Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,50,25zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,51egzamin
laboratoriaL2 15 1,00,24zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z biologii ogólnej, chemii i fizyki na poziomie ponadgimnazjalnym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
C-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinie4
T-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin4
T-A-3Reakcje ruchowe roślin2
T-A-4Rośliny typu C3, C4 i CAM2
T-A-5Wskaźniki produktywności roślin2
T-A-6Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych1
15
laboratoria
T-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.4
T-L-2Analiza chromatograficzna wyciągu barwników asymilacyjnych. Wykrywanie skrobii jako produktu fotosyntezy3
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy3
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin na procesy fizjologiczne roślin3
T-L-5Ruchy roślinne - tropizmy i nastie.2
15
wykłady
T-W-1Gospodarka wodna komórek roślinnych3
T-W-2Gospodarka wodna roślin. Transpiracja.4
T-W-3Wymiana gazowa roślin (fotosynteza i oddychanie)4
T-W-4Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływajace na natężenie transpiracji, fotosyntey i oddychania roślin.2
T-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin5
T-W-6Wzrost i różnicowanie się roślin4
T-W-7Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Klasyfikacja, właściwości i funkcje fizjologiczne4
T-W-8Klasyfikacja i znaczenie ruchów roślin.2
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych12
A-A-3konsultacje3
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu15
45
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3studiwanie literatury przedmiotu5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do egzaminu pisemnego20
A-W-4studiowanie literatury zwiazej z tematyką wykładów20
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C05_W01
Student definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
UWW_1A_W09, UWW_1A_W04C-1T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-3
UWW_1A_C05_W02
Student charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne roślin
UWW_1A_W09, UWW_1A_W04C-2, C-3T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-9, T-L-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3
UWW_1A_C05_W03
Student zna niezbędne dla roślin składniki pokarmowe oraz objaśnia ich funkcje fizjologiczne
UWW_1A_W09, UWW_1A_W04C-1, C-2, C-3T-A-2, T-W-5, T-W-9, T-L-3M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C05_U01
Student wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych roślin oraz interpretuje wyniki tych pomiarów i formułuje wnioski
UWW_1A_U14, UWW_1A_U04, UWW_1A_U13C-1, C-2, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-4, M-5S-1
UWW_1A_C05_U02
Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji , w których wyszukuje dane do opracowania konkretnego zadania z zakresu fizjologii roślin
UWW_1A_U14, UWW_1A_U04, UWW_1A_U13C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C05_K01
Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu fizjologii roślin.
UWW_1A_K02C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C05_W01
Student definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinie
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C05_W02
Student charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne roślin
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym zna czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich wpływ na procesy fizjologiczne roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C05_W03
Student zna niezbędne dla roślin składniki pokarmowe oraz objaśnia ich funkcje fizjologiczne
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i wyjaśnia rolę skałdników pokarmowych roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C05_U01
Student wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych roślin oraz interpretuje wyniki tych pomiarów i formułuje wnioski
2,0
3,0Student poprawnie przeprowadza pomiary podstawowych cech i procesów fizjologicznych oraz poprawnie analizuje wyniki tych pomiarów
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C05_U02
Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji , w których wyszukuje dane do opracowania konkretnego zadania z zakresu fizjologii roślin
2,0
3,0Student potrafi poprawnie dobrać podstawowe źródła informacji w celu opracowania konkretnego zadania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C05_K01
Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu fizjologii roślin.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania wiedzy z fizjologii roślin oraz konieczności stałego samodokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2007
  2. Gregorczyk A., Marska E., Mikiciuk M., Wróbel J., Fizjologia roślin. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. Naukowe AR, Szczecin, 2002
  3. Piskornik Z, Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. I i II, Wyd AR Kraków, Kraków, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Fizjologia roślin, Wyd Naukowe UAM, Poznań, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinie4
T-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin4
T-A-3Reakcje ruchowe roślin2
T-A-4Rośliny typu C3, C4 i CAM2
T-A-5Wskaźniki produktywności roślin2
T-A-6Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych1
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.4
T-L-2Analiza chromatograficzna wyciągu barwników asymilacyjnych. Wykrywanie skrobii jako produktu fotosyntezy3
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy3
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin na procesy fizjologiczne roślin3
T-L-5Ruchy roślinne - tropizmy i nastie.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Gospodarka wodna komórek roślinnych3
T-W-2Gospodarka wodna roślin. Transpiracja.4
T-W-3Wymiana gazowa roślin (fotosynteza i oddychanie)4
T-W-4Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływajace na natężenie transpiracji, fotosyntey i oddychania roślin.2
T-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin5
T-W-6Wzrost i różnicowanie się roślin4
T-W-7Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Klasyfikacja, właściwości i funkcje fizjologiczne4
T-W-8Klasyfikacja i znaczenie ruchów roślin.2
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych12
A-A-3konsultacje3
A-A-4studiowanie literatury przedmiotu15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3studiwanie literatury przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje5
A-W-3przygotowanie do egzaminu pisemnego20
A-W-4studiowanie literatury zwiazej z tematyką wykładów20
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_W01Student definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
Treści programoweT-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinie
T-A-3Reakcje ruchowe roślin
T-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-A-4Rośliny typu C3, C4 i CAM
T-A-5Wskaźniki produktywności roślin
T-A-6Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
T-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin
T-W-6Wzrost i różnicowanie się roślin
T-W-2Gospodarka wodna roślin. Transpiracja.
