Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Biochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,30,25zaliczenie
laboratoriaL2 20 1,20,24zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,51egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawowe wiadomości z biofizyki i chemii organicznej (metody analizy i identyfikacji związków organicznych oraz ich właściwości, typy wiązań chemicznych, energetyka reakcji).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz ich właściwości w relacji do budowy.
C-2Student ma zdolność interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej.
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii.
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Aminokwasy i ich właściwosci optyczne oraz amfoteryczne. Punkt izoelektryczny aminokwasów. Występwanie białek w roślinach.2
T-A-2Budowa białek. Klasyfikacja i charakterystyka białek prostych i złożonych. Charakter amfoteryczny białek – punkt izoelektryczny. Znaczenie białek dla organizmu.2
T-A-3Elementy struktury kwasów nukleinowych, podstawowe wzory zasad pirymidynowych i pirydynowych oraz pentoz. Budowa kwasów nukleinowych z uwzględnieniem nazewnictwa nukleotydów i nukleozydów, schemat łańcucha polinukleotydowego.2
T-A-4Klasyfikacja i charakterystyka węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów. Właściwości optyczne i redukujące monosacharydów. Znaczenie węglowodanów dla organizmów. Występowanie węglowodanów w roślinach.3
T-A-5Właściwości fizykochemiczne tłuszczowców. Podział lipidów. Znaczenie lipidów dla organizmu. Występowanie lipidów w roślinach.1
10
laboratoria
T-L-1Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Chromatografia bibułowa aminokwasów.3
T-L-2Reakcje charakterystyczne białek. Koagulacja i denaturacja białek.2
T-L-3Wykrywanie podstawowych składników kwasów nukleinowych (zasad azotowych, kwasu ortofosforowego oraz pentoz) oraz komponentu białkowego.3
T-L-4Reakcje barwne ogólne i selektywne dla cukrowców.3
T-L-5Liczby właściwe. Wykazywanie obecności podstawowych składników lipidów. Liczby właściwe tłuszczów – oznaczanie liczby jodowej tłuszczu.3
T-L-6Reakcje enzymatyczne. Wpływ temperatury, stężenia substratów, stężenia enzymów, obecności aktywatorów i inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej. Wykrywanie enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz, a także witamin wchodzących w skład enzymów.3
T-L-7Fizykochemiczne właściwości alkaloidów. Rola biologiczna i podział alkaloidów. Charakterystyka i właściwości barwników roślinnych. Klasyfikacja flawonoidów. Reakcje charakterystyczne dla flawonoidów i alkaloidów.3
20
wykłady
T-W-1Pochodzenie i cel biochemii. Rola wody i związków mineralnych (makro- i mikroelementów) w procesach biologicznych. Makroergiczne związki zawierające fosfor – mechanizm ich funkcjonowania.4
T-W-2Aminokwasy, peptydy i białka. Budowa i właściwości aminokwasów. Przegląd ważniejszych aminokwasów. Peptydy: wiązanie peptydowe, właściwości peptydów naturalnych. Białka – struktura, właściwości,funkcje i klasyfikacja białek. Wartość odżywcza białek3
T-W-3Enzymy: natura chemiczna enzymów; klasyfikacja i nomenklatura enzymów; mechanizm katalizy enzymatycznej; aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Koenzymy: klasyfikacja i mechanizm działania; witaminy i ich funkcje koenzymatyczne.3
T-W-4Biochemiczne podstawy genetyki: kwasy nukleinowe, ich rola i budowa; procesy replikacji i transkrypcji; biosynteza białka i jej regulacja; oddziaływanie substancji chemicznych na DNA i typy uszkodzeń genetycznych. Przemiany metaboliczne aminokwasów.5
T-W-5Węglowodany. Budowa i funkcje poszczególnych grup węglowodanów. Utlenianie a metaboliczne źródło energii oraz główne metaboliczne mechanizmy kontroli. Katabolizm i anabolizm węglowodanów.3
T-W-6Glikoliza – mechanizm oraz enzymy przemiany glikolitycznej. Kierunki przemian pirogronianu. Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa). Utlenianie biologiczne. Enzymy łańcucha oddechowego. Reakcje chemiczne łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Anabolizm węglowodanów: glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy. Fotosynteza, biosynteza disacharydów i polisacharydów.6
