Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 2,00,51zaliczenie
laboratoriaL1 25 2,00,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
C-2Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych.
C-3Kształtowanie umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
C-4Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.3
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasycznej4
T-L-3Ćwiczenia z zakresu mechaniki płynów i fizyki cząsteczkowej4
T-L-4Cwiczenia z termodynamiki4
T-L-5Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.4
T-L-6Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki4
T-L-7Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.2
25
wykłady
T-W-1Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI. Elementy mechani klasycznej.2
T-W-2Mechanika cieczy i gazów4
T-W-3Fizyka cząsteczkowa - zjawiska transporu cząsteczkowego2
T-W-4Elementy z zakresu termodynamiki. Transport energii na sposób ciepła4
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.2
T-W-6Podstawy elektryczności i magnetyzmu2
T-W-7Wybrane elementy optyki2
T-W-8Elementy fizyki atomowej i jądrowej. Promieniotwórczość naturalna.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-3Udział w konsultacjach6
A-L-4Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-5Przygotowanie do kolokwium.10
61
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.10
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.10
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Test

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B04_W01
Student potrafi opisać wybrane zjawiska fizyczne i związane z nimi prawa fizyki oraz scharakteryzować wielkości fizyczne.
UWW_1A_W02C-1T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B04_U01
Student potrafi przeprowadzić proste doswiadczenia fizyczne, sporządzić sprawozdanie z wykonanego zadania, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-2, C-3T-L-5, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-2, T-L-1M-2S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B04_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
UWW_1A_K02C-4T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-5, T-L-4, T-L-7, T-L-3, T-L-6, T-L-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B04_W01
Student potrafi opisać wybrane zjawiska fizyczne i związane z nimi prawa fizyki oraz scharakteryzować wielkości fizyczne.
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B04_U01
Student potrafi przeprowadzić proste doswiadczenia fizyczne, sporządzić sprawozdanie z wykonanego zadania, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski..
4,5
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B04_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5
4,0
4,5
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Literatura podstawowa

  1. Przestalski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
  2. Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa
  3. Brzóstowicz A. i in., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, Pod redakcją E. Skórskiej

Literatura dodatkowa

  1. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  2. Jegierski K., Sierański K., szlufarska I., Fizyka. Repetytorium - zadania z rozwiązaniami. Kurs powtórkowy dla studentów I roku i uczniów szkół średnich, Oficyna Wydawnicza Scripta, Wrocław, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.3
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasycznej4
T-L-3Ćwiczenia z zakresu mechaniki płynów i fizyki cząsteczkowej4
T-L-4Cwiczenia z termodynamiki4
T-L-5Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.4
T-L-6Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki4
T-L-7Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.2
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI. Elementy mechani klasycznej.2
T-W-2Mechanika cieczy i gazów4
T-W-3Fizyka cząsteczkowa - zjawiska transporu cząsteczkowego2
T-W-4Elementy z zakresu termodynamiki. Transport energii na sposób ciepła4
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.2
T-W-6Podstawy elektryczności i magnetyzmu2
T-W-7Wybrane elementy optyki2
T-W-8Elementy fizyki atomowej i jądrowej. Promieniotwórczość naturalna.2
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-3Udział w konsultacjach6
A-L-4Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-5Przygotowanie do kolokwium.10
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje związane z tematyką wykładów.10
A-W-3Samodzielne studiowanie oraz poszerzanie wiadomości dotyczących tematyki realizowanej na wykładach.10
A-W-4Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B04_W01Student potrafi opisać wybrane zjawiska fizyczne i związane z nimi prawa fizyki oraz scharakteryzować wielkości fizyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W02student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki matematycznej oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie, w tym klimatycznych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom najważniejszych pojęć, zasad, praw oraz teorii fizycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozumienia i interpretacji procesów występujących w przyrodzie.
Treści programoweT-W-1Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI. Elementy mechani klasycznej.
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.
T-W-6Podstawy elektryczności i magnetyzmu
T-W-7Wybrane elementy optyki
T-W-8Elementy fizyki atomowej i jądrowej. Promieniotwórczość naturalna.
T-W-2Mechanika cieczy i gazów
T-W-3Fizyka cząsteczkowa - zjawiska transporu cząsteczkowego
T-W-4Elementy z zakresu termodynamiki. Transport energii na sposób ciepła
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalającą znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
3,5Student wykazuje zadowalającą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,0Student wykazuje dobrą znajomość większości wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
4,5Student wykazuje dobrą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek ze zrealizowanego materiału.
5,0Student wykazuje znakomitą wiedzę i znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek z całego zakresu zrealizowanego materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B04_U01Student potrafi przeprowadzić proste doswiadczenia fizyczne, sporządzić sprawozdanie z wykonanego zadania, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-2Nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych prostych i złożonych.
C-3Kształtowanie umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
Treści programoweT-L-5Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.
T-L-4Cwiczenia z termodynamiki
T-L-7Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-3Ćwiczenia z zakresu mechaniki płynów i fizyki cząsteczkowej
T-L-6Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasycznej
T-L-1Zasady bezpiecznej pracy w pracowni fizycznej, użytkowania analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wprowadzenie do oceny niepewności wyników pomiarów. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące przygotowywania sprawozdań z ćwiczeń.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
S-2Ocena formująca: Ocena sprawozdań z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5
4,0Student potrafi samodzielnie wykonać pomiary. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, Potrafi dobrze opracować sprawozdanie, przeprowadzić obliczenia i analizę niepewności uzyskanych wyników oraz wyciągnąć podstawowe wnioski..
4,5
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B04_K01Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie u studentów aktywnego stosunku do nabytej wiedzy, w szczególności pod kątem wykorzystania jej do samodzielnej interpretacji obserwowanych zjawisk i procesów a także rozumienia zagadnień i problemów wchodzących w zakres tematyczny przedmiotów kierunkowych wykładanych na dalszych latach studiów.
Treści programoweT-W-1Rola fizyki w rozwoju nauki. Wielkości i prawa fizyczne. Układ jednostek SI. Elementy mechani klasycznej.
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.
T-W-6Podstawy elektryczności i magnetyzmu
T-W-7Wybrane elementy optyki
T-W-8Elementy fizyki atomowej i jądrowej. Promieniotwórczość naturalna.
T-W-2Mechanika cieczy i gazów
T-W-3Fizyka cząsteczkowa - zjawiska transporu cząsteczkowego
T-W-4Elementy z zakresu termodynamiki. Transport energii na sposób ciepła
T-L-5Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.
T-L-4Cwiczenia z termodynamiki
T-L-7Omówienie, interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów podczas wykonanych ćwiczeń.
T-L-3Ćwiczenia z zakresu mechaniki płynów i fizyki cząsteczkowej
T-L-6Ćwiczenia z zakresu elektryczności i optyki
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasycznej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5
4,0
4,5
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.