T-W-3Wymiana gazowa roślin (fotosynteza i oddychanie)
T-W-4Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływajace na natężenie transpiracji, fotosyntey i oddychania roślin.
T-W-7Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Klasyfikacja, właściwości i funkcje fizjologiczne
T-W-1Gospodarka wodna komórek roślinnych
T-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.
T-L-2Analiza chromatograficzna wyciągu barwników asymilacyjnych. Wykrywanie skrobii jako produktu fotosyntezy
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin na procesy fizjologiczne roślin
T-L-5Ruchy roślinne - tropizmy i nastie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_W02Student charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin
Treści programoweT-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin
T-W-2Gospodarka wodna roślin. Transpiracja.
T-W-3Wymiana gazowa roślin (fotosynteza i oddychanie)
T-W-4Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływajace na natężenie transpiracji, fotosyntey i oddychania roślin.
T-W-7Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Klasyfikacja, właściwości i funkcje fizjologiczne
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów
T-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym zna czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich wpływ na procesy fizjologiczne roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_W03Student zna niezbędne dla roślin składniki pokarmowe oraz objaśnia ich funkcje fizjologiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W09student ma wiedzę z zakresu żywienia roślin ogrodniczych, wpływu nawożenia organicznego i mineralnego na glebę i środowisko naturalne
UWW_1A_W04student ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin ogrodniczych, obejmującą mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach oraz ich wpływ na plonowanie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
C-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin
Treści programoweT-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i wyjaśnia rolę skałdników pokarmowych roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_U01Student wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych roślin oraz interpretuje wyniki tych pomiarów i formułuje wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
C-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin
Treści programoweT-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.
T-L-2Analiza chromatograficzna wyciągu barwników asymilacyjnych. Wykrywanie skrobii jako produktu fotosyntezy
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin na procesy fizjologiczne roślin
T-L-5Ruchy roślinne - tropizmy i nastie.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie przeprowadza pomiary podstawowych cech i procesów fizjologicznych oraz poprawnie analizuje wyniki tych pomiarów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_U02Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji , w których wyszukuje dane do opracowania konkretnego zadania z zakresu fizjologii roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
C-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin
Treści programoweT-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinie
T-A-3Reakcje ruchowe roślin
T-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-A-4Rośliny typu C3, C4 i CAM
T-A-5Wskaźniki produktywności roślin
T-A-6Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poprawnie dobrać podstawowe źródła informacji w celu opracowania konkretnego zadania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C05_K01Student posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu fizjologii roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami fizycznymi i fizjologicznymi zachodzącymi w roślinie
C-2Poznanie zależności między przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C-3Wykorzystanie poznanych procesów fizjologicznych w zwiększaniu produktywności roślin
Treści programoweT-A-1Termodynamiczne ujęcie stosunków wodnych w roślinie
T-A-3Reakcje ruchowe roślin
T-A-2Rola fizjologiczna i objawy niedoboru pierwiastków niezbędnych dla roślin
T-A-4Rośliny typu C3, C4 i CAM
T-A-5Wskaźniki produktywności roślin
T-A-6Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
T-W-5Fizjologia mineralnego żywienia roślin
T-W-6Wzrost i różnicowanie się roślin
T-W-2Gospodarka wodna roślin. Transpiracja.
T-W-3Wymiana gazowa roślin (fotosynteza i oddychanie)
T-W-4Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływajace na natężenie transpiracji, fotosyntey i oddychania roślin.
T-W-7Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Klasyfikacja, właściwości i funkcje fizjologiczne
T-W-8Klasyfikacja i znaczenie ruchów roślin.
T-W-9Pisemne zaliczenie wykładów
T-W-1Gospodarka wodna komórek roślinnych
T-L-1Procesy dyfuzji, osmozy i pęcznienia. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego.
T-L-2Analiza chromatograficzna wyciągu barwników asymilacyjnych. Wykrywanie skrobii jako produktu fotosyntezy
T-L-3Wykrywanie pierwiastków w roślinie. Antagonizm jonowy
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin na procesy fizjologiczne roślin
T-L-5Ruchy roślinne - tropizmy i nastie.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie i wyjaśnienie
M-3ćwiczenia audytoryjne
M-4ćwiczenia laboratoryjne
M-5pokaz, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemnych sprawozdan z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Pisemne zaliczenie treści ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Test egzaminacyjny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym posiada świadomość odpowiedniego wykorzystania wiedzy z fizjologii roślin oraz konieczności stałego samodokształcania się
3,5
4,0
4,5
5,0