T-W-7Lipidy i ich katabolizm. Budowa i podstawowe funkcje w organizmach żywych. β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiany glicerolu. Efekty energetyczne katabolizmu lipidów. Procesy anaboliczne lipidów: biosynteza kwasów tłuszczowych, anabolizm triacylogliceroli i fosfolipidów.3
T-W-8Struktura lipidowo-białkowych błon biolgicznych. Transport przez błony1
T-W-9Metabolity wtórne roślin (polifenole, fenolokwasy, terpeny, saponiny, alkaloidy), barwniki roślinne - budowa oraz funkcje2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie konspektów do zajęć audytoryjnych20
A-A-3Uczestnictwo w konsultacjach5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia zajęć3
38
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Przygotowanie konspektów ćwiczeń7
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć8
35
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu17
A-W-4Udział w konsultacjach10
A-W-5Udział w egzaminie3
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca: Sprawdziany pisemne z wiedzy na ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B07_W01
Student posiada wiedzę na temat związków organicznych w organizmach oraz ich przemian
UWW_1A_W01C-1, C-2, C-3, C-4T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-L-6, T-L-7, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1, T-W-5M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B07_U01
Student samodzielnie wykonuje analizy jakościowe i ilościowe związków organicznych występujących w organizmach
UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-1, C-3T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-L-6, T-L-7, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-3, M-2, M-4S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B07_K01
Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05C-3T-L-6, T-L-7, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-4S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B07_W01
Student posiada wiedzę na temat związków organicznych w organizmach oraz ich przemian
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z biochemii statycznej i dynamicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B07_U01
Student samodzielnie wykonuje analizy jakościowe i ilościowe związków organicznych występujących w organizmach
2,0
3,0Student posiada umiejętności samodzielnego oznaczania podstawowych związków występujących w organizmach, a także zna ich znaczenie i funkcje
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B07_K01
Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
2,0
3,0Student potrafi pracować w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kączkowski J., Podstawy biochemii, WNT, Warszawa, 2005
  2. Bańkowski E., Biochemia, MedPham, Wrocław, 2006
  3. Nowak J., Kłódka D., Smolik B., Zakrzewska H., Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Koolman J., Klaus-Heinrich R., Biochemia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003
  2. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa, 2003
  3. Hames B.D., Hooper N.M., Biochemia - krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Aminokwasy i ich właściwosci optyczne oraz amfoteryczne. Punkt izoelektryczny aminokwasów. Występwanie białek w roślinach.2
T-A-2Budowa białek. Klasyfikacja i charakterystyka białek prostych i złożonych. Charakter amfoteryczny białek – punkt izoelektryczny. Znaczenie białek dla organizmu.2
T-A-3Elementy struktury kwasów nukleinowych, podstawowe wzory zasad pirymidynowych i pirydynowych oraz pentoz. Budowa kwasów nukleinowych z uwzględnieniem nazewnictwa nukleotydów i nukleozydów, schemat łańcucha polinukleotydowego.2
T-A-4Klasyfikacja i charakterystyka węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów. Właściwości optyczne i redukujące monosacharydów. Znaczenie węglowodanów dla organizmów. Występowanie węglowodanów w roślinach.3
T-A-5Właściwości fizykochemiczne tłuszczowców. Podział lipidów. Znaczenie lipidów dla organizmu. Występowanie lipidów w roślinach.1
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Chromatografia bibułowa aminokwasów.3
T-L-2Reakcje charakterystyczne białek. Koagulacja i denaturacja białek.2
T-L-3Wykrywanie podstawowych składników kwasów nukleinowych (zasad azotowych, kwasu ortofosforowego oraz pentoz) oraz komponentu białkowego.3
