Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,51zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 1,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z regulacjami prawnymi systemu ochrony pracy w Polsce, szczególnie odnośnie obowiazków i praw pracowniczych. Nabycie umiejętności definiowania podstawowych zagrożeń w środowisku pracy oraz sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Uświadomienie praktycznej roli stosowania profilaktyki wypadkowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Studium wybranych przypadków wypadków przy pracy, postępowanie podczas badania wypadków - praca w zespołach. Profilaktyka. Ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na wybranych stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia, metody szacowania wartości ryzyka. Praca w zespołach, sporządzenie dokumentacji. Piktogramy w przestrzeni pracy, na przykładzie budynku uczelni.5
5
wykłady
T-W-1Przyczyny stosowania profilaktyki bhp w przestrzeni życia publicznego, podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu. System ochrony pracy w Polsce, w tym obowiązki pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracowników. Zestawienie powiązanych z przedmiotem aktów prawnych, wybrane przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy. Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Choroby zawodowe, czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujące w środowisku pracy oraz profilatyka chorób zawodowych. Wypadki przy pracy, procedura postępowania podczas badania wypadków, profilaktyka wypadkowa.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo5
A-A-2przygotowanie referatów: opracowania oceny ryzyka dla danego stanowiska pracy20
A-A-3studiowanie literatury naukowej i czasopism branżowych5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładów12
A-W-3konsultacje3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-3metoda aktywizująca - studium przypadków, praca w grupach,referaty

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie, referat
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A02_W01
Student pozna regulacje prawne odnosnie organizacji i ochrony pracy w Polsce. Objaśni jak przeprowadzć rozpoznanie, klasyfikację oraz ocenę czynników zagrożeń zawodowych w środowisku pracy oraz pozna metody szacowania ryzyka zawodowego.
UWW_1A_W21C-1T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A02_U01
Student zdobędzie umiejętność właściwego interpretowania obowiązków i praw pracownika w kontekście przepisów prawnych oraz umiejętność szacowania ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń środowiska pracy (związanych z kierunkiem kształcenia).
UWW_1A_U15C-1T-A-1M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_A02_K01
Student uświadomi sobie istotność roli profilaktyki bhp w życiu zawodowym, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i wykonawczym. Działania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka w procesie pracy potraktuje jako priorytet.
UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-1T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A02_W01
Student pozna regulacje prawne odnosnie organizacji i ochrony pracy w Polsce. Objaśni jak przeprowadzć rozpoznanie, klasyfikację oraz ocenę czynników zagrożeń zawodowych w środowisku pracy oraz pozna metody szacowania ryzyka zawodowego.
2,0
3,0Znajomość krajowych regulacji prawnych dotyczących bhp na poziomie podstawowym, wiedza na temat tylko kilku podstawowych zagrożeń występujących w środowisku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A02_U01
Student zdobędzie umiejętność właściwego interpretowania obowiązków i praw pracownika w kontekście przepisów prawnych oraz umiejętność szacowania ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń środowiska pracy (związanych z kierunkiem kształcenia).
2,0
3,0Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy na danym stanowisku (związanym z kierunkiem kształcenia), ale szacowanie ryzyka zawodowego (z użyciem wybranej metody) dla zagrożeń na danym stanowisku jedynie z pomocą wykładowcy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_A02_K01
Student uświadomi sobie istotność roli profilaktyki bhp w życiu zawodowym, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i wykonawczym. Działania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka w procesie pracy potraktuje jako priorytet.
2,0
3,0Świadomość kluczowej roli profilaktyki bhp w życiu zawodowym człowieka (potrafi zdefiniować składowe), jednak nie potrafi samodzielnie okreslic praw i obowiązków pracownika w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szlązak J., Szlązak N., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. AGH, Kraków, 2012
  2. Bukała W., Cieszkowski T., Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego., WSiP, Warszawa, 2015
  3. Cieszkowski T., Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, WSiP, Warszawa, 2015

Literatura dodatkowa

  1. Dudarski G. (red.), Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014
  2. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, 2016
  3. Kozela R. (redaktor naczelny), ATEST ogólnopolskie czasopismo, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Warszawa, 2014-2017

