Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Botanika 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Botanika 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Wołejko <Leslaw.Wolejko@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,50,51zaliczenie
laboratoriaL1 15 1,50,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza botaniczna na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych4
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych4
T-L-3Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe2
T-L-4Budowa i funkcje tkanek roślinnych2
T-L-5Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednorocznych i wieloletnich3
15
wykłady
T-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.4
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne3
T-W-3Cytologia – budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej; materiały zapasowe2
T-W-4Histologia – klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek2
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-3zbiór roślin i opracowanie tematu morfologicznego8
A-L-4konsultacje5
A-L-5przygotowanie do zaliczenia5
A-L-6zaliczenie opracowania zielnikowego2
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3konsultacje4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5zaliczenie przedmiotu1
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykonanie opracowania zielnikowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B03_W01
student potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatomiczną roślin nasiennych
UWW_1A_W03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-1M-2, M-1S-2
UWW_1A_B03_W02
student potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
UWW_1A_W03C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B03_U01
student potrafi wykonać, opracować i analizować opracowania zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i pochodzących z naturalnych siedlisk wykorzystując różne materiały źródłowe
UWW_1A_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-L-2, T-L-1M-2, M-3, M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B03_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
UWW_1A_K02C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-1M-2, M-3, M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B03_W01
student potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatomiczną roślin nasiennych
2,0
3,0student potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych
3,5
4,0
4,5
5,0
UWW_1A_B03_W02
student potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
2,0
3,0student potrafi omówic najważniejsze powiązania w funkcjonowaniu roślin na różnych poziomach ich budowy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B03_U01
student potrafi wykonać, opracować i analizować opracowania zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i pochodzących z naturalnych siedlisk wykorzystując różne materiały źródłowe
2,0
3,0student sporządzi i pisemnie objaśni 5 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje jeden ze wskazanych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B03_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie budowy roślin i znajomości roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Morfologia, tom 1, PWN, Warszawa, 2003
  2. Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska, WSiP, Warszawa, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych4
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych4
T-L-3Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe2
T-L-4Budowa i funkcje tkanek roślinnych2
T-L-5Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednorocznych i wieloletnich3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.4
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne3
T-W-3Cytologia – budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej; materiały zapasowe2
T-W-4Histologia – klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek2
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-3zbiór roślin i opracowanie tematu morfologicznego8
A-L-4konsultacje5
A-L-5przygotowanie do zaliczenia5
A-L-6zaliczenie opracowania zielnikowego2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
A-W-3konsultacje4
A-W-4przygotowanie do zaliczenia10
A-W-5zaliczenie przedmiotu1
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B03_W01student potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i anatomiczną roślin nasiennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia – budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej; materiały zapasowe
T-W-4Histologia – klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych
T-L-3Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe
T-L-4Budowa i funkcje tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy budowy roślin nasiennych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B03_W02student potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W03student ma wiedzę z zakresu botaniki, niezbędną do rozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji oraz obejmującej systematykę roślin, ich pochodzenie i fitogeografię
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-3Cytologia – budowa i funkcje składników komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej; materiały zapasowe
T-W-4Histologia – klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych
T-L-3Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe
T-L-5Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednorocznych i wieloletnich
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi omówic najważniejsze powiązania w funkcjonowaniu roślin na różnych poziomach ich budowy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B03_U01student potrafi wykonać, opracować i analizować opracowania zielnikowe roślin uprawnych, chwastów i pochodzących z naturalnych siedlisk wykorzystując różne materiały źródłowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U03student ma umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian winorośli oraz innych roślin ogrodniczych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykonanie opracowania zielnikowego
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student sporządzi i pisemnie objaśni 5 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje jeden ze wskazanych gatunków
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B03_K01w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie aktualizowania i wykorzystywania najnowszej wiedzy w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności i rozwiązywania problemów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K02Student jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonywania opracowań zielnikowych
Treści programoweT-W-1Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacje organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin.
T-W-4Histologia – klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek
T-W-2Rozmnażanie roślin – wegetatywne i generatywne
T-W-5Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym
T-L-2Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin użytkowych
T-L-3Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe
T-L-5Budowa anatomiczna korzeni, łodyg i liści roślin jednorocznych i wieloletnich
T-L-4Budowa i funkcje tkanek roślinnych
T-L-1Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykonanie opracowania zielnikowego
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie budowy roślin i znajomości roślin
3,5
4,0
4,5
5,0