Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Uprawa winorośli i winiarstwo (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Uprawa winorośli i winiarstwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Siwek <Hanna.Siwek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Małgorzata Włodarczyk <Malgorzata.Wlodarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 1,50,51zaliczenie
laboratoriaL1 25 2,50,49zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość chemii ogólnej i matematyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczacych własciwosci pierwiastków i ich związków, ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków dominujących w środowisku. Zapoznanie studentów z ogólnymi prawami, które rządzą zachowaniem się materii. Ukształtowanie umiejętności interpretacji zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
C-3Opanowanie przez studentów podstawowych obliczeń chemicznych i zasad pracy laboratoryjnej. Opanowanie przez studentów umiejętnosci interpretacji i dokładności uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Szkło i technika pracy w laboratorium chemicznym2
T-L-2Podstawy analizy jakościowa wybranych makro i miokroelementów oraz soli8
T-L-3Roztwory wodne - stęzenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji2
T-L-4Podstawy analizy ilościowej, metody alkacymetryczne, redoksometryczne oznaczanie jonów żelaza(III), kompleksometryczne oznaczanie twardosci wody.8
T-L-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Pomiar pH i badanie właściwości roztworów buforowych.2
T-L-6Badanie właściwości wybranych grup funkcyjnych3
25
wykłady
T-W-1Budowa atomu - cząstki elementarne występujące w atomach. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego.2
T-W-2Wiązania chemiczne - skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne. Wiązania metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Wiązanie wodorowe.1
T-W-3Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).2
T-W-4Termodynamika chemiczna – ciepło reakcji chemicznej, prawo Hessa1
T-W-5Zjawiska zachodzace w roztworach – rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworów – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe.3
T-W-6Wstęp do chemii organicznej- hybrydyzacja orbitali atomowych, wiązania chemiczne w związkach organicznych.1
T-W-7Węglowodory: alifatyczne, cykliczne. Węglowodory aromatyczne: budowa i własności benzenu, reguła podstawników, WWA, chlorowcopochodne.2
T-W-8Związki organiczne jednofunkcyjne – synteza, budowa i właściwości alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasyów karboksylowych i ich pochodnych (estry, chlorki kwasowe, tłuszcze), aminy.4
T-W-9Izomeria zwiazków organicznych.1
T-W-10Związki organiczne wielofunkcyjne - monosacharydy – budowa i własności chemiczne, oligo i polisacharydy, aminokwasy – budowa i własności chemiczne, związki heterocykliczne -podział, własności chemiczne.3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie wiedzy podstawowej do ćwiczeń.10
A-L-2Udział w zajęciach.25
A-L-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań i utrwalenie materiału poznanego na ćwiczeniach laboratoryjnych.20
A-L-4Konsultacje i przygotowanie do zaliczenia8
A-L-5Pryzgotowanie do sprawdzianów12
75
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie podstawowej wiedzy do wykładów i utrwalenie zrealizowanych treści wykładów.20
A-W-3Udział w konsultacjach5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Metody problemowe ( rozwiązywanie zadań, omawianie wyników obliczeń rachunkowych, dyskusja).
M-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie przez studenta wybranych analiz chemicznych i pomiarów, samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników, samodzielne wykonywanie obliczeń).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału z zakresu ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału z zakresu wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B02_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie chemii przydatną do identyfikacji oraz rozumienia i opisu przemian chemicznych zachodzących w roslinach i środowisku ich zycia.
UWW_1A_W01C-1T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-10M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B02_U01
Student posiada umiejętność wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, a także korzysta z podstawowych techniki pracy laboratoryjnej i stosuje je do analiz chemicznych. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych badań i wyciąga na ich podstawie wnioski, a także ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
UWW_1A_U14, UWW_1A_U13C-3, C-2T-L-2, T-L-4, T-L-5M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
UWW_1A_B02_K01
Student jest kompetenty do pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w warunkach laboratoryjnych oraz przestrzega zasad etyki przy realizacji zadań. Student ma świadomość ciągłych chemicznych przemian zachodzących w roślinach i ich środowisku
UWW_1A_K05C-3, C-2, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-10, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B02_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie chemii przydatną do identyfikacji oraz rozumienia i opisu przemian chemicznych zachodzących w roslinach i środowisku ich zycia.