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Studium wybranych przypadków wypadków przy pracy, postępowanie podczas badania wypadków - praca w zespołach. Profilaktyka. Ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na wybranych stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia, metody szacowania wartości ryzyka. Praca w zespołach, sporządzenie dokumentacji. Piktogramy w przestrzeni pracy, na przykładzie budynku uczelni.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przyczyny stosowania profilaktyki bhp w przestrzeni życia publicznego, podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu. System ochrony pracy w Polsce, w tym obowiązki pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracowników. Zestawienie powiązanych z przedmiotem aktów prawnych, wybrane przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy. Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Choroby zawodowe, czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujące w środowisku pracy oraz profilatyka chorób zawodowych. Wypadki przy pracy, procedura postępowania podczas badania wypadków, profilaktyka wypadkowa.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo5
A-A-2przygotowanie referatów: opracowania oceny ryzyka dla danego stanowiska pracy20
A-A-3studiowanie literatury naukowej i czasopism branżowych5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia wykładów12
A-W-3konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A02_W01Student pozna regulacje prawne odnosnie organizacji i ochrony pracy w Polsce. Objaśni jak przeprowadzć rozpoznanie, klasyfikację oraz ocenę czynników zagrożeń zawodowych w środowisku pracy oraz pozna metody szacowania ryzyka zawodowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W21student ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji ogrodniczej i winiarskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z regulacjami prawnymi systemu ochrony pracy w Polsce, szczególnie odnośnie obowiazków i praw pracowniczych. Nabycie umiejętności definiowania podstawowych zagrożeń w środowisku pracy oraz sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Uświadomienie praktycznej roli stosowania profilaktyki wypadkowej.
Treści programoweT-W-1Przyczyny stosowania profilaktyki bhp w przestrzeni życia publicznego, podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu. System ochrony pracy w Polsce, w tym obowiązki pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracowników. Zestawienie powiązanych z przedmiotem aktów prawnych, wybrane przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy. Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Choroby zawodowe, czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujące w środowisku pracy oraz profilatyka chorób zawodowych. Wypadki przy pracy, procedura postępowania podczas badania wypadków, profilaktyka wypadkowa.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Znajomość krajowych regulacji prawnych dotyczących bhp na poziomie podstawowym, wiedza na temat tylko kilku podstawowych zagrożeń występujących w środowisku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A02_U01Student zdobędzie umiejętność właściwego interpretowania obowiązków i praw pracownika w kontekście przepisów prawnych oraz umiejętność szacowania ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń środowiska pracy (związanych z kierunkiem kształcenia).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U15student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji procesów technologicznych związanych z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi korzystać z regulacji prawnych i środków finansowych pozyskiwanych w efekcie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
Cel przedmiotuC-1Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z regulacjami prawnymi systemu ochrony pracy w Polsce, szczególnie odnośnie obowiazków i praw pracowniczych. Nabycie umiejętności definiowania podstawowych zagrożeń w środowisku pracy oraz sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Uświadomienie praktycznej roli stosowania profilaktyki wypadkowej.
Treści programoweT-A-1Studium wybranych przypadków wypadków przy pracy, postępowanie podczas badania wypadków - praca w zespołach. Profilaktyka. Ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na wybranych stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia, metody szacowania wartości ryzyka. Praca w zespołach, sporządzenie dokumentacji. Piktogramy w przestrzeni pracy, na przykładzie budynku uczelni.
Metody nauczaniaM-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-3metoda aktywizująca - studium przypadków, praca w grupach,referaty
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie, referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy na danym stanowisku (związanym z kierunkiem kształcenia), ale szacowanie ryzyka zawodowego (z użyciem wybranej metody) dla zagrożeń na danym stanowisku jedynie z pomocą wykładowcy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_A02_K01Student uświadomi sobie istotność roli profilaktyki bhp w życiu zawodowym, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i wykonawczym. Działania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka w procesie pracy potraktuje jako priorytet.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-1Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z regulacjami prawnymi systemu ochrony pracy w Polsce, szczególnie odnośnie obowiazków i praw pracowniczych. Nabycie umiejętności definiowania podstawowych zagrożeń w środowisku pracy oraz sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Uświadomienie praktycznej roli stosowania profilaktyki wypadkowej.
Treści programoweT-W-1Przyczyny stosowania profilaktyki bhp w przestrzeni życia publicznego, podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu. System ochrony pracy w Polsce, w tym obowiązki pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracowników. Zestawienie powiązanych z przedmiotem aktów prawnych, wybrane przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy. Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego. Choroby zawodowe, czynniki szkodliwe dla zdrowia wystepujące w środowisku pracy oraz profilatyka chorób zawodowych. Wypadki przy pracy, procedura postępowania podczas badania wypadków, profilaktyka wypadkowa.
T-A-1Studium wybranych przypadków wypadków przy pracy, postępowanie podczas badania wypadków - praca w zespołach. Profilaktyka. Ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na wybranych stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia, metody szacowania wartości ryzyka. Praca w zespołach, sporządzenie dokumentacji. Piktogramy w przestrzeni pracy, na przykładzie budynku uczelni.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja
M-3metoda aktywizująca - studium przypadków, praca w grupach,referaty
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie, referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Świadomość kluczowej roli profilaktyki bhp w życiu zawodowym człowieka (potrafi zdefiniować składowe), jednak nie potrafi samodzielnie okreslic praw i obowiązków pracownika w tym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0