Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Meteorologia i klimatologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Meteorologia i klimatologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,50,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczających produkcję ogrodniczą
C-2Zapoznanie z przyrządami i metodami pomiarów elementów i zjawisk meteorologicznych
C-3Ocena zasobów klimatycznych różnych regionów Polski

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizacja służby meteorologicznej i metody opracowań elementów pogody4
T-A-2Charakterystyka przyrządów do pomiarów elementów i obserwacji zjawisk meteorologicznych6
T-A-3Graficzne opracowanie ważniejszych elementów klimatu3
T-A-4Analiza niekorzystnych i szkodliwych zjawisk atmosferycznych dla wybranego regionu kraju2
15
wykłady
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery. wpływ warunków solarnych na wzrost, rozwój i plonowanie winorośli2
T-W-2Obieg ciepła i wody w systemie gleba-roślina-atmosfera4
T-W-3Czynniki klimatotwórcze i wskaźniki agroklimatyczne2
T-W-4Zasoby klimatu Polski a wymagania cieplne i wodne roślin4
T-W-5Niekorzystne dla roślin czynniki pogodowe. Ostrzeżenia meteorologiczne2
T-W-6Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych15
A-A-2Opracowanie części praktycznej ćwiczeń20
A-A-3Przeglądanie stron internetowych dotyczących komunikatów i ostrzeżeń o niekorzystnych zjawiskach pogodowych6
A-A-4Zaliczenie części praktycznej ćwiczeń4
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Opanowanie treści przedmiotu niezbędnych do zaliczenia części teoretycznej12
A-W-5Zaliczenie przedmiotu1
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - sytuacyjne, dyskusje na zajęciach
M-3Metody praktyczne - pokaz, graficzne opracowanie danych meteorologicznych
M-4Metody eksponujące: przyrządy, modele, atlasy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie części praktycznej zajęć audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C03_W02
Student ma wiedzę w zakresu zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
UWW_1A_W02C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C03_U01
Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
UWW_1A_U01, UWW_1A_U04, UWW_1A_U05C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2, M-3, M-4S-1, S-2
UWW_1A_C03_U02
Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
UWW_1A_U13C-2, C-3T-A-3, T-A-4M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C03_K01
Rozumie potrzebę wkorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym.
UWW_1A_K02C-1T-W-5, T-W-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C03_W02
Student ma wiedzę w zakresu zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach i elementach meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C03_U01
Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
2,0
3,0Student zna niektóre (z prezentowanych na ćwiczeniach) przyrządy meteorologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_C03_U02
Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
2,0
3,0Student potrafi przedstawić w sposób graficzny w ograniczonym zakresie omawiany element lub zjawisko atmosferyczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C03_K01
Rozumie potrzebę wkorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym.
2,0
3,0Student potrafi myśleć w sposób kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kożuchowski Krzysztof, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa, 2005, I
  2. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., Agrometeorologia, PWRiL, Warszawa, 1997, 2
  3. Koźmiński C., Michalska B3, Agrometeorologia i klimatologia, AR w Szczecinie, Szczecin, 2008, 3

Literatura dodatkowa

  1. red. Koźmiński C., Michalska B, Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, AR Szczecin, Szczecin, 2001, 1
  2. red. Koźmiński C., Michalska B., Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza., AR Szczecin, US Szczecin, Szczecin, 2004, 1
  3. red. Koźmiński C., Klimat Polski - mapa ścienna, AR Szczecin, Szczecin, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizacja służby meteorologicznej i metody opracowań elementów pogody4
T-A-2Charakterystyka przyrządów do pomiarów elementów i obserwacji zjawisk meteorologicznych6
T-A-3Graficzne opracowanie ważniejszych elementów klimatu3
T-A-4Analiza niekorzystnych i szkodliwych zjawisk atmosferycznych dla wybranego regionu kraju2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery. wpływ warunków solarnych na wzrost, rozwój i plonowanie winorośli2
T-W-2Obieg ciepła i wody w systemie gleba-roślina-atmosfera4
T-W-3Czynniki klimatotwórcze i wskaźniki agroklimatyczne2
T-W-4Zasoby klimatu Polski a wymagania cieplne i wodne roślin4
T-W-5Niekorzystne dla roślin czynniki pogodowe. Ostrzeżenia meteorologiczne2
T-W-6Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych15
A-A-2Opracowanie części praktycznej ćwiczeń20
A-A-3Przeglądanie stron internetowych dotyczących komunikatów i ostrzeżeń o niekorzystnych zjawiskach pogodowych6
A-A-4Zaliczenie części praktycznej ćwiczeń4
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Konsultacje2
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Opanowanie treści przedmiotu niezbędnych do zaliczenia części teoretycznej12
A-W-5Zaliczenie przedmiotu1
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C03_W02Student ma wiedzę w zakresu zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczających produkcję ogrodniczą
C-3Ocena zasobów klimatycznych różnych regionów Polski
Treści programoweT-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery. wpływ warunków solarnych na wzrost, rozwój i plonowanie winorośli
T-W-2Obieg ciepła i wody w systemie gleba-roślina-atmosfera
T-W-3Czynniki klimatotwórcze i wskaźniki agroklimatyczne
T-W-5Niekorzystne dla roślin czynniki pogodowe. Ostrzeżenia meteorologiczne
T-W-4Zasoby klimatu Polski a wymagania cieplne i wodne roślin
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - sytuacyjne, dyskusje na zajęciach
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach i elementach meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C03_U01Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
UWW_1A_U04student ma umiejętność określania biotycznych i abiotycznych zagrożeń dla upraw ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, potrafi stosować metody służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń
UWW_1A_U05student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli, dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczających produkcję ogrodniczą
C-2Zapoznanie z przyrządami i metodami pomiarów elementów i zjawisk meteorologicznych
C-3Ocena zasobów klimatycznych różnych regionów Polski
Treści programoweT-A-1Organizacja służby meteorologicznej i metody opracowań elementów pogody
T-A-2Charakterystyka przyrządów do pomiarów elementów i obserwacji zjawisk meteorologicznych
T-A-3Graficzne opracowanie ważniejszych elementów klimatu
T-A-4Analiza niekorzystnych i szkodliwych zjawisk atmosferycznych dla wybranego regionu kraju
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - sytuacyjne, dyskusje na zajęciach
M-3Metody praktyczne - pokaz, graficzne opracowanie danych meteorologicznych
M-4Metody eksponujące: przyrządy, modele, atlasy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie części praktycznej zajęć audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna niektóre (z prezentowanych na ćwiczeniach) przyrządy meteorologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C03_U02Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z przyrządami i metodami pomiarów elementów i zjawisk meteorologicznych
C-3Ocena zasobów klimatycznych różnych regionów Polski
Treści programoweT-A-3Graficzne opracowanie ważniejszych elementów klimatu
T-A-4Analiza niekorzystnych i szkodliwych zjawisk atmosferycznych dla wybranego regionu kraju
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - pokaz, graficzne opracowanie danych meteorologicznych
M-4Metody eksponujące: przyrządy, modele, atlasy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na ćwiczeniach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie części praktycznej zajęć audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przedstawić w sposób graficzny w ograniczonym zakresie omawiany element lub zjawisko atmosferyczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C03_K01Rozumie potrzebę wkorzystywania najnowszych aspektów wiedzy w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczających produkcję ogrodniczą
Treści programoweT-W-5Niekorzystne dla roślin czynniki pogodowe. Ostrzeżenia meteorologiczne
T-W-4Zasoby klimatu Polski a wymagania cieplne i wodne roślin
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe - sytuacyjne, dyskusje na zajęciach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi myśleć w sposób kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0