2,0
3,0Student ma dodtateczną wiedzę w zakresie chemii przydatną do identyfikacji oraz rozumienia i opisu przemian chemicznych zachodzących w roślinach i ich środowisku.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B02_U01
Student posiada umiejętność wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, a także korzysta z podstawowych techniki pracy laboratoryjnej i stosuje je do analiz chemicznych. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych badań i wyciąga na ich podstawie wnioski, a także ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, z trudem potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenić dokładność przeprowadzonych badań.
3,5Student posiada wiekszość umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, z trudem potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenić dokładność przeprowadzonych badań.
4,0Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, zazwyczaj potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i z trudem wyciąga na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
4,5Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, zazwyczaj potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
5,0Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
UWW_1A_B02_K01
Student jest kompetenty do pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w warunkach laboratoryjnych oraz przestrzega zasad etyki przy realizacji zadań. Student ma świadomość ciągłych chemicznych przemian zachodzących w roślinach i ich środowisku
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi pracować w zespole oraz częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowsisku.
3,5Student zazwyczaj potrafi pracować w zespole oraz myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku
4,0Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, zazwyczaj potrafi pracować w zespole oraz myśli i działa w sposób świadomy i etyczny, częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku
4,5Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, potrafi pracować w zespole oraz zazwyczaj myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku.
5,0Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, potrafi pracować w zespole oraz myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku.

Literatura podstawowa

  1. Fisher J., Arnold J.R.P., Chemia dla biologów. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2008, 1
  2. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna T. 1i 2., PWN, Warszawa, 2009, 4
  3. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej tom 1,2, PWN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Ufnalski W., Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi., WNT, Warszawa, 1999
  2. Piasecki J., KotowskaJ., Jakościowa i ilosciowa analiza chemiczna, BRASIKA, Szczecin, 1996, 1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Szkło i technika pracy w laboratorium chemicznym2
T-L-2Podstawy analizy jakościowa wybranych makro i miokroelementów oraz soli8
T-L-3Roztwory wodne - stęzenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji2
T-L-4Podstawy analizy ilościowej, metody alkacymetryczne, redoksometryczne oznaczanie jonów żelaza(III), kompleksometryczne oznaczanie twardosci wody.8
T-L-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Pomiar pH i badanie właściwości roztworów buforowych.2
T-L-6Badanie właściwości wybranych grup funkcyjnych3
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa atomu - cząstki elementarne występujące w atomach. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego.2
T-W-2Wiązania chemiczne - skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne. Wiązania metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Wiązanie wodorowe.1
T-W-3Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).2
T-W-4Termodynamika chemiczna – ciepło reakcji chemicznej, prawo Hessa1
T-W-5Zjawiska zachodzace w roztworach – rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworów – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe.3
T-W-6Wstęp do chemii organicznej- hybrydyzacja orbitali atomowych, wiązania chemiczne w związkach organicznych.1
T-W-7Węglowodory: alifatyczne, cykliczne. Węglowodory aromatyczne: budowa i własności benzenu, reguła podstawników, WWA, chlorowcopochodne.2
T-W-8Związki organiczne jednofunkcyjne – synteza, budowa i właściwości alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasyów karboksylowych i ich pochodnych (estry, chlorki kwasowe, tłuszcze), aminy.4
T-W-9Izomeria zwiazków organicznych.1
T-W-10Związki organiczne wielofunkcyjne - monosacharydy – budowa i własności chemiczne, oligo i polisacharydy, aminokwasy – budowa i własności chemiczne, związki heterocykliczne -podział, własności chemiczne.3
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie wiedzy podstawowej do ćwiczeń.10
A-L-2Udział w zajęciach.25
A-L-3Opracowanie wyników przeprowadzonych badań i utrwalenie materiału poznanego na ćwiczeniach laboratoryjnych.20
A-L-4Konsultacje i przygotowanie do zaliczenia8
A-L-5Pryzgotowanie do sprawdzianów12
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie podstawowej wiedzy do wykładów i utrwalenie zrealizowanych treści wykładów.20
A-W-3Udział w konsultacjach5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B02_W01Student ma podstawową wiedzę w zakresie chemii przydatną do identyfikacji oraz rozumienia i opisu przemian chemicznych zachodzących w roslinach i środowisku ich zycia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_W01student ma wiedzę w zakresie chemii i biochemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów chemicznych zachodzących w roślinach i środowisku ich życia
Cel przedmiotuC-1Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczacych własciwosci pierwiastków i ich związków, ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków dominujących w środowisku. Zapoznanie studentów z ogólnymi prawami, które rządzą zachowaniem się materii. Ukształtowanie umiejętności interpretacji zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku.
