakterystyka roślin nagonasiennych
T-W-2Plechowate rośliny eukariotyczne - glony
T-W-5Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych
T-W-6Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin.
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykonanie zielnika systematycznego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (charakterystyka roślin, oznaczanie i rozpoznawanie roślin)
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0