T-L-4Reakcje barwne ogólne i selektywne dla cukrowców.3
T-L-5Liczby właściwe. Wykazywanie obecności podstawowych składników lipidów. Liczby właściwe tłuszczów – oznaczanie liczby jodowej tłuszczu.3
T-L-6Reakcje enzymatyczne. Wpływ temperatury, stężenia substratów, stężenia enzymów, obecności aktywatorów i inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej. Wykrywanie enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz, a także witamin wchodzących w skład enzymów.3
T-L-7Fizykochemiczne właściwości alkaloidów. Rola biologiczna i podział alkaloidów. Charakterystyka i właściwości barwników roślinnych. Klasyfikacja flawonoidów. Reakcje charakterystyczne dla flawonoidów i alkaloidów.3
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pochodzenie i cel biochemii. Rola wody i związków mineralnych (makro- i mikroelementów) w procesach biologicznych. Makroergiczne związki zawierające fosfor – mechanizm ich funkcjonowania.4
T-W-2Aminokwasy, peptydy i białka. Budowa i właściwości aminokwasów. Przegląd ważniejszych aminokwasów. Peptydy: wiązanie peptydowe, właściwości peptydów naturalnych. Białka – struktura, właściwości,funkcje i klasyfikacja białek. Wartość odżywcza białek3
T-W-3Enzymy: natura chemiczna enzymów; klasyfikacja i nomenklatura enzymów; mechanizm katalizy enzymatycznej; aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Koenzymy: klasyfikacja i mechanizm działania; witaminy i ich funkcje koenzymatyczne.3
T-W-4Biochemiczne podstawy genetyki: kwasy nukleinowe, ich rola i budowa; procesy replikacji i transkrypcji; biosynteza białka i jej regulacja; oddziaływanie substancji chemicznych na DNA i typy uszkodzeń genetycznych. Przemiany metaboliczne aminokwasów.5
T-W-5Węglowodany. Budowa i funkcje poszczególnych grup węglowodanów. Utlenianie a metaboliczne źródło energii oraz główne metaboliczne mechanizmy kontroli. Katabolizm i anabolizm węglowodanów.3
T-W-6Glikoliza – mechanizm oraz enzymy przemiany glikolitycznej. Kierunki przemian pirogronianu. Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa). Utlenianie biologiczne. Enzymy łańcucha oddechowego. Reakcje chemiczne łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Anabolizm węglowodanów: glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy. Fotosynteza, biosynteza disacharydów i polisacharydów.6
T-W-7Lipidy i ich katabolizm. Budowa i podstawowe funkcje w organizmach żywych. β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiany glicerolu. Efekty energetyczne katabolizmu lipidów. Procesy anaboliczne lipidów: biosynteza kwasów tłuszczowych, anabolizm triacylogliceroli i fosfolipidów.3
T-W-8Struktura lipidowo-białkowych błon biolgicznych. Transport przez błony1
T-W-9Metabolity wtórne roślin (polifenole, fenolokwasy, terpeny, saponiny, alkaloidy), barwniki roślinne - budowa oraz funkcje2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie konspektów do zajęć audytoryjnych20
A-A-3Uczestnictwo w konsultacjach5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia zajęć3
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Przygotowanie konspektów ćwiczeń7
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia zajęć8
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu17
A-W-4Udział w konsultacjach10
A-W-5Udział w egzaminie3
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B07_W01Student posiada wiedzę na temat związków organicznych w organizmach oraz ich przemian
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz ich właściwości w relacji do budowy.
C-2Student ma zdolność interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej.
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii.
C-4Student rozumie funkcjonowanie organizmów żywych.
Treści programoweT-A-3Elementy struktury kwasów nukleinowych, podstawowe wzory zasad pirymidynowych i pirydynowych oraz pentoz. Budowa kwasów nukleinowych z uwzględnieniem nazewnictwa nukleotydów i nukleozydów, schemat łańcucha polinukleotydowego.
T-A-2Budowa białek. Klasyfikacja i charakterystyka białek prostych i złożonych. Charakter amfoteryczny białek – punkt izoelektryczny. Znaczenie białek dla organizmu.
T-A-1Aminokwasy i ich właściwosci optyczne oraz amfoteryczne. Punkt izoelektryczny aminokwasów. Występwanie białek w roślinach.
