Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Statystyka matematyczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyka matematyczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 8 1,00,24zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,51zaliczenie
laboratoriaL2 7 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu matematyki ze szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie świadomości o roli statystyki w tworzeniu nowej wiedzy
C-2Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych metod statystycznych stosowanych w badaniach rolniczych
C-3Nabycie przez studenta umiejetnosci analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej oraz tabelarycznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja2
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufności2
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, porównania wielokrotne średnich, tworzenie grup jednorodnych, interpretacja wyników2
T-A-4Ocena zależności pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie2
8
laboratoria
T-L-1Praca nad przykładami w programach komputerowych7
7
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby2
T-W-2Rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania danych2
T-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego2
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenie 1-czynnikowe2
T-W-5Metody porównań średnich2
T-W-6Korelacja i regresja prosta2
T-W-7Transformacja wyników, testy nieparametryczne2
T-W-8Zasady opracowania wyników badań1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach8
A-A-2Studiowanie literatury22
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach7
A-L-2przygotowanie do zajęć23
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B05_W01
Student ma wiedzę w zakresie metod statystycznych
UWW_1A_W02, UWW_1A_W05C-2T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B05_U01
Student ma umiejętność analizy danych pochodzących z eksperymentów i obserwacji, wyciągania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U01C-3T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-2, M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B05_K01
Student ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich pogłębiania.
UWW_1A_K02C-1T-L-1M-2, M-3S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B05_W01
Student ma wiedzę w zakresie metod statystycznych
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać tylko część metod statystycznych do analizy wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B05_U01
Student ma umiejętność analizy danych pochodzących z eksperymentów i obserwacji, wyciągania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej.
2,0
3,0Student ma umiejętność analizy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B05_K01
Student ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich pogłębiania.
2,0
3,0Student ma świadomość o roli statystyki i konieczności pogłębiania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2009
  2. Dobek A., Szwaczkowski T., Statystyka matematyczna dla biologów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Markiewska-Krawiec D., Krawiec B., Podstawy statystyki matematycznej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja2
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufności2
T-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, porównania wielokrotne średnich, tworzenie grup jednorodnych, interpretacja wyników2
T-A-4Ocena zależności pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie2
8

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Praca nad przykładami w programach komputerowych7
7

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby2
T-W-2Rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania danych2
T-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego2
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenie 1-czynnikowe2
T-W-5Metody porównań średnich2
T-W-6Korelacja i regresja prosta2
T-W-7Transformacja wyników, testy nieparametryczne2
T-W-8Zasady opracowania wyników badań1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach8
A-A-2Studiowanie literatury22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach7
A-L-2przygotowanie do zajęć23
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B05_W01Student ma wiedzę w zakresie metod statystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
UWW_1A_W05student ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, z uwzględnieniem pozyskiwania oraz przetwarzania informacji i tekstów, konstrukcji i wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, baz danych
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych metod statystycznych stosowanych w badaniach rolniczych
Treści programoweT-W-5Metody porównań średnich
T-W-7Transformacja wyników, testy nieparametryczne
T-W-1Wiadomości wstępne, charakterystyki próby
T-W-4Analiza wariancji, doświadczenie 1-czynnikowe
T-W-6Korelacja i regresja prosta
T-W-2Rozkłady zmiennych losowych, zasady grupowania i porządkowania danych
T-W-8Zasady opracowania wyników badań
T-W-3Estymatory, zasady wnioskowania statystycznego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykorzystać tylko część metod statystycznych do analizy wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B05_U01Student ma umiejętność analizy danych pochodzących z eksperymentów i obserwacji, wyciągania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej i tabelarycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-3Nabycie przez studenta umiejetnosci analizy danych pochodzacych z eksperymentów i obserwacji, wyciagania wniosków oraz prezentacji danych w formie graficznej oraz tabelarycznej
Treści programoweT-A-3Analiza doświadczenia w układzie kompletnej randomizacji, interpretacja jakościowa wyników na podstawie testu F, porównania wielokrotne średnich, tworzenie grup jednorodnych, interpretacja wyników
T-A-4Ocena zależności pomiędzy zmiennymi, wyliczenie współczynników korelacji, determinacji i regresji, interpretacja, graficzne przedstawienie
T-A-1Elementy statystyki opisowej, miary tendencji centralnej, rozproszenia, kształtu i ich interpretacja
T-A-2Wykorzystanie testu t-Studenta do weryfikacji hipotez statystycznych i tworzenia przedziałów ufności
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność analizy danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B05_K01Student ma świadomość o roli statystyki w nauce i praktyce, rozumie potrzebę ich pogłębiania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Kształtowanie świadomości o roli statystyki w tworzeniu nowej wiedzy
Treści programoweT-L-1Praca nad przykładami w programach komputerowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość o roli statystyki i konieczności pogłębiania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0