Treści programoweT-W-3Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).
T-W-4Termodynamika chemiczna – ciepło reakcji chemicznej, prawo Hessa
T-W-9Izomeria zwiazków organicznych.
T-W-1Budowa atomu - cząstki elementarne występujące w atomach. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego.
T-W-5Zjawiska zachodzace w roztworach – rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworów – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe.
T-W-7Węglowodory: alifatyczne, cykliczne. Węglowodory aromatyczne: budowa i własności benzenu, reguła podstawników, WWA, chlorowcopochodne.
T-W-6Wstęp do chemii organicznej- hybrydyzacja orbitali atomowych, wiązania chemiczne w związkach organicznych.
T-W-2Wiązania chemiczne - skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne. Wiązania metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Wiązanie wodorowe.
T-W-8Związki organiczne jednofunkcyjne – synteza, budowa i właściwości alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasyów karboksylowych i ich pochodnych (estry, chlorki kwasowe, tłuszcze), aminy.
T-W-10Związki organiczne wielofunkcyjne - monosacharydy – budowa i własności chemiczne, oligo i polisacharydy, aminokwasy – budowa i własności chemiczne, związki heterocykliczne -podział, własności chemiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału z zakresu wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału z zakresu ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dodtateczną wiedzę w zakresie chemii przydatną do identyfikacji oraz rozumienia i opisu przemian chemicznych zachodzących w roślinach i ich środowisku.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B02_U01Student posiada umiejętność wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, a także korzysta z podstawowych techniki pracy laboratoryjnej i stosuje je do analiz chemicznych. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych badań i wyciąga na ich podstawie wnioski, a także ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_U14student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe związane z kierunkiem studiów, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
UWW_1A_U13student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu kierunku studiów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą i winiarską, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, umie organizować pracę indywidualną oraz w zespole
Cel przedmiotuC-3Opanowanie przez studentów podstawowych obliczeń chemicznych i zasad pracy laboratoryjnej. Opanowanie przez studentów umiejętnosci interpretacji i dokładności uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
Treści programoweT-L-2Podstawy analizy jakościowa wybranych makro i miokroelementów oraz soli
T-L-4Podstawy analizy ilościowej, metody alkacymetryczne, redoksometryczne oznaczanie jonów żelaza(III), kompleksometryczne oznaczanie twardosci wody.
T-L-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Pomiar pH i badanie właściwości roztworów buforowych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie przez studenta wybranych analiz chemicznych i pomiarów, samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników, samodzielne wykonywanie obliczeń).
M-2Metody problemowe ( rozwiązywanie zadań, omawianie wyników obliczeń rachunkowych, dyskusja).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie materiału z zakresu ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, z trudem potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenić dokładność przeprowadzonych badań.
3,5Student posiada wiekszość umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, z trudem potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenić dokładność przeprowadzonych badań.