T-A-4Klasyfikacja i charakterystyka węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów. Właściwości optyczne i redukujące monosacharydów. Znaczenie węglowodanów dla organizmów. Występowanie węglowodanów w roślinach.
T-A-5Właściwości fizykochemiczne tłuszczowców. Podział lipidów. Znaczenie lipidów dla organizmu. Występowanie lipidów w roślinach.
T-L-6Reakcje enzymatyczne. Wpływ temperatury, stężenia substratów, stężenia enzymów, obecności aktywatorów i inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej. Wykrywanie enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz, a także witamin wchodzących w skład enzymów.
T-L-7Fizykochemiczne właściwości alkaloidów. Rola biologiczna i podział alkaloidów. Charakterystyka i właściwości barwników roślinnych. Klasyfikacja flawonoidów. Reakcje charakterystyczne dla flawonoidów i alkaloidów.
T-L-3Wykrywanie podstawowych składników kwasów nukleinowych (zasad azotowych, kwasu ortofosforowego oraz pentoz) oraz komponentu białkowego.
T-L-1Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Chromatografia bibułowa aminokwasów.
T-L-2Reakcje charakterystyczne białek. Koagulacja i denaturacja białek.
T-L-4Reakcje barwne ogólne i selektywne dla cukrowców.
T-L-5Liczby właściwe. Wykazywanie obecności podstawowych składników lipidów. Liczby właściwe tłuszczów – oznaczanie liczby jodowej tłuszczu.
T-W-3Enzymy: natura chemiczna enzymów; klasyfikacja i nomenklatura enzymów; mechanizm katalizy enzymatycznej; aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Koenzymy: klasyfikacja i mechanizm działania; witaminy i ich funkcje koenzymatyczne.
T-W-2Aminokwasy, peptydy i białka. Budowa i właściwości aminokwasów. Przegląd ważniejszych aminokwasów. Peptydy: wiązanie peptydowe, właściwości peptydów naturalnych. Białka – struktura, właściwości,funkcje i klasyfikacja białek. Wartość odżywcza białek
T-W-4Biochemiczne podstawy genetyki: kwasy nukleinowe, ich rola i budowa; procesy replikacji i transkrypcji; biosynteza białka i jej regulacja; oddziaływanie substancji chemicznych na DNA i typy uszkodzeń genetycznych. Przemiany metaboliczne aminokwasów.
T-W-6Glikoliza – mechanizm oraz enzymy przemiany glikolitycznej. Kierunki przemian pirogronianu. Mechanizm, enzymy i znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych (cykl Krebsa). Utlenianie biologiczne. Enzymy łańcucha oddechowego. Reakcje chemiczne łańcucha oddechowego. Fosforylacja oksydacyjna. Bilans energetyczny całkowitego utlenienia glukozy. Anabolizm węglowodanów: glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy. Fotosynteza, biosynteza disacharydów i polisacharydów.
T-W-7Lipidy i ich katabolizm. Budowa i podstawowe funkcje w organizmach żywych. β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiany glicerolu. Efekty energetyczne katabolizmu lipidów. Procesy anaboliczne lipidów: biosynteza kwasów tłuszczowych, anabolizm triacylogliceroli i fosfolipidów.
T-W-8Struktura lipidowo-białkowych błon biolgicznych. Transport przez błony
T-W-9Metabolity wtórne roślin (polifenole, fenolokwasy, terpeny, saponiny, alkaloidy), barwniki roślinne - budowa oraz funkcje
T-W-1Pochodzenie i cel biochemii. Rola wody i związków mineralnych (makro- i mikroelementów) w procesach biologicznych. Makroergiczne związki zawierające fosfor – mechanizm ich funkcjonowania.
T-W-5Węglowodany. Budowa i funkcje poszczególnych grup węglowodanów. Utlenianie a metaboliczne źródło energii oraz główne metaboliczne mechanizmy kontroli. Katabolizm i anabolizm węglowodanów.
Metody nauczaniaM-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-1Wykład informacyjny
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Ocena formująca: Sprawdziany pisemne z wiedzy na ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z biochemii statycznej i dynamicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B07_U01Student samodzielnie wykonuje analizy jakościowe i ilościowe związków organicznych występujących w organizmach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz ich właściwości w relacji do budowy.
