Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy ekologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy ekologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Gamrat <Renata.Gamrat@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>, Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>, Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,49zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,51zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z gleboznawstwa, chemii, klimatologii i botaniki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego pod względem jego zasobów roślinnych, zwierzęcych, walorów przyrodniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ekologia jako dziedzina naukowa, czyli obrona terminu ekologii przed nadużywaniem. Analiza róznych przykładów nieprawidlowego stosowania tego tereminu.2
T-A-2Stosunek człowieka do srodowiska w czasie. Zachowanie wartości środowiska.2
T-A-3Przyrost ludności i problem jej wyżywienia.2
T-A-4Urbanizacja i jej skutki dla środowiska.2
T-A-5Zasoby przyrody i ich ochrona.2
T-A-6Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie.2
T-A-7Przykłady zakłócenia równowagi ekologicznej w wyniku działalności człowieka.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń.1
15
wykłady
T-W-1Definicja ekologii. Zakres ekologii. Zasady i pojęcia dotyczące ekologii. Związek ekologii z biologią i innymi naukami. Zakres i podział ekologii.3
T-W-2Pojęcie siedliska i środowiska. Rodzaje środowisk. Kryteria ich podziału. Środowisko człowieka. Rodzaje nisz ekologicznych.3
T-W-3Cel i metody ochrony przyrody i ochrony środowiska i ich związek z ekologią.3
T-W-4Czynniki ekologiczne, ich klasyfikacja, oddziaływanie energii na środowisko. Światło a aktywność organizmów. Ciepło - oddziaływanie na środowisko i organizm.3
T-W-5Ekologia organizmu.Tolerancja ekologiczna organizmu. Prawa ekologiczne dotyczące czynników ograniczających – prawo Liebiga i prawa Shelforda.4
T-W-6Rośliny jako fitoindykatory warunków siedliskowych.3
T-W-7Interakcje dodatnie między organizmami.4
T-W-8Interakcje ujemne między organizmami.3
T-W-9Filozofia ekologiczna a dominująca filozofia materialistyczna. Etyka ekologiczna.2
T-W-10Zaliczenie wykładów.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział Studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie się Studenta do zaliczenia pisemnego z części ćwiczeniowej20
A-A-3Przygotowanie prezentacji na zajęcia15
A-A-4czytanie wskazanej literatury10
60
wykłady
A-W-1Udział Studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów przez Studenta.10
A-W-3Przygotowanie Studenta do zaliczenia końcowego w formie pisemnej.10
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-5Przygotowanie przez Studenta części wstępnej do wykładu5
A-W-6Przygotowanie przez Studenta prezentacji multimedialnej.10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Film
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej i wykładowej przez Studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C01_W01
Student zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie (takie jak wzajemne relacje pomiędzy organizmami oraz organizmami a środowiskiem), zna skutki jakie te relacje powodują w środowisku. Student potrafi zidentyfikować wybrane zjawiska zachodzące w biosferze dotyczące umiejscowienia poszczególnych organizmów, populacji.
UWW_1A_W10, UWW_1A_W03C-1T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-4, M-2, M-1S-3, S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C01_U01
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy informacji pochodzących z róznych źródeł. Potrzafi zinwentaryzować i waloryzować zasoby przyrody. Zna prawidłowe zasady funkcjonowania ekosystemów.
UWW_1A_U18, UWW_1A_U13C-1T-A-2, T-A-1, T-A-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-8M-4, M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_C01_K01
Student potrafi dostrzec potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy, kierując się rozwojem dziedzin nauki, wykorzystując je w szybszym wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę obowiązków
UWW_1A_K01, UWW_1A_K02, UWW_1A_K03C-1T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-4, M-5S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C01_W01
Student zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie (takie jak wzajemne relacje pomiędzy organizmami oraz organizmami a środowiskiem), zna skutki jakie te relacje powodują w środowisku. Student potrafi zidentyfikować wybrane zjawiska zachodzące w biosferze dotyczące umiejscowienia poszczególnych organizmów, populacji.
2,0
3,0Student potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz zna w nieznacznym stopniu skutki jak te relacje zmieniają środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C01_U01
Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy informacji pochodzących z róznych źródeł. Potrzafi zinwentaryzować i waloryzować zasoby przyrody. Zna prawidłowe zasady funkcjonowania ekosystemów.
