Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy zarządzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>, Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość matematyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-3Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki narodowej.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zarządzanie czasem.1
T-W-2Zarządzanie zmianami.1
T-W-3Zarządzanie strategiczne.2
T-W-4Zarządzanie ryzykiem.2
T-W-5Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie.2
T-W-6Zarządzanie talentami.1
T-W-7Zarządzanie decyzyjne.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A07_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
UWW_1A_W05, UWW_1A_W07C-1T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A07_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
UWW_1A_U15C-2, C-4T-W-3M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A07_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-2, C-4, C-1, C-3T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A07_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A07_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A07_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002
  2. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft - Akademia, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Begg D., Fischer., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawaq, 2007
  2. Begg D., Fischer R., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarządzanie czasem.1
T-W-2Zarządzanie zmianami.1
T-W-3Zarządzanie strategiczne.2
T-W-4Zarządzanie ryzykiem.2
T-W-5Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie.2
T-W-6Zarządzanie talentami.1
T-W-7Zarządzanie decyzyjne.1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A07_W01Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Treści programoweT-W-5Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie.
T-W-3Zarządzanie strategiczne.
T-W-7Zarządzanie decyzyjne.
T-W-2Zarządzanie zmianami.
T-W-4Zarządzanie ryzykiem.
T-W-1Zarządzanie czasem.
T-W-6Zarządzanie talentami.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A07_U01Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Zarządzanie strategiczne.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A07_K01Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
C-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-3Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki narodowej.
Treści programoweT-W-5Zarządzanie zasobami ludzkimi - motywowanie.
T-W-3Zarządzanie strategiczne.
T-W-7Zarządzanie decyzyjne.
T-W-2Zarządzanie zmianami.
T-W-4Zarządzanie ryzykiem.
T-W-1Zarządzanie czasem.
T-W-6Zarządzanie talentami.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.