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii.
Treści programoweT-A-3Elementy struktury kwasów nukleinowych, podstawowe wzory zasad pirymidynowych i pirydynowych oraz pentoz. Budowa kwasów nukleinowych z uwzględnieniem nazewnictwa nukleotydów i nukleozydów, schemat łańcucha polinukleotydowego.
T-A-2Budowa białek. Klasyfikacja i charakterystyka białek prostych i złożonych. Charakter amfoteryczny białek – punkt izoelektryczny. Znaczenie białek dla organizmu.
T-A-1Aminokwasy i ich właściwosci optyczne oraz amfoteryczne. Punkt izoelektryczny aminokwasów. Występwanie białek w roślinach.
T-A-4Klasyfikacja i charakterystyka węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów. Właściwości optyczne i redukujące monosacharydów. Znaczenie węglowodanów dla organizmów. Występowanie węglowodanów w roślinach.
T-A-5Właściwości fizykochemiczne tłuszczowców. Podział lipidów. Znaczenie lipidów dla organizmu. Występowanie lipidów w roślinach.
T-L-6Reakcje enzymatyczne. Wpływ temperatury, stężenia substratów, stężenia enzymów, obecności aktywatorów i inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej. Wykrywanie enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz, a także witamin wchodzących w skład enzymów.
T-L-7Fizykochemiczne właściwości alkaloidów. Rola biologiczna i podział alkaloidów. Charakterystyka i właściwości barwników roślinnych. Klasyfikacja flawonoidów. Reakcje charakterystyczne dla flawonoidów i alkaloidów.
T-L-3Wykrywanie podstawowych składników kwasów nukleinowych (zasad azotowych, kwasu ortofosforowego oraz pentoz) oraz komponentu białkowego.
T-L-1Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Chromatografia bibułowa aminokwasów.
T-L-2Reakcje charakterystyczne białek. Koagulacja i denaturacja białek.
T-L-4Reakcje barwne ogólne i selektywne dla cukrowców.
T-L-5Liczby właściwe. Wykazywanie obecności podstawowych składników lipidów. Liczby właściwe tłuszczów – oznaczanie liczby jodowej tłuszczu.
Metody nauczaniaM-3Praca grupowa przy przeprowadzaniu analiz biochemicznych
M-2Analiza laboratoryjna materiału biologicznego
M-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Ocena formująca: Sprawdziany pisemne z wiedzy na ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętności samodzielnego oznaczania podstawowych związków występujących w organizmach, a także zna ich znaczenie i funkcje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B07_K01Student pracuje w grupie, potrafi podejmować samodzielne działania przy wykonywaniu analiz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii.
Treści programoweT-L-6Reakcje enzymatyczne. Wpływ temperatury, stężenia substratów, stężenia enzymów, obecności aktywatorów i inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej. Wykrywanie enzymów z klasy oksydoreduktaz i hydrolaz, a także witamin wchodzących w skład enzymów.
T-L-7Fizykochemiczne właściwości alkaloidów. Rola biologiczna i podział alkaloidów. Charakterystyka i właściwości barwników roślinnych. Klasyfikacja flawonoidów. Reakcje charakterystyczne dla flawonoidów i alkaloidów.
T-L-3Wykrywanie podstawowych składników kwasów nukleinowych (zasad azotowych, kwasu ortofosforowego oraz pentoz) oraz komponentu białkowego.
T-L-1Reakcje charakterystyczne dla aminokwasów. Chromatografia bibułowa aminokwasów.
T-L-2Reakcje charakterystyczne białek. Koagulacja i denaturacja białek.
T-L-4Reakcje barwne ogólne i selektywne dla cukrowców.
T-L-5Liczby właściwe. Wykazywanie obecności podstawowych składników lipidów. Liczby właściwe tłuszczów – oznaczanie liczby jodowej tłuszczu.
Metody nauczaniaM-4Samodzielna praca na bazie uzyskanych wyników oraz właściwa ich interpretacja.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca: Odpowiedzi ustne zaliczające wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena formująca: Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w grupie
3,5
4,0
4,5
5,0