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie okreslania oraz prawidłowe zasady funkcjonowania ekosystemów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_C01_K01
Student potrafi dostrzec potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy, kierując się rozwojem dziedzin nauki, wykorzystując je w szybszym wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę obowiązków
2,0
3,0Student potrafi dostrzec potrzebę pobłębiania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii., Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz, 1999
  2. Wiąckowski St., Ekologia ogólna., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1998, I

Literatura dodatkowa

  1. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Warszawa, 1996
  2. Umiński T., Ekologia, Środowisko, Przyroda, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ekologia jako dziedzina naukowa, czyli obrona terminu ekologii przed nadużywaniem. Analiza róznych przykładów nieprawidlowego stosowania tego tereminu.2
T-A-2Stosunek człowieka do srodowiska w czasie. Zachowanie wartości środowiska.2
T-A-3Przyrost ludności i problem jej wyżywienia.2
T-A-4Urbanizacja i jej skutki dla środowiska.2
T-A-5Zasoby przyrody i ich ochrona.2
T-A-6Stan środowiska i jego wpływ na zdrowie.2
T-A-7Przykłady zakłócenia równowagi ekologicznej w wyniku działalności człowieka.2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja ekologii. Zakres ekologii. Zasady i pojęcia dotyczące ekologii. Związek ekologii z biologią i innymi naukami. Zakres i podział ekologii.3
T-W-2Pojęcie siedliska i środowiska. Rodzaje środowisk. Kryteria ich podziału. Środowisko człowieka. Rodzaje nisz ekologicznych.3
T-W-3Cel i metody ochrony przyrody i ochrony środowiska i ich związek z ekologią.3
T-W-4Czynniki ekologiczne, ich klasyfikacja, oddziaływanie energii na środowisko. Światło a aktywność organizmów. Ciepło - oddziaływanie na środowisko i organizm.3
T-W-5Ekologia organizmu.Tolerancja ekologiczna organizmu. Prawa ekologiczne dotyczące czynników ograniczających – prawo Liebiga i prawa Shelforda.4
T-W-6Rośliny jako fitoindykatory warunków siedliskowych.3
T-W-7Interakcje dodatnie między organizmami.4
T-W-8Interakcje ujemne między organizmami.3
T-W-9Filozofia ekologiczna a dominująca filozofia materialistyczna. Etyka ekologiczna.2
T-W-10Zaliczenie wykładów.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział Studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Przygotowanie się Studenta do zaliczenia pisemnego z części ćwiczeniowej20
A-A-3Przygotowanie prezentacji na zajęcia15
A-A-4czytanie wskazanej literatury10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział Studenta w wykładach20
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów przez Studenta.10
A-W-3Przygotowanie Studenta do zaliczenia końcowego w formie pisemnej.10
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.5
A-W-5Przygotowanie przez Studenta części wstępnej do wykładu5
A-W-6Przygotowanie przez Studenta prezentacji multimedialnej.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C01_W01Student zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie (takie jak wzajemne relacje pomiędzy organizmami oraz organizmami a środowiskiem), zna skutki jakie te relacje powodują w środowisku. Student potrafi zidentyfikować wybrane zjawiska zachodzące w biosferze dotyczące umiejscowienia poszczególnych organizmów, populacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W10student ma wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych
UWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego pod względem jego zasobów roślinnych, zwierzęcych, walorów przyrodniczych.
Treści programoweT-W-9Filozofia ekologiczna a dominująca filozofia materialistyczna. Etyka ekologiczna.
T-W-1Definicja ekologii. Zakres ekologii. Zasady i pojęcia dotyczące ekologii. Związek ekologii z biologią i innymi naukami. Zakres i podział ekologii.
T-W-2Pojęcie siedliska i środowiska. Rodzaje środowisk. Kryteria ich podziału. Środowisko człowieka. Rodzaje nisz ekologicznych.
T-W-6Rośliny jako fitoindykatory warunków siedliskowych.
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z części ćwiczeniowej i wykładowej przez Studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz zna w nieznacznym stopniu skutki jak te relacje zmieniają środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C01_U01Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy informacji pochodzących z róznych źródeł. Potrzafi zinwentaryzować i waloryzować zasoby przyrody. Zna prawidłowe zasady funkcjonowania ekosystemów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U18student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzania prostych opracowań naukowych
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego pod względem jego zasobów roślinnych, zwierzęcych, walorów przyrodniczych.
Treści programoweT-A-2Stosunek człowieka do srodowiska w czasie. Zachowanie wartości środowiska.
T-A-1Ekologia jako dziedzina naukowa, czyli obrona terminu ekologii przed nadużywaniem. Analiza róznych przykładów nieprawidlowego stosowania tego tereminu.
T-A-4Urbanizacja i jej skutki dla środowiska.
T-W-1Definicja ekologii. Zakres ekologii. Zasady i pojęcia dotyczące ekologii. Związek ekologii z biologią i innymi naukami. Zakres i podział ekologii.
T-W-3Cel i metody ochrony przyrody i ochrony środowiska i ich związek z ekologią.
T-W-6Rośliny jako fitoindykatory warunków siedliskowych.
T-W-8Interakcje ujemne między organizmami.
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie okreslania oraz prawidłowe zasady funkcjonowania ekosystemów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_C01_K01Student potrafi dostrzec potrzebę wykorzystywania najnowszych aspektów wiedzy, kierując się rozwojem dziedzin nauki, wykorzystując je w szybszym wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę obowiązków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K01Student krytycznie ocenia skutki prowadzonej działalności związanej z kierunkiem studiów
UWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
UWW_1A_K03Student ma świadomość potrzeby włączania się do działań społecznych na rzecz ochrony środowiska
Cel przedmiotuC-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekologii, umożliwiającej ocenę stanu środowiska przyrodniczego pod względem jego zasobów roślinnych, zwierzęcych, walorów przyrodniczych.
Treści programoweT-A-5Zasoby przyrody i ich ochrona.
T-A-3Przyrost ludności i problem jej wyżywienia.
T-A-4Urbanizacja i jej skutki dla środowiska.
T-W-5Ekologia organizmu.Tolerancja ekologiczna organizmu. Prawa ekologiczne dotyczące czynników ograniczających – prawo Liebiga i prawa Shelforda.
T-W-6Rośliny jako fitoindykatory warunków siedliskowych.
T-W-8Interakcje ujemne między organizmami.
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć Studenta
S-1Ocena formująca: Aktywność Studenta na zajęciach
S-2Ocena formująca: Potwierdzenie obecności Studenta na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dostrzec potrzebę pobłębiania wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0