4,0Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, zazwyczaj potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i z trudem wyciąga na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
4,5Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, zazwyczaj potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
5,0Student posiada umiejętności wykonywania podstawowych badań i obliczeń chemicznych, potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań i wyciągać na ich podstawie wnioski oraz ocenia dokładność przeprowadzonych badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięUWW_1A_B02_K01Student jest kompetenty do pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w warunkach laboratoryjnych oraz przestrzega zasad etyki przy realizacji zadań. Student ma świadomość ciągłych chemicznych przemian zachodzących w roślinach i ich środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówUWW_1A_K05Student bierze odpowiedzialność za podejmowane działania, przestrzega zasad etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-3Opanowanie przez studentów podstawowych obliczeń chemicznych i zasad pracy laboratoryjnej. Opanowanie przez studentów umiejętnosci interpretacji i dokładności uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz metodami wykrywania składu materii, zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
C-1Przyswojenie przez studentów wiadomości dotyczacych własciwosci pierwiastków i ich związków, ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków dominujących w środowisku. Zapoznanie studentów z ogólnymi prawami, które rządzą zachowaniem się materii. Ukształtowanie umiejętności interpretacji zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku.
Treści programoweT-W-3Kinetyka i statyka reakcji chemicznych - szybkość reakcji chemicznej. Rząd reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej. Katalizatory, enzymy. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna).
T-W-4Termodynamika chemiczna – ciepło reakcji chemicznej, prawo Hessa
T-W-9Izomeria zwiazków organicznych.
T-W-1Budowa atomu - cząstki elementarne występujące w atomach. Elektronowa konfiguracja atomów. Tworzenie jonów. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Okresowość własności chemicznych pierwiastków. Właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego.
T-W-5Zjawiska zachodzace w roztworach – rozpuszczanie, dyfuzja, osmoza, dysocjacja, hydratacja, hydroliza. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów - dysocjacja elektrolitów, stała i stopień dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Iloczyn jonowy wody. Odczyn roztworów – pH. Wskaźniki. Roztwory buforowe.
T-W-7Węglowodory: alifatyczne, cykliczne. Węglowodory aromatyczne: budowa i własności benzenu, reguła podstawników, WWA, chlorowcopochodne.
T-W-6Wstęp do chemii organicznej- hybrydyzacja orbitali atomowych, wiązania chemiczne w związkach organicznych.
T-W-2Wiązania chemiczne - skala elektroujemności pierwiastków. Wiązania: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne. Wiązania metaliczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe - siły van der Waalsa. Wiązanie wodorowe.
T-W-8Związki organiczne jednofunkcyjne – synteza, budowa i właściwości alkoholi, fenoli, aldehydów, ketonów, kwasyów karboksylowych i ich pochodnych (estry, chlorki kwasowe, tłuszcze), aminy.
T-W-10Związki organiczne wielofunkcyjne - monosacharydy – budowa i własności chemiczne, oligo i polisacharydy, aminokwasy – budowa i własności chemiczne, związki heterocykliczne -podział, własności chemiczne.
T-L-2Podstawy analizy jakościowa wybranych makro i miokroelementów oraz soli
T-L-4Podstawy analizy ilościowej, metody alkacymetryczne, redoksometryczne oznaczanie jonów żelaza(III), kompleksometryczne oznaczanie twardosci wody.
T-L-5Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów. Pomiar pH i badanie właściwości roztworów buforowych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (samodzielne wykonywanie przez studenta wybranych analiz chemicznych i pomiarów, samodzielne opracowywanie i interpretacja wyników, samodzielne wykonywanie obliczeń).
M-2Metody problemowe ( rozwiązywanie zadań, omawianie wyników obliczeń rachunkowych, dyskusja).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wyników i opisu analiz oraz badań wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi pracować w zespole oraz częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowsisku.
3,5Student zazwyczaj potrafi pracować w zespole oraz myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku
4,0Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, zazwyczaj potrafi pracować w zespole oraz myśli i działa w sposób świadomy i etyczny, częściowo ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku
4,5Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, potrafi pracować w zespole oraz zazwyczaj myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku.
5,0Student uczestniczy aktywnie w zajęciach, potrafi pracować w zespole oraz myśleć i działać w sposób świadomy i etyczny, ma świadomość ciagłych chemicznych przemian zachodzacych w środowisku.