Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Adamska <Iwona.Adamska@zut.edu.pl>, Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>, Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość matematyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-3Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki narodowej.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wzrost gospodarczy a rynek pracy. Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny w gospodarce.2
T-W-2System podatkowy i polityka fiskalna. Inflacja i polityka monetarna.1
T-W-3Konkurencyjność i innowacyjność.1
T-W-4Globalizacja w gospodarce. Przedsiębiorczość.2
T-W-5Wydatki publiczne. Inwestycje w edukację i ich oczekiwany zwrot.2
T-W-6Ekonomika konsumpcji. Rachunek ekonomiczny gospodarstw domowych. Handel detaliczny.1
T-W-7Marketing towarów i usług. Marketing terytorialny.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A04_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
UWW_1A_W19, UWW_1A_W07C-1T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-7M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A04_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
UWW_1A_U09, UWW_1A_U15, UWW_1A_U01C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-7M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A04_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
UWW_1A_K01, UWW_1A_K05, UWW_1A_K04C-1, C-3, C-2, C-4T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-7M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A04_W01
Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A04_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A04_K01
Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2002
  2. Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft - Akademia, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Begg D., Fischer., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawaq, 2007
  2. Begg D., Fischer R., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wzrost gospodarczy a rynek pracy. Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny w gospodarce.2
T-W-2System podatkowy i polityka fiskalna. Inflacja i polityka monetarna.1
T-W-3Konkurencyjność i innowacyjność.1
T-W-4Globalizacja w gospodarce. Przedsiębiorczość.2
T-W-5Wydatki publiczne. Inwestycje w edukację i ich oczekiwany zwrot.2
T-W-6Ekonomika konsumpcji. Rachunek ekonomiczny gospodarstw domowych. Handel detaliczny.1
T-W-7Marketing towarów i usług. Marketing terytorialny.1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-4Przygotowanie studenta do dyskusji.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A04_W01Wyjaśnienie działania mechanizmu rynkowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych i podstawy ich decyzji ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W19student ma wiedzę dotyczącą znaczenia winorośli i wina w gospodarce, kulturze, tradycji i historii
UWW_1A_W07student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych i winiarskich
Cel przedmiotuC-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Treści programoweT-W-6Ekonomika konsumpcji. Rachunek ekonomiczny gospodarstw domowych. Handel detaliczny.
T-W-1Wzrost gospodarczy a rynek pracy. Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny w gospodarce.
T-W-5Wydatki publiczne. Inwestycje w edukację i ich oczekiwany zwrot.
T-W-4Globalizacja w gospodarce. Przedsiębiorczość.
T-W-2System podatkowy i polityka fiskalna. Inflacja i polityka monetarna.
T-W-3Konkurencyjność i innowacyjność.
T-W-7Marketing towarów i usług. Marketing terytorialny.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia niewiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A04_U01Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych. Ocenia zjawiska gospodarcze na podstawie wskaźników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U09student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania metod i technologii uprawy w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia
UWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
UWW_1A_U01student potrafi posługiwać się technologią informatyczną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji, budowy baz danych niezbędnych do projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Treści programoweT-W-1Wzrost gospodarczy a rynek pracy. Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny w gospodarce.
T-W-2System podatkowy i polityka fiskalna. Inflacja i polityka monetarna.
T-W-7Marketing towarów i usług. Marketing terytorialny.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A04_K01Angażuje się w proces nauczania. Potrafi działać w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
UWW_1A_K04Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
C-3Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki narodowej.
C-2Zrozumienie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów gospodarczych.
C-4Nabycie umiejętności oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych.
Treści programoweT-W-6Ekonomika konsumpcji. Rachunek ekonomiczny gospodarstw domowych. Handel detaliczny.
T-W-1Wzrost gospodarczy a rynek pracy. Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny w gospodarce.
T-W-5Wydatki publiczne. Inwestycje w edukację i ich oczekiwany zwrot.
T-W-4Globalizacja w gospodarce. Przedsiębiorczość.
T-W-2System podatkowy i polityka fiskalna. Inflacja i polityka monetarna.
T-W-3Konkurencyjność i innowacyjność.
T-W-7Marketing towarów i usług. Marketing terytorialny.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.